.ראבכואמ תויולג : םירפס לע :::

 

ןאכ יתטטיצש יפכ ,ךכ ךותמו ,שיבכע ירוק לש תשרל טנרטניאה תא םימדמ םא
אל תמלוה הרופאטמ הנה - סיו'ג סמיי'ג לש םיפעתסמה ויבתכל ,המ ןמז ינפל
אל ,ןמזב םנמא קסוע סחרוב לש ירוקמה ןגה .םילצפתמה םיליבשה ןג :תוחפ
לש ,בזוכה אל ךא ,םלש יתלבה ונקויד" םג אוה ךכ ךותב ךא ;יטנרביקה בחרמב
.םלועל תומייתסמ ןניאש תויולצפתה ןמזמ סייפסרבייסב טוטישה םג ."םוקיה
ליעפמ . קרמנדב סוהרא תטיסרבינואב וזכרמש ימדקא רתא איה אצומה תדוקנ
עיצמ אוה ןיא ומצעשכלו ,"רקחמו דועתל סחרוב סיאול החרוח דסומ" ותוא
ימדקאה תעה בתכ לע יונמ תויהל תורשפאו ,דסומה תולעפמ רואתל רבעמ הברה
.ולש

ובוציעש רתא והז ."תניריביל" ומשש רתאה אוה ,תוחפל וינפ לע ,רתוי ןיינעמ
םיכובמ' אמש וא 'םיפשכו ברח' לש רנא'זהמ בשחמ קחשמל המודש והשמ -
תניריבילה ,השעמל ;הלק הייחד ררועמ - 'םיכיסנו תוגלזמ' ילואו 'םינוקרדו
תעדלש םירפוס המכל שדקומה לודג רתא אוה (ךובמו הירפס - םילימ קחשמ)
סחרוב םע תחא הפיפכב .ןבומכ ,ךובמו הירפס - ףתושמ הנכמ םהל שי וילעב
אוה הזה רשקהב וילאמ ןבומ תוחפ ;סיו'ג סמיי'גו וקא וטרבמוא םיאצמנ
תבחרהל תוינכתכ ריכזמ אוהש תומשהמ המכ םה םימומע רתוי דועו ,סקרמ היסרג
.ךכל חיננ לבא ;םירחאו יסייק ןק ,טוגנוו טרוק ,אקפק םהבו ,דיתעב רתאה

תויולג" תרתוכה .בזכאמ ןכותה ,ןאכ ועקשוה ץמאמו הדובע הברהש תורמל
דחא תא ץירעמו ריכמש ימ לכ לצא תושגרתה ררועל הכירצ ,לשמל ,"ראבקואמ
רופיס והז . "סויטרט סיברוא ,ראבקוא ,ןאלט" ,סחרוב ירופיסבש םיאלפומה
תומלוע לע זמרמ םירופס םיטפשמ-יפנהבו ,יפוטוא םלוע סחרוב הדוב ובש
,תוקוחר תונושל לש יטוזקאה קודקדה תא ראתמ ,תוירותסמ תויפרגואיג ,םימלש
םידוביע הזה ףדב םיאצומ לעופב ;תואיצמה לע ןוימדה תוטלתשה תא ךכ רחאו
בשחמ יקחשמ םתוא חסונב םקלח , סחרוב לש תונומת לש ידמל םימימשמ םייפרג
.םייטנצלודא

תמישר יהוז ."ינמגראה השושמה" ומשש דומעה אוה רתוי הברה קתרמו ירוקמ
איה םייקנע םירפס רוביח"ש ינפמ ,םתודוא לע בתכ סחרובש ,םייודב םירפס
 ותיצמת תאש ןויער חתפל ידכ םידומע 500 בותכל .תלדלדמו תעגיימ תונתוואר
דימעהל איה רתוי הבוט ךרד !תוקד המכב ריבעהל ןתינ תילולימה
"...תרוקיב תרעה ,ריצקת עיצהל זאו ,רבכ  םימייק הלא םירפסש םינפ
.(תילגנאה םוגרתה ןמ ישפוח םוגרתב)

םוגרתל וניכז התע הזש ,'לבב לש הירפסה' יפדממ דחא ןבומכ אוה "השושמה"
יומידה לבא .(לירפא 3 ,ץראה) .יקסבונורב םרוי תאמ ,ולש שדח ירבע
ילגנאה טסקטל הינפהב קר רתאב רכזואמ ףוסניאהו םוקיה לש םיהדמה יסחרובה
תא שיחמהל תרמייתמה בשחמ תקיפרג (! הצלמה םע) תפרוצמ וילאש ,רופיסה לש
לש וחומב קר תולעל הלוכיש תיקנעו תצצונ תכתמ תייצקורטסנוק - הירפסה
תפסונ אמגוד - דחוימב ער םויב ,רגנצרווש לש אבה ב"דמה טרס לש ןרואפתה
.רתאה לש תמיוסמה תודידרל

איה תניינעמ אמגוד .תידרפסב םקלח ,סחרוב לע םירמאמ טעמ אל דוע תשרב שי
לכל הווש רמאמ - ולש הזורפב היובחה תילאוסקסומוה תוינימב קסועה רמאמ
.רתוי בחר ימדקא ןוידמ קלח אוהש תורמל ,שפנ

,וכרדב קתרמ לבא ,ןיטולחל יראזיב רתא לא םג יתוא הליבוה םירושיקה תמישר
קלוחמ החיתפה דומעש קר רמוא .ורשפ רקחל תדרל ליחתהל ףא רמייתמ יניאשו
ליבומ רעש לכו ;דוסו שורד ,זמר ,טשפ - אל ךיא - םמשש םירעש העבראל
םירקוח לש תואבומו םיטוטיצ דצל ,יטסימ םייפואש םייפרג םירויא לש תורדסל
לש ידוהיה רשקה לע אוה ירקיעה שגדה .סחרוב ירופיסמ תואבומו חור ישנאו
."ץנוצ המא" רופיסל תויוסחייתה המכ שיו ,סחרוב

הרישלו ןושלל סחרוב לש ותקיז לע םירבדמ ,בגא ,קרמנדב וזכרמש רתאב
אלא .וילאמ ןבומ וניאש ,םוקימה לע הקיטגולופא ןיעמ - הקיתעה תידרונה
חרזא יאדו אוה הזככו ,תוברת לכלו םוקמ לכל ,ןמז לכל תוקיז ול שי סחרובש
.תשרה לש יטמוטוא דובכ

 (הזכ והשמ ןא 1996-ב םסרופ)