ץרג תירונ תאמ גומנש המ לא :םירמאמ :::

 

םישנאב תקסועה ,היפרגויב ןיעמ אוה "גומנש המ לא"
לש גוליפאב תועיפומ םהיתונומת וליפאש ,םייתימא
ןרופיסב ןושארה קרפה לא ללוצש ימ רובע לבא .רפסה
תאזה הדבועל ,ץרג הרובד ,המאו ץרג תירונ לש ףתושמה
תיתורפס הנומת אוה הזה קרפה .תובישח לכ ןיא
:הרצקבו ,תיתיזזת ,תקתרמ ,תעשעשמ-הבוצע ,הקירבמ
ויה םא הלאשל ללכב שי תובישח וזיא .הבטימב תורפס
? ודבנ םא ,םירבדה

וא תויפרגויב ארוקש ימ לבא .תצק זירפמ ינא ילוא
לע לוחמל ,עבטה ךרדמ ,ןוכנ םיירוטסיה דועת ירפס
לש תודיכלב וא ,רופסה תרבעהב 'םיינכט' םימגפ הברה
רופסמ םיפצמ ונא .תיתדבועה תמאל הרומתב ,הלילעה
אוהש ילאוטקלטניא קופיס לש גוס ונל קינעיש ירוטסה
תיתורפס הריצי וא ,ןמור קינעמש הזמ ותוהמב הנוש
- םיגירח ןבומכ םימייק .תרחא "הרוהט"
רקחמ וא הביהרמ תינונגס הפונתב הבתכנש היפרגויב
אוה "גומנש המ לא" .ןמא-דיב בתכנש קתרמ ירוטסיה
רפס דוע תויהל היה לוכי .רחא גוסמ הגירח יניעב
םעט ילעב ברקב קר הביחו ןינע ררועמה ,תונורכז
םיקוהיפו ,הביתכה אשומל תישיא הבריק וא ירטוזא
ךות לא ףוחסל חילצמ אוה הנהו .םירחאה לכ ברקב
לע ללכ ןעשהל ילב ,לילעב "יתורפס" חרואב הלילעה
שיש תימיטניאה הפישחה תדימ לע וא ,ולש תויטנתואה
.וב

הרובד לש םייפרגויבה היתונורכז רפס ונניא הז ,ןכ םא
,התבל םאה ןיב חיש-וד :ןכ והמ רמול השק תצק .ץרג
לש ךילהת לע חוויד ? רפסה בג לע בותיכה ראתמש יפכ
- תישארה הרוביגה איה ימ ? יפרגויב רפס תביתכ
,םירחא םישנא אמשו ,התב ילואו ,ץרג הרובד
תא ווילש ,רכינ טורפב םעפ אל תושרפנ םהיתורוקש
דועו ,הלא לכמ והשמ איה הבושתה ? הייח ךלהמ
.הרדגהל השק ,ףסונ המ רבד

המצועב עבקנ ,רפסה לש ובור ךרואל רמשנה ,הזה םשורה
,היתונבב הוולמ ,ץרג הרובד .ןושארה קרפב תדחוימ
אל ומעש םירוענ רבח - ורדנסלא לש ותיבב תרקבמ
ינפל הילטיאב הידומיל זאמ ,תוכורא םינש התארתה
םישרוש-עסמ לש ותרגסמב אוה רוקיבה .םלועה תמחלמ
םינשב עומשל םיברמ ונא ותומכש לעש ,יגלטסונ
םישגרנ תונורכזב ןומירכ האלמ ץרג הרובד .תונורחאה
,יחומ עורא רבעש ,ורדנסלא לבא ;םיטנדוטסכ םהימימ
,דאמ עגפנ ילולימה ורשוכ :הלועפ ףתשל לוכי וניא
םירבדה תא אטבל לוכי ןיא - רכוז אוה םא םגו
תבורעתל רבעה לא ףסכנה עסמה ךפוה ךכו .םילימב
המדנ .לוכסת רקיעבו הכובמ ,החמשו תושגרתה לש תססות
המישרמ הנצס אורבל הצר ול ,דאמ רשכומ רפוסש
הינוריאו תוילמס לש םיטנמלא םג הב שיש ,הקירבמו
רתוי ךירצו ;ךכ קוידב תאז בתוכ היה ,תוידמימ-ברו
בותכל ידכ ןתייווהכ תודבועה לש קיודמ דועת רשאמ
.'ךכ קוידב' תאז

לבא ;ךכ לכ םייביסנטניא םה רפסב םיקרפה לכ אל
תודוא לע רופס לש ,ץרג תירונ הטקנ הבש הקינכטה
תא הקינעמש וז איה ,דועתה-דועת לש ,רופסה תביתכ
והשמ ומכ דהדהמ הז םאו .רפסל םישרמהו ידוחיה דמימה
הלא םיפד לעמ ןחביא רבכש יפכ ,'יטסינרדומטסופ'
דוסיה רופס לעמ :רבדה ךכ ןכא ,יקסבונורב םרוי
ףסונ טביה הקינעמה ,"הינש המוק" ןאכ תינבנ
םייק רבד לש ודוסיבש תורמל ןכש .תיתשתה רופסל בושחו
ןפואה אוה תוחפ אל בושח ,תיתחפשמה הגאסה ,רופיסה
.ותוא םירפסמ וב

