.עבטה תודלות לע םירוהרה - סורואזוטנורבל דדיה םירפס לע :::

תאצוה .למרכ סומע :תילגנאמ .דלוג .'ג ןביטס תאמ
.'מע 755 .ריבד


ךרדב דקפנ וניתומוקמב םילהנתמה םילודגה םיסומלופב
תינויצולובאה היגולויבהו ,ללכב עדמה לש ומוקמ ללכ
תולאש בשייל שי ונלצאש ןוויכמ ילוא .טרפב
ילואו ;רתוי תורעוב תוילכלכו תויתרבח ,תויטילופ
יד םירישכ וא םיכמסומ םמצע םישח םניא םיברש ןוויכ
חישב רבודמ רשאכ .הלאכ םיאשונב קוסעל ךרוצה
תיתוהמ הביס ילוא תפסונ ימדקאהו ילאוטקלטניאה
ינפמ ,ןויסנה לע תכמתסמה ,העיתרה :רתוי הבושחו
ססבל ידכ םייעדמ םיאצממב םרוקמש םיקומינב שומיש
הקיפה ןכאש הקינכט - יגולואידיא וא ירסומ ןועיט
עדמ-ודואספו עדמ לש רתויב םיליחבמה םייוליגהמ המכ
ןהב תוצרא שי :םוקמ לכב בצמה הז ןיא .ןויערה תורשב
בלה תמושת זכרמל םעפ אל עיגה היצולובאה לע חוכיוה
,ראשה ןיב ,קיסעהו ,"םיפוקה טפשמ"ב ומכ ,תירוביצה
.רטרק ימי'ג דעו ןוטסדאלגמ - םיבושח םיאנידמ
לע חוכיוב - םעפ ידמ ץצ אשונה ,ונלצא םג ,תאז לכב
,רתוי תוידילוס תורגסמב וא ,לשמל ,"יספפ"ל תמוסרפ
תעה-בתכב ,קלפ רוספורפ לש הבוגתה רמאמ ומכ
תישארב" רזעיבא ןתנ רוספורפ לש ורפסל ,"םייפלא"
שי דימת( המאתהה תא תוארהל הסנמה רוביח והז ."ארב
ורפס .עדמה יאצממל תישארב רפס ןיב )האלפומה :ףיסוהל
.תחא הדוקנב תוחפל ,בגא , עיתפמ רזעיבא רוספורפ לש
הכרפוה םעפ יתארקש םיכובנ םירענל ת"וש רפסב םא
היה ןיווראד סלר'צש תחצינה הנעטב היצולובאה תרות
ריכמ רזעיבא הנה - עלוצו עשר ,רעוכמ ןימ הטוס
ץמאל ונלוכב ץיאמ לבא ,ןעדמכ ןיווראד לש ותלודגב
ותלודג לכ םעש הדבועב ריכהלו תילאוטקלטניא תוחיתפ
םינכדועמה ויאצממו ,המידק דועצל ףיסומ עדמה
.ןיווראד לש תיעבטה הרירבה תסיפת תא תיפוס םיכירפמ
תירואיתב בר שומיש השוע אוה היצולובאב קסועה קרפב
לש (םוגרתב יולת ,קסופמה וא) ,קספומה לקשמה יווש
דדיה" רבחמ אוה אלה - דלוגו 'גדירדלא םינעדמה
."רואזוטנורבל
יוקל שומיש אוה דלוג לע רתויב םיביבחה םיאשונה דחא
ןועיט ססבל תנמ לע תויעדמ תוירואיתב תוועמו
טפשמה תיב ינפב החמומ דע היהש ,דלוג .יגולואידיא
תרות" ידיסח לש םתשירדב ןוידב ב"הרא לש ןוילעה
תארוה דצל םתרותל הווש הארוה ןמז קינעהל "האירבה
בישהל תונמדזהה לע םתסה ןמ שש היה ,היצולובאה
ירנה לע רפסמו בש היה ילוא .רזעיבא 'פורפל
שמתשהש ,(ותדב קודאו) לוגד גולוטנואילפ ,ןרובסוא
חיכוהל ידכ - תנבואמ םדא ןש - בושח אצממב 1922-ב
ידיסח םע סומלופב םיטסינויצולובאה הנחמ תקדצ תא
דע ,האירבה
ןשב רבודמו העטומ היה יוהזהש הכובמה הברמל ררבתהש
שמשל םייושע "םייעדמ םיאצממ" .ריזח יומד רוצי לש
.דצ לכ לש וידיב חוכיול קשנ
תבכרומ התיה דלוג לש ותבושת יכ םג חינהל רשפא
שודקה טהלהמ תענמנו היטפמא תגופס ,הינועיטב
המ לע םיניגמה םייעדמ אתרק-ירוטנ םיתיעל ןייפאמה
