לכה טעמכ רכוז - יאנב דוהא :םירפס לע :::,תילארשיה הקיסומב יזכרמ-םרזל ךפהש ינפל תצק יאנב דוהא לש םיריש יתבהא
ןודעומל תוכייתשה לש ,תויבונס לש הלק השוחת וזיא שי הלאכ םירקמב דימתו
הבריק ,דיחי יתייה אל יאדוו ,יתשח .הנחמה ינפל דעוצש יביסולקסקא
וירישמ המכ ורייצש תואיצמה תנומתו שגרה םע הבר תוהדזהו תימיטניא
אוה יאנב .רפסל וטומכ ולש רישמ הרושב יתשמתשהש ךכ ידכ דע ,םימדקומה
תמאל םינמאנ ראשיהלו ,תויתונמוא תורשפ ילב םינשה םע תונתשהל ועדיש הלאמ
- וללה תוטובחה תואשילקה לע לצנתהל הקומע הבוח שח ינאו - הטושפ תימינפ
הארנשכ ,םויה םג יכ ,חמשמ הז ;םיבחר םילהקל עיגהלו רודחל חילצה תאז םעו
,תדה לא תוברקתהל ןווכתמ ינא - ךכ לכ םינוש םינוויכל דעוצ אוהש
ירשפא יתלב הז ןיאש יל המדנ - ולשמ תוכופה םתסה ןמ היפלכ ייתושוחתש
ומכ םירצוי לע ,ראשה ןיב ,חמצש תורמל .וטומכ ולש הרושב שמתשאו בושאש
אוהשכ חרוא רבוע ונממ שקבמ ,"בייב ,ימ טנייא טיא" תא יל ןגנ) ןליד בוב
,תאזכ התייהו הדימב ,ולש האחמה ,(ןוצרב הנענ אוהו ,ינודנולה בויטב ןגנמ
רודמב יתיעטש יל וריעיש ינפל לבא .בורקו ירונימ ישונא עבטמל דימת הטרפנ
".לכה טעמכ רכוז"ל בושא ,ןאכל תכייש הניא תילקיזומ תרוקיבו

