תונורחא תועידי 'צוה ,הזורפ תרדס .םולשב *ומוקמ לע :ןהכ .ש ירוא :םירפס לע ::: 


 
תוצילעב ריהצמ ",תוומב ןמזה לכ קסעתמש ירמגל יח רוחב" אוה ןהכ .ש ירוא
תוקסעתהה :דחוימב יתמשרתה אל ,םירבדה תמינל טרפ ;רפסל ףרוצמה טקינומוקה
ןמ תושדח ובש םוקמ ,לארשיב רתויב החיכשה היססבואה םתסה ןמ איה תוומב
יבכוכ םה א"קז ישנאו םינותיעה תורתוכב רידת תואצמנ יגולותפה ןוכמה
,רעצה הברמל ,ונתורפסו .תוומל םידגוס ונחנא ,המודקה םירצמב ומכ .תרושקת
תוסיסגב ,ןהילעמ םיפוקז םישורבו תונבל תובצמ לש םיביטומ רופסניאב הרוזש
אכדמ הז ,בור יפ לע .הנהכו הנהכ דועו ,תויגולוקנוא תוקלחמב תומוגע
וא ,תילרטאית-תיניטל הליה וזיא תוומל וקינעה תוחפל וליא :םימשמו
וא ךכ .רתוי ןיינעמ היה ,ילגנא חסונב ירבקמ רומוה תצקב וילא וסחייתה
,תוומה אשונב רקיעב ,שמשה תחת שדח ןיא יכ ,רקיעה איה תוהמה אל ,תרחא
בתוכ ,ןושארה ורפס והזש ,ןהכ .ש ירוא .וילע םיבתוכו םירזוח ךיא אלא
ךרדב בצמה ,ןבומכ ,הזו ;תוומה לע בותכל הסנמ אוהש העשב םייחה לע השעמל
םירתונה לש םתודדומתה לע וליאו ,רמול המ הברה ןיא תוניאה לע יכ ,ללכ
.שיו שי ,םייחה תעדותב ותופקתשה לעו תוומה-ינחלופ לע ,םייחה ץראב

הדימב ףקשמ םתסה ןמש ,דאמ ימוקמ ,יתחפשמ ןמור אוה "םולשב ובכשמ לע"
ןמזב-וב םהש םיילארשי תונורכיז סומע ,בתוכה לש וייח ןויסינ תא יהשלכ
םתומ אוה םירבדה םיענ וביבסש ריצה ,ןכ םנמאו ;םיידוחיי םג לבא םייגוציי
,רפסמה לש ויבא לש ןטרסה תלחמ לע הרושבב חתפנ רפסה .םיבורק םישנא לש
תודדומתהה תא שורפל ,ןורכיזה ריצ לע הרוחאו המידק ענ אוהש ךות ,ךישממו
;ןטרסמ תססוג המא םגש ,ינורל ,הבהא רופיס םג שי רפוסמה הווהב ;תוומה םע
;ינור לש המא לשו באה לש ,תוסיסגה יתש ןיב הלבקה תחא אל ךרוע טסקטה
םהינשו ,תומל הטונה הרוהה םע םירותפ אלו םישק םיסחי םיריעצה ינשל
.םייחה לע הלקמ הניא איהו ,םהיסחי לא תאזה תויתייעבה תא םיאיבמ

ילוא רשפאש ,ףסונ דממ סינכמו ,ומצע הביתכה השעמב קסוע רפסה ,ןמזב וב
ינורו ,ויבא תומ לע בותכל הסנמ אוה ;הלילעה םקרמ לא ,יתורפס-הטמ ותונכל
אל ,ידמל תוילרטיינ תורעה ללכ ךרדב :תורעה הריעמו ,תארוק ותבוהא
,ילש אמא לעו ילע אלא ךלש אבא לע בתוכ אל התא :תונעט םג הל שי ;תובהלנ
לבא ,אורקל הסנמ ינא" :תצרחנו הרישי תרוקיב העיבמ איה םיתעל .תרמוא איה
ינימ לכ וילע הלות התאש לילחד קר ינאש אצוי ,ילש תומדה תא הניבמ אל ינא
".רדסב אל והשמש ןמיס...היעבה תאז לבא ,לדתשמ התאש הניבמ ינא...תונויער
(160)

