רזוח ךוליה - שברב ינב :םירפס לע :::

 

רזוח ךוליה - שברב ינב
.מע 214 . האירק ןמיס ירפס/דחואמה ץוביקה תאצוה ,השדחה היירפסה

הריכזמ "רזוח ךוליה" לש ןושארה קרפה תרתוכ :םוי .ראופמ יבול .םינפ 1/
,תוהזה) םיקרפה תורתוכ ןיבש אלא ;ןעונלוק םע ןיינע ול שיש דיימ ארוקל
,להנתמה הזכ - טירסתל טרפ לכה תויהל הסנמה טסקט ערתשמ (תוהז טעמכ וא
,תוליעפ טעמ אל וב שיש יפ לע ףא .רוביגה לש העדותה יכבנב רקיעב ,הארנכ
טרסל ילוא .יטרדנטס טרסל םגרתל ,המדנ ךכ ,היהי השק עירכמה ובור תא
רוביגו ,ןולמב חרוא תשפחמ תירצלמ הבש ,תחא הנצס :יוזה י'צניל-דיוויד
תונוש תויווזמ ,רזוח ךוליהב בושו בוש תצרומ - וילא תוזחתהל טילחמ רפסה
םיפסוותמה (ינוציק בירקתב) םיטרפ יטרפ םע ,תודחא תויצאירווב ,תצקמב
.םדקתהל םיברסמה ןועש יגוחמו אופק ןמז ךותב לכהו - םעפל םעפמ

לכל ,יהוז - תואקתפרה עסמל רוביגה לש תקסורמה ותעדות תאצוי ןיבל ןיב
חתומ ומצע רופיסה יכ .רפסה םויס םע תולועה תוריבסה תונקסמה תחא ,תוחפה
,יקימ ,רוביגה .ולש ןומאה-יא תא תועשהל ארוקה לש תונוכנה תולובג תא תצק
ולש הווהבו ,וצמחוהש תויתונמא תופיאש ורבעבש ,רבשמ ליגב יאמוסרפ אוה
הרבע איה ןכש ,רתוי ילואו ,ונממ תוחפ אל הללמוא השיאל םיסורה ןיאושינ
אוה ןולמ תיב לש תראופמ האובמ התואב בשוי אוהש העש .דש תתירכ לש חותינ
וריפס תא תשפחמ הפי תירצלמש ןוויכמ ,וריפס םשב ינומלאל תוזחתהל טילחמ
אוה וריפסש ררבתמ .ול הניתממ הבושח ןופלט תחישש ול רוסמל תנמ לע ,ל"נה
יקימ .הפיה ותשאו תומל הטונ רישע י"ע הנומת ףייזל ןמזומה ,ןמא-ןפייז
טקייורפ להנתהל רומא םש ,הפיו חדינ רפכ לא ךרדה לכ ולש תוזחתהב ךישממ
ךפונ תלעב תינימ הקתפרה קר םש תלהנתמ לעופב םלוא ,םישרמה ףויזה
.ססוגה שיאה לש הריעצה ותייערל ןפייזל-הזחתמה ןיב יטסיכוזמ-ודאס

