לות ורט'ג תומישר :::

 

רודיבב שמא

תונמאנה יתוארוקל שדקומ


,המבל הלע ןוסרדנא ןאיא .הבוצע תצק ,רמול ךיא ,התיה הלחתהה
דעונש יפיה ץ"פכש ןימ ,םירוחש ץייטב :דירחהל יטתאפ הארנו
רעישה תא ריתסהל ,ילש אתבס לש שארה תחפטמו ,סרכה תא ריתסהל
,תחא לגר לע עגרל דמע ,המידק לגרה תא חלש אוה .ונניאו היהש
ומצעל לגיס רבכש תורמל ,טטומתמ ףכית אוה וליאכ הארנ הז לבא
הפיאו הז הפיא .ודמעמו וליגל םיאתמה תחא-לגר-לע-הדימע ןונגס
םע ,ינאגפה ,ינומדה ,לתלותמה ףרוטמה - הקהלה לש ןוקייאה
הטילבמה הדומצ יט-תצלוחב טסיסב ודמע ודיל .ולש ילאפה לילחה
גצוהש יפאי ןדילקו תחרק םע טסירטיג ,םיידש גוזו סרכ
.הקהלה רתא לש WEBMASTER-כ

יל היהנ דימו ,THICK AS A BRICK ,תושעל המ ,היה ינשה רישה לבא
טילקתה לש תטטרוממה הפיטעהמ םילימה לכ תא יתעדי יכ ןטבב םח
ךפה ןוחטבב לבא טאל .הפיא רכוז אל ,היינש די יתינקש טורשה
העפוהה ,ןכ .םעפ ומכ ףרוטמ ,תוחפ ךחוגמ ,רתוי ריעצ ןוסרדנא
םינשי םיעטק ןומה ורש םה ;םיפשפושמ םינעוצקמ םהו ,היופצ
רותב ,םהל שי םימזמדזמו םירכומ םיעטק המכ עיתפמ - םירכומו
;םינומזפ ידעצמב המצע תא הליפשה אל םלועמש םדקתמ קור תקהל
לע חדבתמ ןוסרדנא .תזרפומ תוניצרב םמצע תא םיחקול אל םה ,ןכו
ינפל בתכנ ,"הרוב" לש עוציב ינפל רמוא אוה ,אבה עטקה :ליגה
עטקב רבודמ - הער אל החידב) .ודלונ הקהלה ירבח בורש
תאצמה זאמ תוחפל תמייק לט ורט'ג .ישוקב הנש 300 ןב יטסינרדומ
הוושמ ינא .תוכז תודוקנ יתעדל םהל ןתונ הז לכ .(םחה קובקבה
תצרעהל הכזש ,דיר ול לש ,יתיארש הנורחאה העפוהל רקיעב הז תא
ריוואל רגיש רמולכ ,להקה םעט םע רשפתה אלש םושמ םירקבמה
תא ןתנ ףוסבו ,תויוחתפתה רסחו קסופ יתלב שער-ךסמ לש םייתעש
תונשב עוקתו קיחצמ הארנ ילוא ,ותמועל ,ןוסרדנא ."םלשומ םוי"
ולש הקיזומה לבא ,סרכ ול שיש הארנכו ,תומדקומה םיעבשה
ןימ התייה ,"רעיהמ םיריש"מ םיעטק המכו המכ ויה .הבינגמ
התייה ,ראשה ןיב "לורנקורל ידמ ןקז" תא הללכש תזורחמ
IN THE GALLERY-מ םיעטק יתיהיז אל .תיתדגאה רטקה-תפישנ
"םישדח" םיעטק לש טועימ יתעדל היהו .ילע ביבחה MINSTREL
(.תיראמיווה הקילבופרה תליפנ ירחא ובתכנש)

לש העפוהה עמשמל בואב םילוע םינשוימ םיטפצנוק :הקיזומה ןכ
;םילימ ;הידולמ :ומכ םיטנמלא תללוכ םהלש הקיזומה .לט ורט'ג
לכ .תונגונמה תוריציה לש תוחתפתהו ןוויג ;יוהיזל לק ןונגס
ילוא לט ורט'ג תא .תומדקומה םינומשה תונש דע םיגוהנ ויה הלא
הריצי לש קיתעה ןויערל םיביוחמ םמצע םה לבא ,םעפ לפמסי והשימ
תושרהל םילוכי םה דויצה תא - שער תושעל םיעדוי םה .תירוקמ
תניגנל איבה ןוסרדנאש עודי .ןגנל םג םיעדוי לבא - םמצעל
תויומכ רקיעבו ,עמשמ יתרת ,קור הברה ,המזירכ ןומה ולש לילחה
.ןגנל תרדוסמ הרוצב דמל שממ אל אוה יכ ,ימצע ןוחטבו הפצוח לש
תוברבו (רומאכ ,"הרוב") ךאב םע ער אל דדומתה אוה הלא םע
.קהבומ ןונגס םע עצקוהמ ןגנל ךפה - םינש הברה תמאב - םינשה

ןומלסה יגד תווחמ ער אל סנרפתהל לוכי אוה ?רחסוממ אוהש ודיגת
.םלוכל ףכו ,ול ףכ יכ עיפומ אוה .ולש
:תופש .םישדוח השימחו 36 יתכרעהל היה עצוממה להקה ליג
.תילגנאו תיסור,תירבע

."גנאלווקא" תא ונתנ ףוסב
(!ההט הט - הט הט הט הט)

 


http://www.beautyoflife.net