,יתורובב ,יתעמש אלו ,ריכמ יניאש הדוותמו הדומ ינא
לע אל :רפסבש תויומדה ןמ תחא ףא לש ןעמש תא וליפא
ןאכ גצומש ;"ןבלה קי'צנורהא" ,ץרג תירונ לש היבא
ןולובז יבצ ,הבס לע אלו ;אימחמ אל רואב בור יפ לע
םירבד ול שיש ,רמרוממ תצקו חכשנ ירבע רפוס ,גרבניו
סנכהל וכזש הלאמ ,םירחא לעו קילאיב לע רמול םישק
איה תחא .תירבעה תורפסה ןואיתנפל
לש םייודב םירוביג תויהל םלוכ ויה םילוכי ,ידצמ :יל
תטטצמ ץרג .תיתורפס תמא איה םמויק לש תמאה ;ןמור
וכלהמבש ,לובוס עושוהי טילקהש ךורא ןויאר ךותמ
םיכרדב" ורפס תא אורקל בושו בוש גרבניו וב ץיאמ
הבושת אצמת םש .םש אצמנ ךל רמואש המ לכ" :"תולבא
דיה יבתכ תא החד קילאיב ."ירפס תא ארקת .האלמ
ותוא הפדרש ,הבילעמ תרוקיב ףיסוהו "חולישה"ל רגישש
ענכושמ ,בתכו ףיסוה תאז לכבו ,"רוחש לצכ"
,ךכ רחאו .תוכז ףכל ותביתכ תא טופשת הירוטסיההש
םג לבא ותוא ועגש וידימלתש הרומל היה ,לארשי ץראב
רמוח ,העונצו תירויצ ,תיטתאפו הפי תומד .ותוא ובהא
םג קסועה ,אל וא ינרדומ טסופ ,ירבע ןמורל אלפנ םלג
היה שיאה םא ךכב המו ;תירבעה תורפסה תודלותב
,באה לש ותומד ,תאז תמועלו .היה לשמ קר אלו ,ארבנו
טביההש יל המדנ .הנוש גוסמ הראהל הכוז ,ץרג ןורהא
רמאמ לש תרתוכב בככל ,יעבט ןפואב ,הכזש אוה הזה
;תווע ןבומכ תרצוי תרתוכה .רפסה תאיצי םע םסרופש
ותוא תוראתמ התב םגו םאה .המשא תרושקתה קר אל לבא
הדמחנ הפשב');הבוח ףכל ותוא תונדו םישק םיחנומב
אוה ('?ךלש אבא לע ךכ דיגהל רתומ .הנוז-ןב היה אוה
בטימ ;תושיגר רסח היה אוה ;תורחא םישנ םע הב דגב
ולש טויפה
תונמאנ ןמאנ היה אוה ;תוקיטסיטטסו םירפסמב אטבתה
יולת עקרבו ;תטלשה היגולואדיאלו תודסומל תרווע
,םירוענה ףולא ,קטול לש תיגרטה ותבהא רופיס
התליב רשאמ רתוי ונממ העסנ ,ותבוהא ,הקרוד-הרובדש
היגולואידיאה תא םישגהל ידכ ץראל התלע איה ;ומע
םישגרנ םיבתכמ הל בתכ אוהו ,ץוביקב תינויצה
,רחאה רבגה לא הכלה איהו ,ורזע אל םה לבא ,םישאונו
;דחוימב העורג הריחבכ ןאכ רייטצמ קטולל האוושהבש
,קפס הזיא םעפל םעפמ ץבצבמ הלא לכ ךותמ ,תאז לכבו
תומשב הל ארק אוה תאז לכב ילואו :הנומתה תא רערעמה
תודחוימה היתונוכת תא ךירעה ? התחוורל גאד ? הביח
ידיב ,רבד לש ופוסב ,טופישה תא הריתומ ץרג ?
הזו .יסחי ,יביטקייבוס ןינע תרתונ תמאה ;ארוקה
הזה עסמה יבגל טעמכ אלא ,באה יבגל קר אל ןוכנ
המ תא אטבל רשפא יא םיתיעל ;עתעתמ ןורכזה :ולוכ
;הרקש המ לע המכסהל עיגהל רשפא יא םיתעל ;היהש
יאו ,תואיצמה לע תונוש תופקשה שי םינוש םישנאל
,תועוטק ןנשיש תויודעה .םידוגינה בשייל רשפא
עבצו תועמשמ קינעמש עסמ והז לבא .תורתוס ,תויקלח
יתורפס עסמ לכ תושעל ךירצש יפכ ,םימלש םייחל קמועו
.ןוגה