תונורחא תועידי 'צוה .ךילקילג רנבא תאמ רהה :םירפס לע ::: 
,תאז לכב לבא ,וניתומוקמב רידנ רבד קוידב םניא תוברקו המחלמ ירופיס
המדנ ,לארשי לש הסוחדה הירוטסיהה הקינעמש יארפה עפשב בשחתהב
,יעמשמ דח ,קהבומ המחלמ-רפס אוה "רהה" .רתויב החיכש הניא המחלמ-תורפסש
תכתמה ירומיק תא תינשוח האנה"ב לייח ףטלמ וב ,חתופה ףדה ןמ ,הגופה אלל
,חתפמ ןמור (טעמכ) לבא ,ןמור והז ;םדמ בוקעה םויסה דעו "הרירקה
.ירוטסיה דועית לש המרב תואיצמל דמצנ אוהו ,םייתימא םישנא םה וירוביגש
לש םתעדותו םהיתושוחתב תודקמתהה אוה יתורפס השעמל ותוא ךפוהש המ
.םירופיכה םוי תמחלמ לש םילשוכהו םיינלטקה ,םישקה תוברקה דחאב םילייחה

ונטועימו ,היתוארומ לע םיטרס וניארו ,המחלמ לע ונארק ונלוכש ןוויכמ
רשאמ רתוי "ךיא"ה אוה תאזכ תורפסב בושחש המ ,ורשב לע התוא הווח וליפא
התיעבמ תויהל היושע איהו ,םיבר דעתל םילוכי םיעוריאה תקינורכ תא :"המ"ה
דוכל "המ"הו "ךיא"ה ןיב .ינשבוי תודבוע ח"וד אלא הניאשכ םג תעזעזמו
וליאו ;ךכמ רתוי אל ,ןיקתו טוהר טסקט בתוכ אוה :ךילקילג רנבא לש ורפס
.םיינוציק רבשמו ץחל יעגרב םדא-ינב ראתמו המצוע-בר רפסל ול שיש רופיסה
לש הנש םישולש טעמכו ,ויתומצעב רעוב הזה רופיסהש רכינ :ףסונ המ רבד שיו
תייווחמ רבד והקה אל ,שאו םד הברהו םילדחמ ףוסניא ,תוידגרט טעמ אל
.רהה לע המחלמה

וא ןווכמ-תנווכב השענ םא ההות ינאש ןיינעמ ינונגס טרפ הזיא שי ,תאז לכבו
םימחולה יווה ירואית .רפסה לש םינושארה וידומעב תצקמב העטמ והשמ :אל
- ברק-תשרומ תצק ,תונוריטה ןמ יווה-תונורכיז ;תצק םיפודש םימדנ ברק םרט
ןב יל"הצ ןוגר'ז הברה ;הנניבי אל רזש הווחא אלמ ךא ספסוחמ ירבג םלוע
לימרת רבעל תינכומ הששיג...ודי" חסונב םייאשילק תצק םירואית ;הפוקתה
לע תננוגמו ותצלוח סיכב תחנומ תישיאה תשובחתה ...ןועלקמה לש תוינסחמה
תמאה עגר ,ןלוגה ירמנ" ומכ טסקטש המדנ עגרל ;(45) "תוארפב םלוהה ובל
ונינפלש רתסנ דשח הזיא ;ינוריא קוחיר אלל םיאבומ (61) "!עיגה ונלש
שיח לבא .ל"הצ רבוד םעטמ הרבסה טלפמפ וזיא ,ינלמעות -קפס הרובג רופיס
רואית :רומגה ךפהה רשאמ תוחפ אל אוה ךילקילג לש רופיסה יכ ררבתמ רהמ
לודגה לדחמה ךותב ןטק לדחמ ,יאבצ םוטמט לש ויתואצות לש השקו טרופמ
תובר םינש הכיח ילואש ,ןורוויעו תושפיט ,הרהוי לע ףירח המשא-בתכ .אוהה
:רהה לע ,זא רבכ תושרופמ אטוב םגו חסונ לבא ,יתורפס טסקטל ךופהל ידכ
תונצחש" לע ןנוקמו "ןברוחמ ןבבוח" ול ארוק ,ט"חמב םישק םירבד חיטמ פ"מה
.םתומ לא םילייחה תא הליבוהש (197) "הליחמ הל ןיאש השוב תרסחו תיליווא

הלימהש יפ לע ףא - ינרתח טנמלא שי ךכבו .ןאכ ןיא הליהתו בגש ,רדה םוש
יביטקלוקה ןורכיזב רבד לש ופוסב עבקתנ ןכאש רופיסה יכ - הסאמנ יד תאזה
םייניעה" יוטיבה עבטנ אוהה רופיסב :ןוחצינב םייתסהש הרובגה רופיס אוה
םילייח לש תורוד םתסה ןמ םיכנחמ שדחמ ןומרחה שוביכ לעו ,"הנידמה לש
יד םיארנש םילכבו ;ברק תשרומ לש רועיש-יכרעמ םהב םיציברמו םיריעצ
תא אלא ןוחצינ תליהת לש קותמה המעט תא אל ךילקילג איבמ ,הרואכל ,םימוד
הדלות ,רתוימ היה ןברוקהש תברוצה הנבהה תא ,ךכמ עורגו ,הסובתה תורירמ
- רומאכ ,םיעודי םירבדה .דועו דועו ,תעשופ החנזה ,הדירחמ ןומא תרפה לש
.דואמ תיתועמשמ לשוכה ברקה רופיסב הריחבה םצע קר - םיפוקס ןאכ ןיא ירה
המחלמ ירופיסש תורמל יל הרק רבדהו ,"רהה"ב האירקה תיווח ךותל םיפחסנ םא
ירואית לש תויביטקפאה לשב רקיעב הז ירה ,ילע ביבחה האירקה רמוח םניא
:יאורה יופיצ לש טלחומה רדעההו ,תוינילק דע-םיטרופמה ,םיסוחדה ברקה
תורירמב םיראתמ וא םיפדגמ ,םתומל םיפצמה ,םידוכלהו םיעוצפה םילייחה
לש ארונה לבסה - הלמח רסחו ףושח לכה .םבצמ תא הלמח תרסחו תיניצ
רוביג רופיסב שיש תורמל תאזו ,םישטורמה םירביאהו םדה תנחצ ,םיעוצפה
הקעומ" רקיעב שח אוה ארונה ברקה םותבש אלא - פ"מה יטומ ,קהבומ המחלמ
."המשא לש תלבסנ יתב

"ךיא"ה וא - ויפלכ שידא ראשהל ןיאש רופיסה רמולכ ,"המ"ה - ןכ םא חצינ המ
תלעב תיתורפס הפשל דירחמה םיעוריאה ףצר תא םגרתל ךילקילג לש ותלוכי -
רופיסה אוה קפס ילב רקיעה לבא ,הארנכ ,רבד לכמ תצק ?בצק ,ןונגס ,יפוא
.עמשיהל ונמז עיגהשו ויד רפוס אלש.2002  תונורחא תועידיב םסרופ