,קויד רתיל - שברב :תוארמו תואובב ,תויופקתשה אוה רפסה לש יזכרמה יומידה
,ונל תללועמ איהש םיעותעתהו הארמה יאלפב תוכיראב ןד - יקימ ,ורוביג
בוש רזוח הזה יומידה .םיפסונ םירבחמ לעו רנדרג ןיטרמ לש רפס לע ךמתסהב
טרטרופ אוה ףייזל שרדנ אוהש רויצה םג .וירשקהו וידבר לכ לע רפסב בושו
אוה םג ילוא - היה אל אמש וא ,היהש) פמוג סנהוי רייצה לש דובא ימצע
(רפסבש תויטנתואה תוירוטסיהה תודבועה ללש דצל ,שברב ידיב הנמאנ ףייוז
אלא .הארמב ףקתשמה ונקויד תא רייצמ אוהש תעב רייצה תומד העיפומ ובש
,ראבקוא לש םירפוכה-םימכחה דחא תא וטטצב ,סחרוב רמאש ומכ ,םימעפלש
םרפסמ תא םיברמ םהש איה ,רוקמב ,ךכל הביסה ".םיבעתנ םה םילגשמו תוארמ"
לש ,םיינחרטו ,םיינכרא םיקלח לש םרפסמ תא םיברמ םה ןאכ .שונא ינב לש
הלאב םיכראתמה םינוידה לבא ,רפסב שי םילגשמ הברהו תוארמ הברה :טסקטה
רפסה לע םיסימעמ ,יקימ לש תיתריציהו תיביטקארפיהה ותעדות ךותב ,הלאבו
םימעפל ,םייתוגה וא ,םיינכט םירבסה לש םירקעו םילולח םיעטק
;ילאוטקלטניא קרב הזיא ןיגפהל קר םצעב ודעונש הלאכ לבא ,םינרקסמ-טעמכ
םיביטומ דועו דוע עיצמ אוה שברב ךרועש הבשחמה יליגרת ללש ךותב
וליפא ,לפכושמו לפכומ לכה :ארזל דע םימעפל - אשונ ותוא לע תויצאירוו
תופסונ ךכל ;להנמ אוהש םינמורה לש םיימיטניאה םיטרפה
אוה ןהבש תוינשב ,בגא ךרדב טעמכ ,ול הדוב יקימש הייסטנפה-תויופעתסה
ומלוע לא הצצהה ונתאמ תכסחנ אל הלא דצל .םימ סוכל וא ןופלט תחישל ןיתממ
המ לכ ,הנושארה ותשא םעו ומא םע ויסחי ,יקימ לש רערועמהו םוגפה ישפנה
יבולב הבישיה :וייח לש תידמיכרא הדוקנ התוא לאו רבשמה לא ותוא ליבוהש
.תוהז ףילחהל הטלחההו ,רשעל השימח העשב ,ןולמה לש

- רכומה שברב םלענ ןאל .תרכומ אל הירוטירטב ןאכ רייסמ ,המדנ ךכ ,שברב
,תויטסיגולוכיספה תומרדה שיא ,"תונוריט" רצוי ,ילארשיה םירטסניימה ריבא
תגציימ יקימ לש ותומד םא םג .עקרב קר הפ בצינ אוה ?"םייחהמ םירופיס"ה
לקש גוסהמ ,תילארשי תוירבג לש - דחוימב ץופנ אלו דואמ רדגומ - ןז הזיא
דצמ) השובכ תומילא לש םידברו יטתפ םזיאו'צמ לש םיטנמלא םע ,בוהאל אל
ךוליה" .רקיעה וניא שוריפב הז - (טרבוש עמושו לאלצבב דמל אוה ,ינש
.שברב לש תוריציב ליגרכ ,ילארשיה בצמה תובואלת לע ןמור וניא "רזוח
םילמס ,םיסקודרפ סומע ,םכחותמ ןמור תונבל ןויסינה אוה ןאכ רקיעה
העדותה ןיב ,היידבל תואיצמ ןיב רעפה תא שטשטמה ,םיזמרהו
שיש רמול םיבייח .תוינרדומ טסופ םסק תולימ ללש דועו ,תואיצמ-יגוצייו
תושעל חילצמ וניא םא םג .ץמוא לש תלטובמ אל הדימ הזה ימואתפה ןויסינב
,הדיח וזיא ביצהל ,תונרקס ררועל חילצמ "רזוח ךוליה" ,תושעל הסינש המ תא
םיניצק - העגיה םזילאירה תרגשמ והשמב גרוחה ןמור רוציל הרקמ לכבו
.טעמ אל הזו ,הלאב אצויכו תודגבנ םישנ ,םיטבלתמ