דלפלפא ןורהא תאמ "ףרוחה לא עסמ"  : םירפס לע::


.'מע 212 ,רתכ תאצוה

ינפלש םלועה לא בוש רזוח דלפלפא ןורהא לש שדחה ורפס
;ראתל הבריה רבכש תודליה תוזוחמ לא ,איהה המחלמה
העומשכ הליחת ,האושהו ,המחלמה תבנגתמ ןאכ םג
,יטוק לש ורופיס לבא .םייח תדבועכ ךכ רחאו ,הקוחר
,תצק הנוש ,"ףרוחה לא עסמ" לש הפה-דבכ רוביגה
ףא לע ,תיקסראקיפ הקתפרהכ טעמכ םיתיעל ארקנו
.דלפלפא לש ותביתכ סיסבב םיחנומה תושיגרהו תוניצרה

לש ויתוריצימ המכב תמייקה ,קנחמהו הקעומה תשוחת
,יטוק לצא ישחומו יזיפ יפוא ןאכ תשבול ,דלפלפא
ול םרוג ומוגמג לע רבגתהלו רבדל ולש ןויסינהש
תריוואמ תאזה השוחתה תרדענ עיתפמב לבא .קנח תשוחתל
איה :חותפ בחרמ תשוחת וזיא הב שיש ,התוללכב הלילעה
לבא - ספסוחמו השק ,עבטל בורקו ירפכ םלועב תשחרתמ
רוביגהש ןוויכמ ילואו .ימיטפוא הבר הדימבו קזח םג
םילטובמ אל םיישק לומ דמעש יפ לע ףא ,ךכ לכ ריעצ
תחא :תווקתו תויפיצ אלמ ןיידע ומלוע ,םירצקה וייחב
.תללוהמה "סוקטרפס" תצובקב ןלגרודכל ךופהל איה ןהמ
ירמ לש תודוזיפא טעמ אל םג רופיסה תריוואב שי
איה ןהמ תחא .םיתעל המילא תכפוהש תוארפו ,הסרתהו
ינש לשו יטוק לש הרומה ,רלושטלא לש חצרה תשרפ
לע ויתושירדב דיבכהש ,הרומה .םירחא הפ-ידבכ םירענ
חרואב םהב רמעתה אל יכ םא - םישקתמה וידימלת
יתלב םעז ףקתנש ,ןועמש דימלתה ידיב חצרנ - ינוציק
.ויתוקצה חכונל טלשנ

ומא איה יטוק לש וייחב רתויב תיתועמשמה תומדה
םלועב תוכרו םוח לש הדוקנ ,הנח הבוהאהו תגרוחה
תמ ,ינפעזו רמ שיאכ רייטצמה ,ויבא .ןייועו חושק
לא ותבהא ;םימייאמ תומולחב קר רזוחו ,דלי היהשכ
לבא ,ומאל ןב תבהא רשאמ רתויל םינשה םע תכפוה הנח
םהינש .ריעצה יטוק לש ימינפה ומלועב קר שחרתמ רבדה
אצוי רענה-דליהו ,םקלחב םיחמש לבא ,ינוע ייח םייח
.םהינש תסנרפל דובעל

