דניורפטוג רימא תאמ ףוחה תוזוחא :םירפס לע :::


רואיתל ,רתוי תיוושכע וא ,רתוי הבוט הלימ יתאצמ אל - תחנ לש השוחת
ימוקמה םוי-םויה ףוריטמ קוחר .דניורפטוג רימא לש "ףוחה תוזוחא"ב האירקה
םקלחש םירופיס לש הרדיס דניורפטוג שרופ ,סנבורפב ולש יתפרצ רפכ ומכ
.רחא םוקמ לכב (טעמכ) הדימ התואב שחרתהל ויה םילוכי לבא לארשיב םישחרתמ
וא "לכוא" ומכ םירופיסש הדבועה ראשה ןיב אוה תאזה תחנה תא ררועמש המ
,סנראב ןאילו'ג ידי לע ,רמאנ-אוב ,םימותח תויהל ויה םילוכי "רבלא דוד"
םידוד המכו המכ דוע שי .הבג םירמ היה אל שיאו ,תפרצ בבוח ילגנאה רפוסה
טלחהב םתוא דחיימש המ לבא ,בור יפ לע םיירטנצסקא םיסופיט םהו ,רפסב
.יתועמשמ ןורתי הזש אצומ ינא ,וישכעל ןוכנ .םהלש תוילארשיה וניא

