רופיס םירחוב םירפסמ 50 - ברעמ חרזמ :םירפס לע :::

 

.ביבא תאצוה .שומש ןונמא :ךרוע

לש החירפב תפסונ תחא - תאזה היגולותנאה
םימוכיסה תריואמ יאדו העפשוהש החירפ ,תויגולותנא
שפחמ - ןכל םדוק דוע הליחתהש ףא ,לבויה תנש לש
,םירופיסהש הדבועב ,תישאר .םינויפא המכב דוחיי הל
ושקבתנ םה .םמצע םיבתוכה ידי לע ורחבנ ,םבורב
.דחא ךרועה רחב םכותמ ,םירופיס ינש רוחבל
לש ומעט תא קר אל הבר תדימב תפקשמ היגולותנאהש ךכ
לש םתייטנ תא םג אלא ,שומש ןונמא ,ךרועה
םירכומה םירפוסה דצל :דוחיי דועו .הב םיפתתשמה
טעמכ םיבתוכ םג שי ,(תוחפ ימ ,רתוי ימ
חרכהב ועדונ אלש הלאכ וא ,םינומלא
'םילודגה' תומשה לכ טעמכ .אקווד תיתורפס הביתכב
םיינשהו - םיניינעמ תומש המכ םגו ,ןאכ םיאצמנ
.םיפפוח חרכהב םניא

ףא ,המשמ עמתשמה ,תאזה היגולותנאל דוחיי דוע שי לבא
,הנושה עקרה :ךרועה תמדקהב שוריפב רהצומ וניא יכ
רמאנש יפכ ,וא .םיבתוכה לש ,'יברעמ' לומ 'יחרזמ'
ספיספה" ,תשקבתמה תונידעב ןאכ
תצמותמה טסקטה .הב הלגתמה "יתרבח-יתוברת-יתורפסה
,רופיס לכ שארב אבומה ,רבחמה לש וייח-תורוק לש
םאו ,בתוכה לש אצומה ץרא תא ןייצל דאמ דע דיפקמ
ידכ ;וירוה לש אצומה ץרא תא םג - ץראה דיליב רבודמ
אצומה לש ,תאזה לרוגה תרזגמ קומחל ןיאש עדנש
,יסור קר שי - "ילארשי" ,הזכ רבד ןיאשו ,ינתאה
המכו ;תירבע םיבתוכה ,ינודקמ ,ינמור ,יאטילופירט
טוריפה ."הירגנוהמ באו הירוסמ םא" םע ,תבורעת-ינב
יפ לע רוסא אוה תומיוסמ תוביסנבש ,הזה יגולואנגה
רבודמשכ תמיוסמ הדימב ימיטיגל תאז לכב ,קוח
ןינועמ וניא םהמ שיאש חינהל שי ;תורפסו םירפוסב
,תאזה היגולותנאה ונל האיבמ ךכו .ואצומ תא ריתסהל
ןגה תא ,לבויה תנשב ,לארשי םע ינפב גיצהל" הדעונש
יאצוי לש ינתא טקל - "תירבעה תורפסה לש חרופה
.תויולג םיעבש

לע דיעהל הצור איה :ןבומכ ,הכופה תרהצומה הרטמה
םיבר םיחמצ ינז ובו חרופ ןג לע ;בוטיקה אל ,ןוויגה
.חופיק תושוחתו זגרנ טקילפנוק לע אלו ,םיביהרמו
,םייתכלממה-לכ-יבא ,ןובנ קחציב הריחבה ךכ לע דיעת
םיקסועה םיעטקב היגולותנאה תא רוגסלו חותפל
דיעתו ,תבבלמ תוחפ ילוא איה תואיצמה .םילשוריב
,רבכמ אל רואל האציש 'תיביטנרטלא' היגולותנא
.הלא םיפד לעמ הרקסנו