,םיטפרקה ירהב תדדובמ שפונ תרייעב שחרתמ רופיסה
הב שי :ןשיה םלועה לש סומסוקורקימ ןיעמ איהו
.הפוריא ידוהי לש תונוש םינפ םיגציימה םיבר םידוהי
םינימאמ םתסו םידיסחש שודק-בר אוה 'תפומה שיא'
רצח וביבסו ,םתלחמל רוזמ לבקל וחתפל םירחשמ
,יאמצע ידוהי טבש ןיעמ ,תומהבה ירחוס ;םישמשו
תורשפ ירסחו םיחושק םישנא ,הפוריא-חרזמ לש סיובואק
םיירפכ םידוהי םתס ;תרוסמב גייוסמ דובכ םיגהונה
םיליכשמ ,םיינוליח ,םיינוריע םידוהי דצל ,םוי-ישק
תא שקבל םגו ,הרייעב שופנל םיאבה ,םייטוריונו
םוקמה לש דודיבה לא .'תפומה שיא' ,קידצה לש ותכרב
לגלגתהל הליחתמה תיפוריאה הידגרטה ןמ םידה םירדוח
שי .םימומעו םיקוחר םימדנ םה לבא ,םשמ קחרה אל
,עומשל ןכומש ימ לכל קעוזה רעשב עירתמ הרייעב
וב םיאור בורה .רלטיה לש ותנכס רבד לע ,םעז איבנכ
ףס לא םיעיגמ המחלמה ילושש דע ,ףרוטמ וא ינוהמת
.ררופתהל ליחתמ רכומה םלועהו ,םתיב
ותורגבתה רחא םיבקוע ונא וללה תויושחרתהה ךותב
תא הריתסמ ותונקתשש ןוסח דלי - יטוק לש הריהמה
םלועב הפוצ אוה .ובלבש הקושתהו הרעסה תאו ותועיגפ
הנפמ אוה ומעזו ובאכ תאו ,תנחוב ןיעב וביבסש
תעסונ הבוהאה תגרוחה ומאשכ :תצמואמ תינפוג תוליעפל
תדרח תא תשמממו ,הלוחה היבא תא דועסל ידכ ונממ
.רהה תא הצירב ףיקהל אצוי אוה ,ולש הפירחה השיטנה

,ףלודור לש וניע תא תכשומ יטוק לש תיטלתאה תוינפוגה
,ףלודור .ןמורב תונרקסמהו תועיתפמה תויומדה תחא
לעופב להנמ אוה ,ירגנוה-ורטסואה אבצה אצוי ידוהי
,ותמשנב אבצ שיא אוה .יטוק דבוע הבש היינסכאה לש
םדא האיבמ ותעדלש ,תיאבצה תעמשמה תא ץירעמ אהו
תונוכת - תואירבו תויפש ,ךרובמ ישפנ ןוזיאל
.דחוימ ןפואב ןהל םיקוקז ,רובס אוה ךכ ,םידוהיש
אירב ףוג .ינפוג רשוכו תולמעתה לש לודג דיסח אוה
אוה ףלודור הרואכל .האירב שפנל ,ותניחבמ ,איבמ
ואצומ תא אנושה ידוהי ,םזישפל הייטנ םע טסירטילימ
- "רחא טבשמ הבצחנ יתמשנ לבא ,ידוהי יתדלונ םנמא")
ראשנו היה" אוה :םיצאנה תא קידצמ טעמכו (129 'מע
היכרנאה תא השריגש (128 'מע) "הינמרג לש הידיסחמ
קרו ,ותעדל ,םזיכרנאל םיטונ םידוהיה ;היתולובגמ
.םבלמ תאז רוקעי (םש) "םינש שמח ךרואל רידס אבצ"
,ןגוה אוה .חוטש פיטוארטס לכמ קוחר אוה ,לעופב
ןוד אוה ;ול םיפופכה םע ויסחיב ,םוחר םיתיעלו
;םישנ םע ויסחיב תוכר תודוקנ וב תולגתמש ןאו'ז
ךפוה אוה הלילעה לש ידמל תויטמרדה תויוחתפתהבו
.הרייעה ישנא לש םלרוגב חתפמ תומדלו גיהנמל