ןמורה תועצמאב ארוקה ינפב דניורפטוג גצומ תירוחאה הפיטעה לעש ןוויכמ
סחייתהל ךרוצ ילוא שי ,םיבר םיחבשל הכזש ",ונלש האוש" ,ולש ןושארה
יניאש ןוויכמ ראשה ןיב ,ןמורה תא יתארק אל ייתונוועב לבא ,תאזה הדבועל
ול םג יכ ,ךרוצ ךכב ןיאש אלא ;האושב תקסועה תורפס אורקל ללכ ךרדב רהממ
העיתפמה הדימה לשב ןיעה תא שפות "ףוחה תוזוחא" היה םירוכיב ץבוק הז היה
תונייפאמה תומירצ רדעהו ,ולש הביתכב שיש תונמוימו ןוחטב ,תוטיהר לש
דוחיי שי םהב םגש ,םינכתל ונעגה םרט דוע הז לכו ;םיירט םיבתוכ םיתעל
הדימ התואב םיקוחר תומוקמו םישנא לע בתוכ אוהש הדבועה קר אל .חיכש יתלב
ותלוכי םג אלא ,תויוושכעו תוימוקמ תויומד לע בתוכ אוה הב תויעבט לש
ךרדבכ רכזאל ,םייתורפס םיזמרה טעמ אל ,יסאלקו טושפ ירופיס וק דצל ,בלשל
רדסב הזו ,הובג ןווכמ דניורפטוג ;םינינא םייפוריא םיררושמו םירפוס בגא
.הרתי תורדהתה וא תונחרט ילב ,תויתוכאלמ ילב תאז השוע אוה יכ רומג
,יפוריא ןז הזיאל ךיישה רפוס ןימ ,ףאל תחתמ ,ןאכ ונל חמצ ,רוציקב
ירפכ ףונב התובע השרוח דיל ךפכפמ גלפ ומכ ,הרירקה תחנה ,בוש ,ןאכמו
םיקוקיז ןיא ,תונרמש לש הדימ ןאכ שי ,תמא .הדימ ןיאל עגורו הפהפי
לבא ;ידילוסו יטנגלא ,לוכיבכ ,לכהו ,ריחמ לכב תויוושכע וא ,םיינויסינ
.חבשל םיפסונ םינויצכ הלא לכ םידקפתמ ןאכ
אבומ דחא רופיסמ רתויש תורמל) ךכ לכ יליפוקנרפ וא ,יתפרצ ןאכ לכה אל
,ןאכ היתואלתו תעזוימה לארשי םג (.תפרצמ תירפכ הלוצא תחפשמל ןב לש ויפמ
יאצוי ןוגרא רובע תינלופמ םיכמסמ םגרתמה דדוב ריעצ לש ורופיסב לשמל
.החצנהו ןורכיז לע ,דואמ ילארשי ,קבאמ ןימב ךבתסמו הביבסהו בוקאט
ןימ אוהש - דוד בוש - דוד לע ןובנו םיסקמ רופיס אוה חתופה "הירוטסיה"
הכרעהל םיכוזה תיפוריא הירוטסיהב םיקימעמ םירקחמ ךרועה יקירפ ןבבוח
רקחמ םפוסש םינטקו םיכלוהה םילגעמב םיבס וירקחמ לבא ,םייעוצקמ םיגוחב
רותפל ודעונ ןבומכ םלוכו ,הנש םישימח ינפל רפס-תיבב הטטק לש קימעמ
לא דימתמ טבמ םע לארשי יהוז ,רמולכ .שפנב הישרושש ןיטולחל תישיא המולעת
היולג" םג םה הלאכ .היבשותמ קלח לש (ינלופ ,בורל) יפוריאה םרבע
.רפסב גרוח דודכ המדנ ",יול דוד" ,רחא דוד ."גג תוילעו" "הזדלאוומ
תוירוגלא-קפס ,תויטויפ תוארמה ,םירופיס לש תרחא הנטק הביטח ןיעמ שי
ול" (."רמ הליל" ,"הזה ןוגיה ,"ביבא") תוחפ יתבהאש ",תוירופיס" תוחפו
חתפמ הזיא וב שי וליאכ המדנ לבא ,םהמ דחא אוה "ץלוש ונורב ןאכ בשי
,םיבוטו םיבר לש הצרעה אשומ - ץלוש .ולוכ ץבוקה תא בינמש ישפנה ךרעמל
,ףסונ רופיסב עיפומ ,ןמסורג דוד לש "הבהא ךרע ןייע"ב חתפמ תומד םגו
היוהדהו תחכשנה הרייעה) ,'ץיבוהורדב דלונש טילפ ,ןטק רצלמ לע ",טסאירט"
(תיגולותימל התוא ךפה - ודנוקמל סקראמ .ג.ג השעש תא הל השע ץלושש
.רויצל והרומ היהש ,ץלוש לש םירויצ ףסוא :דובא רצוא ורדחב קיזחמו
ומכ ,תודובא תפומ תוריצי יוליג לע היסטנפ ;טעמ יופצ ילוא הזה רופיסה
היה המ דניורפטוג רעשמ "ןאכ בשי ול"ב לבא ".חישמ" ,ץלוש לש דובאה ורפס
תלכומה ,םילשורי לש תטהולה המגאמה" :םילשוריל אב ול ,ץלושל ,ול הלוע
היה ץלוש ונורב...ידמ קזח רהנ ,ושפנל תצרופ התיה ,ןאכ ריוואב הוולש
:דועו (216-217) ".'ץיבוהורד - תשקבמ ושפנ התיה ,הז לספס לע ,ןאכ .עתרנ
תחכות איה הייהת לכ .תינכפהמ המגמ אוה עינ לכ" ,ץיבוהורדב ,םש
וליאו "שדוקה לוליחו הרוחש היגאמל הב בייחתמ ילוי ליל לכ...םיאיבנה
תניינעמ הרימא ".רשפא יא .בותכל אל .ודי תרבקנ התיה תולופמ תחת" ?ןאכ
.רחא רואב ,םיקוחר תוזוחמ לא הכילה לש ,הזה ךלהמה תא הריאמה

ררבתמ וב יכ ,םכוחמ ךלהמ הזיא דוע וב שי "ןדריא" ,ןורחאה רופיסה לבא
היבאש ;רוזא ותואב ושחרתה ,הרואכל הזמ הז םיקתונמה ,םייתפרצה םירופיסהש
רופיסהמ הדייד לש םיגדה-קפס אוה ,רפכה ינב תבוהא ,הפיה ןדריא לש
",ונלש" האושה ןמ רומג טלפמ ןיא תילרוטספה היצניבורפב וליפאשו ;"לכוא"
הברה דירטמו ,רפסמה רובע רבעהמ דירטמ םתכ ןימ ,רופיסה ךותל עתפל תקחדנה
תוזוחמל עתפל ותוא הריזחמ הקוחרהו תילושה הדוזיפאהש ,ארוקה רובע רתוי
.ללכ םיוולש יתלב

םש ועיפוה ץבוקב םירופיסה ןמ המכ םג - םסרפמ דניורפטוג :םויסל הרעהו
המצוע תבר תימוקמ תיתורפס העפות - "השדח המב" טנרטניאה רתאב - םדוק
.םש תורתתסמ םינינפ דוע המכ עדוי ימ .היד תרכומ יתלבו

.2002 תונורחא תועידיב םסרופ