דוהא לש ולוק תא עומשל טעמכ רשפא :ילקיזומ ןיינע שי רפסב םג ,תאז לכב
ךותמ .וכותמ תורוש רש ותוא ןיימדל רשפא ;ולש םיטסקטב םיארוקשכ יאנב
.רפסבש ןיינעה רקיע הזו ,יאנב לש תוישיאה ,לכמ רתוי ,תרקדזמ הביתכה
לע קר ,םצעב ,יאנב .ישיא ןמוי ןיעמב אלא םירופיסב ןאכ רבודמ אל ירהש
קפס .תורסמתהו הביח ,ןיינע ררועל ךכב יד ,לזמה הברמלו - עדוי רפסל ומצע
תונש תסרג ",םיל רבעמ םיקסע עסמ"מ לחה .רחא והשימ לצא חילצמ היה הז םא
יאנב ,בלח שוגו ןד שוגב הלכו ,קוחרה חרזמה תואלימרתל תומדקומה םינומשה
.וב וררועתהש תושגרהו םילימה ,תוארמה תא רצונו ,םישנא שגופ ,וטיאל עסונ
תיפצת" התואל םישמ ילבמ ףאוש אוהו ,אשנתמ אל םלועלו רישי ולש טבמה
אלא קחורמו רכונמ ראשיהל אל ןוצרה ,היגולופורתנאה לש תידגא "תפתתשמ
הרמאה תא סייגמ אוה ותדמע תשחמהל .תופתושו תימיטניא הבריק ךותמ חוודל
,ובלמ םתסה ןמ הדב התואש) והילא יבר םשב ריאמ ןב לאפר םכחה לש תעדונה
".סובוטוא לע הלעי ,םעה לא תדרל הצורה לכ" :(יתורובב הדומ ינא אל םאו
,תיעבט הביבסב םוימוי לש םישנא ריכהלו תוארל :רורב ןורקיעה (.154 'מע)
טטושל אצוי אוה ןורקיע ותוא ךמס לע .ףויזו רהוז תרדענ ,תוציחמ תרסח
תניגמל ,יטייבוסה ןדיעה ףוס לש תומוהמ ימי םימיהו ,היזורגבש יסיליבטב
לק אל .יטסילאירוס טעמכ ,רזומ תועפוה עסמב ןמאנה והוולמ ,ייגרס לש ובל
קר - םישפחמ המ ללכ רורב אלש ןוויכ ,הלאכ םיטוטישב םישפחמש המ תא אוצמל
,המותס הקעומ שיגרמ ,יתכלהו תכלה" :האלה ףחוד לפרועמו קוחר עוגעג הזיא
ןמזוא ינאו...לזרב תותלד ןתואמ תחא חתפית ילואש הווקמ ,םיעוגעג ,תורז
,יאקיזומ וא רייצ ילוא היהיש ,ימוקמ והשימ לש ותיב ךות לא סנכיהל
קיתע ןומראב רוקיבל...הנשיה ותינוכמב יתוא חקיי ךכ רחאו םח הת גוזמיש
(.49 מע) ".הרק אל הזכ רבד םוש לבא .הרשע ששה האמהמ תיניזורג הכלמ לש
תוקפסמש תוימוק תוגופה םג שי ,תיביאנו שגר תריתע יאנב לש הביתכהש תורמל
םעטמ הוולמה ,גאדומה ייגרס הז םא ןיב ,וכרדב שגופ אוהש תויומדהמ המכ
,םאיליוו וא ,תסרוקה תוצעומה-תירבב יאשחה ןכוסה תייסטנפ ;תורירגשה
סייטה וגייד לע האלמה הסריגה ןאכ תרפוסמ ףוס ףוסו ;ידנלוהה טסינודהה
לייט ךיא רפסמ יאנבשכ ,רמול לוכי ינא המו ".ןופצה תוחור" ךותמ ,ידרפסה
עטק ול קרשו ("ןוזמירק גניק" םירש היתושנ לעש) הרטנמרופב ףוחה לע
לש פייטב טעמ אל ונעמשש" ,סיסנ'ג לש "דנואפ הד ייב דנלגניא גנילס"מ
סיסנח" תא םישל ונממ תשקבמ התייה הלרקש ירחא ,סולרק ןאוח לש תינוכמה
ומכ" ,הניגנמה ךשמה תא הכשחב קרוש יתפרצ רוחבו ,(109 'מע) "רובאפ רופ
.ילבולגה רפכה ותואמ ונינשש עדויו שיגרמ ינא - "תידוס תכ לש המסיס

,יטיא טוטיש - זקווקה ירעב וא ביבא-לת םורדב - יאנב דוהא לש טוטישה
.המוד הייפואש הביתכל םגרתימ ,הייפיצ אלמו ךורד תאז םעו חונינ ,יארקא
ךותמ םיעקוב היזהו םולח לש תוקיסנ ;הבוזעה ךותב רידנ יפוי לש םייא
בורלו ,הטונ יאנבש הארנ .תשאיימ םיתעל ,הפייעל תרכומ ,תירורפא תואיצמ
וטבמ תא דקמלו עורהו רועיכהמ םלעתהל ,ןטק אל ץמאמ םתסה ןמ שרוד רבדה
אוצמל דחוימ ןורשכ ול שי לבא ,לכה טעמכ רכוז אוה .יובח יפוי לש תוניפב
בתוכ אוה ךכ רחא .לילעב םיריבס יתלב תומוקמב םג רתסנה ץוצינה תא רוכזלו
תואיצמה ףטש ךותב דסחו יפוי לש םיקזבה בור יפ לע םה םגש ,םיריש ךכ לע
.רוכעה

 


http://www.beautyoflife.net