ילב ,ןהכ רחוב ,תוומה רצי ,סוטנאתל סורא ןיב קבאמב .רדסב אל תמאב והשמ
יפ לע ףא .ףרוצמ תורכיה ףד ותואב וילע רמאנש המ תא רשאמ ,ינשב ,קופקפ
רפסה לעו ,הילע טלתשמ תוומה - תכעודו ,ילוא תיתייעב - הבהא ןאכ שיש
שיש תורמלו .רתוי הברה אל ,הטימב קוביח ידכ םיעיגמ הבהאה יסחי :ולוכ
,הקושת ילוטנכ םירייטצמ ותבוהאל רפסמה ןיב םיסחיה ,הלפהו ןוירה םג ןאכ
םיילנומרוה םילופיט ,היפרתומיכ לש רואיתל הקושת שי םמוקמב ;םירקע טעמכ
.םויפרומו

,תייודיו טעמכ ,דאמ הנכ תימדנש ,השיגר הביתכ :טעמ אל ?"רדסב" תאז לכב המ
חילצה ןהכ .תועצעטצה רדענו רישי ןפואב םילק אל שפנ יכילהת ירחא הקחתמה
עתפל םיצצ תוטשפה ךותמו ,םיתעל ירוביד טעמכ ,חונינ הביתכ ןונגס רוציל
םג לבא ;הרושה תא לקלקל ילב ,םייפוסוליפ טעמכ ,םייתוגה ,םייטויפ םיטפשמ
תונבות הברה .םינעטמו םיזמר הסומע ,לוכיבכ-תוטשפ בור יפ לע איה תוטשפה
,"הבוק קרמ ומכ םייחה"מ :רפסב םירוזפ ,ידמ רתוי תצק ילוא ,םימזירופאו
לכ תא לעני דחא חתפמש רשפא ךיא" תמגוד ,תורהרוהמ תורימא דעו ,ךויח יצחב
וזיא ןהב שיש (122) "ומצע לש שנועה אוה דחא לכ" וא ,(51) "?תותלדה
.ובתכנ וב רשקהה ךותב ,ןהלשמ ןח וא ,הנובת

תוומה תקעומ תכפוה רפסה םדקתמש לככו ,תועתפה םוש ןאכ ןיא ,ינש דצמו
היטרפ ;תיפוסניא איה הסיסגהש המדנ .רתוי תכדכדמו הדיבכמ ,רתוי תישחומ
ןמ םילזונ תביאש ,םילותיחה ,םילוחכה םימתכה :דחאל דחא םישרפנ
קתועל ףרוצש זילע טקינומוק ותואב עיפומה ,"עיתפמ ןמור" רואיתה...תואירה
תוכיא תורמל ,תאז הניחבמו ,תועתפה ןיא .תואיצמב הזיחא םוש ול ןיא ,ילש
תורפסב תוומה ידעתמ לש הרצק אל הרוש התואל ףרטצמ אוה ,ןהכ לש הביתכה
תאזה המיתב שי ,םוימויה ייחב הזמ רתוהו יד םלוכל שיש ןוויכמו .תירבעה
.תוומ דע עגיימ המ רבד

.2003 ץרמ תונורחא תועידיב םסרופ


לע" תועטב רפסל יתארק :יתבר היירורעש הצרפש ררבתמ המישרה המסרופש ירחא *
דוע שיו ,יתבתכ וילעש רפסה תא יתארק אל ללכב :הנקסמ ."םולשב ובכשמ
.ליעלש תרוקיבה לש הכרעל עגונב תוינלטק תונקסמ תרדס
תעדומב ןרשקהמ ואצוהש תואימחמ תורושב שמתשהל האצוההמ ,ןבומכ ,ענמ אלש המ
רצק ןותיעב המישר לש םייחה ךרוא .הז אוהכ יל עירפמ אל הז .רפסל תמוסרפ
לע תרוקיב תומישר ,תיללכ .יקצמיטסב רתוכ לש ףדמה ייח ךרואמ וליפא
תורמל ,םמצע םירפסל ילוש ןיינע ןה ,הסנכה תמלשה ךרוצל בתוכ ינאש ,םירפס
.תויוטש .ומצע רבדה וא ,בושחה רבדה ןהש תרושקתב םיקסועל המדנ םימעפלש
,(תינלטק רקיעב) תרוקיב בותכל דאמ לק , (עורג וליפא) רפס בותכל השק
.םאתהב סחייתהלו ךכ הזש תעדל ךירצ תעד רב לכו