,תויורמעתה לש תכסמ הליחתמ ינמרגה שוביכה םע
ןזכרמבו ,"תורזומ" רקיעב ןה יטוק לש ויניעבש
הנוממ ,תינמרג רבודה ,ףלודור .תומוזי הייפכ תודובע
הלפשהה תא תוארל םתוא ענכשל הסנמ םגו ,םישנאה לע
המ תויהל רזוח אוה ."תונוריט" ןיעמכ תוללעתההו
רזועו םהב לפטמ ,וילייחל גאודה למס-בר :אבצב היהש
.םייניש תקירחב םג ולו ,תודוקפ אלמל ךישממו ,םהל
תרשפאמ הנושמ תצק חרואבו ,הרשע עברא ןב רבכ יטוק
אוה .םיווש ןב הוושכ ומצע תא תוארל השקה הפוקתה ול
דסח-לש-תויוחילשל םגו ,השק תינפוג הדובע לכל ןוכנ
תאזה הרזומ-השקה הפוקתה לבא .ףלודור לש ותמזויב
הרייעה ישנאו ,תוימואתפבו יטמרד חרואב הציק לא האב
יכרד תא תקתנמה םיגלש תפוס לש הכלהמב ,םיכרענ
תויחל ,םייארפה םירהה לא תאצל ,רהל השיגה
תא דורשל רעצמל וא ,המחלמ בישהל תוסנלו םינזיטרפכ
.יצאנה שוביכה ימי

תא יטוקמ םיחיכשמו טעמכ םייטמרדה םיינוציחה םיעוראה
.הנחל ויעוגעג תא ,ומוגמג תא ,םיימינפה ויישק
תא אצומ אוהש ךכל האיבמ תשחרתמה הידגרטה ,עיתפמב
םינקתש םישנא ,תומהבה ירחוס ברקב אקוודו ,ומוקמ
ינפוגה וחוכו ולש תויטלתאה ;דחפ םהב ןיאש םיקזחו
ול רמוא םיריעצה תומהבה ירחוסמ דחא .ול םיעייסמ
דומלל ךישממ אוהו ,(191) "ונלשמ תצק רבכ התא"
לא האיציל םיננוכתמו גלש תולחזמ םיניכמ םדועב,םהמ
ידומעב :ולש רובידה רשוכ רפתשמ םישמ ילב טעמכ .רהה
לשכהל ילבו םגמגל ילב תוחיש להנמ אוה רפסב םויסה
דצל .המחלמה םותב היהיש המ לע רבדמ אוה .ונושלב
תויהל :תפסונ הפיאש העיפומ ,ןלגרודכל תויהל ותפיאש
לא םיאיצומו ותוא םיאפרמ ומכ ישוקהו הקוצמה .רפוסל
.ובש בטימה תא םלועה רוא

לש תורכומה הביתכה תויוכיא דצל ,"ףרוחה לא עסמ"
הרידנ המצוע הנקמה רוצעהו קפואמה ןוטה ומכ ,דלפלפא
,יטמרדו ינועבצ ,קתרמ רופיס אוה ,ראתמ אוהש תומרדל
- קפוסמ יתלב ארוקה תא ריתומ םויסה קרפש ךכ ידכ דע
ףוסה לא העיגה םרטב הקתפרהו חתמ תלילע העטקנ וליאכ
,יטוק לש םתה וטבמ .ידווילוהה ,יתרוסמה ,בוטה
,רעצבו ןדבואב םירושק רתויב םימדקומה ויתונורכזש
האור ,דיתעב אובל שגרתמה תא תעדל לוכי וניאש לבא
וטיאל ץלחנש ימ לש תירענ תושגרתה ךותמ שחרתמה תא
הירוטסיהה ;ותולבגומו ותודלי לש לבוכה םלוגה ןמ
הירוטסיהל ךכ לכ דגונמ ןוויכב תלגלגתמ ולש תיטרפה
תוימיטפואל שואיו המיאמ - יח אוה ובש םלועה לש
יתלב איה תושגנתהה יכ הארנש דע -םייח-תוואתו
ריתומ אוהו .ונתיאמ התוא ךסוח דלפלפא לבא .תענמנ
"דנה יפה"ל רתויב בורקה רבדה ילוא - הווקתה םעט תא
המצוע-ברו באוכ יוטיב ןתנש ימ לצא ול תופצל ןתינש
.האושה תיווחל