תויהל תיתכרעמה הפיאשה ;תרגסמה אלא וניא הז לכ לבא
'ןזואמ'ו גציימ תאז םעו ,יתכלממ ,דבוכמ
('םייחרזמ'ו 'םייברעמ' םירצוי לש ההז טעמכ רפסמ)
ופוסב האיבה ,תיזופמופו תכרפומ התויה לכ םע
תרייטצמה תיתורפסה הנומתהש ךכל רבד לש
;תלבוקמהו תיתרגשה קר חרכהב הנניא הנממ
לזרב ןאצ סכנ לש דמעמ ןהל ונקש תוריצי דצל
לש "עפצו םידוונ" ,עשוהי לש "ריתי לש ברעה עסמ")
םירפא לש "יתבוהא ,הי'צאטרפ"ב הריחבה תיארנ - (זוע
.תינרתח טעמכ ןושיק
ארוק רובע .תוחפ םיעודיו םיניינעמ תולוק דוע שיו
רשפאתש תינטקל האירק ןכ םא ןכתית ןמדזמ
לשב םיתעל ,תיתורפס 'הנאילארשי' לע ןיינעמ טבמ
.ירמגל תורחא תוביס לשב םיתעלו ,םירופיסה לש םתוכיא
המ תא גציימ דחא לכ אלש רוכזל ךירצו
,ןרוג ונאזמרוג קחצי .גצייל דעונ וא ,רומא אוהש
ןאכ גצוימ ,הירדנסכלא תודהי לע בותכל הברהש ,לשמל
רתוי םלוהה הכר היפרגונרופ לש רופיסב אקווד
.תינוימד 'ג ביבא תמר וזיא

קינעהלו םירופיסה לש יאצמ תמישר ןאכ טורפל םעט ןיא
תורפס לש םינמאנ םיארוק :ריהמ טופיש םהל
תונשי תובהא ןאכ םועטלו רוזחל ולכוי תירבע
יעטק לע גנעתיש ימ שי .תושדח לא עדוותהל ילואו
"םיגד לש סוטסירכ" לש םיאלפומה החיתפה
םזילאירה תא ףידעיש ימ שיו ,ןמפוה לאוי לש
("הפצ תלוגלוג") רימש לש ילארשיה
שי ;םיקיתוה םירפוסה ןמ םירחאו
תיריש טעמכה הזורפה תא האנהב ומעטיש
הקילחה 'הבגנ' הינאה") ןומרכ אנהכ לש
יאופיה גנלסה תא ופידעיש שיו ("תיתוכלמ
םילועמ םירופיס ןאכ שי ;ימלת םחנמ לש
,הנושארל ןאכ םהל יתעדוותהש םישגרמו
ומכ ,ןושארה םמוסרפ והזש ןוויכ םא ןיב
לש "המיימשה הדעס לש התיילע"
טושפש ןוויכ וא ,ןוחמש ןב לאירבג
"דעה" ומכ ,ומסרופשכ םתוא יתארק אל
רמוש ינא םג) ;ןבארה תימלוש לש
.(ןוזיא לע


דצל ,האושב םיקסועה םירופיס המכמ דחא אוה ןורחאה
,טכרביל ןויבס תאמ "ה'לחור לש םלשומה ןתחה"
"דוצמה"ו ,קוינק םרוי לש "ךייח םה הלא"
דה ןבומכ ןאכ אוצמל רשפאו ;דפלפא ןורהא לש ררמצמה
,יאבצ תורישה - תוילארשיה דוסיה תויווח בורל
תויביבא-לתב הלכו ,הריקעהו הריגהה תיווח
אל ילוא יכ םא ,תרכינ תישנה תוחכונה .וננמז תב
יתרפס םא ,םיבתוכ 43תמועל תובתוכ 15) ךרוצהיד
;(ןוכנ
שי ,הרצקבו ;םייניבה רוד ינבו םיריעצ שי
לבא - תוועמ ילוא ,ילנויצרופורפ אל ילוא - "גוציי"
רוציל ללכב רשפא םאה
?תאז תושעל ךירצ םאהו ?םלשו קיודמ ,יתימא גוציי


ךתח וא ,יאלמ תריפס ןימ העודי הדימב איה היגולותנא
יתורפס גנוע רשאמ רתוי קינעהל רומאש ,יגולואיג
,אלא יתדוקנ
הבחר תואר תדוקנ ,רופיצה ףועממ הנומת ,רבדלש ופוסב
הרבחה לע וא ;וצרת םא ,תורפסה לע .תינללוכו
היארוק םישפחמש רבדה הז םא קפסש אלא .ללכב תוברתהו
לש םיילאיצנטופה
ןתינ לבא ;אצמי םא קפס - שפחיש ימו ,וזה היגולותנאה
.םירחא םייובח תורצוא הברה ,תאז לכב ,ןאכ אוצמל