םיתיעלש רמול בייח ינא .םשה-לוליחכ םהיניעב הארנש
םידגוסה יבתכבש ירוטרה לפלפה ,דלוגב ,וב רסח
דר'ציר תמגוד - ןיווראד לש ןינוקיאל םיאנקה
הנעט דועו ."יכונאה ןגה" לעב ,סניקוד
וילע דיעמ דלוגש תורמל :הזה םירמאמה טקל יפלכ יפב
האוושהב .םיכסהל השקתמ ינא ,וירפסבש בוטה והזש
םימדוק םירמאמ יצבוק לש תקתרמהו הריהבה תודיכלל
"ןיווראד תויה זאמ" ומכ ,תירבעל ומגרותש ולש
םג ,וב שיו ,רתוי רזופמ הזה ץבוקה ,"הדנאפה ןהוב"ו
ינא - שממ םיממעשמ םירמאמ וליפא ,ינומכ דיסחל
ןיא ,דלוג רובע) ;לובסייבב םיקסועה הלאל ןווכתמ
הריפכה איה הזה הומתה קחשמה לש םסקל תודגנתה ,קפס
(.ןלוכמ הארונה
וניא ,דלוגב ררועמ אוהש הוודחה לכ םע ,לובסייבה
,הז הרקמב - היעב וא ןועיטל רויא אלא ,ומצע אשונה
דלוג לש וירמאמ .ןיאמ שי סותימו הירוטסיה תריצי לש
םיקפתסמ םניא םלועלש ןוויכמ םינדועמו םיירוקמ םה
ויפוא תא החלצהב םהב םשיימ אוהש הארנ :וילאמ-ןבומב
תורומהמ לע בכעתמה ,ינטטח טעמכ ,ינרקח יפוא ,ןעדמכ
ךכמ קיפמ םיתיעלו םיעודי םירופיסב הרואכל תוילוש
רקחב החמתמ דלוג .ןינע תוברו תועיתפמ תואצות
שדח רוא תקירזבו ,עדמה תודלותב תוחכשנ תוישרפ
.ןהיתודוא עיתפמו
אוה םסרופמה "םיפוקה טפשמ" לש םיישארה םירוביגה דחא
עדונש יאקירמא יאקיטילופ ,ןאיירב סגנינ'ג םאיליו
ןעמל םחולו בהלנ יתרבח רוטמרופר ,"םעה שיא" ותויהב
הירוטסיהל סנכנ הזכ םדאש הרק ךיא .םידבועה תויוכז
? הלפאה תיטסילטנמדנופה היצקאירה דצל םחולכ
רסחו רזומ סקודרפכ תאזה ההימתה תא ורטפ םיברש דועב
לעו תונכדועמ תויפרגויב לע ךמתסהב - דלוג ,רבסה
,הברהב בוט רבסה קפסמ - היצולובאה םוחת תא ותרכה
,ץרתמ רשאו ,ןאיירב לש ויפואו ויתועד םע בשייתמה
.עדמה שפוח לש םישקה םיביואה דחא תא ,קידצמ טעמכו
לבא ,ריהזמ לאוטקלטניא היה אל ןייארבש רמוא דלוג
תא בטיה ההיז
תונויער ץומיאבש ריאממה לאיצנטופה
דלוג .תוינעזג תושיפת םודיקל םייטסיניווראד-ודואספ
- ספוקס ןו'ג תא שמישש דומילה רפסמ חכשנ קרפ טטצמ
:היגולויב יסנט ידלי תא ודמלב - טפשמל דמעש הרומה
תוירסומ-יא ,תולחמ תוציפמ(ש)...תוחפשמ תומייק"
ויה הלאכש םישנא וליא .םייתימא םיליפט םה...עשפו
...םתוא םילסחמ ונייה םתסה ןמ ,תודורי תויח
הפורת ונידיב שי לבא ,תאז תושעל השרמ הניא תוישונאה
םהיניב םיאושינה תא תונוש םיכרדב עונמלו...םדירפהל
".הזכש ןוונמו דורי עזג לש החצנהה תאו

ההיז לבא ,יוגשה ןורתפב קיזחה ,דלוג קיסמ ,ןייארב
ןעדמ לש רפסמ ,בגא ,עפשוה ןייארב .הייעבה תא הנוכנ
ינמרגה יללכה הטמב ההשש ,גולק םשב לוגד היצולובא
חכונל התעב-זוחא בשו ,הנושארה םלועה תמחלמ תעב
םירוספורפ ברקב םש לחלחש "ינויצולובא םזירטילימ"
יקוח יכ בתכש גולק ותוא הז היה לבא .אבצ יניצקו
יפכמ רתוי תוילטורב וא תויכונא םיקידצמ םניא עבטה
.םירופיצב ירי קידצמ הדיבכה קוחש
דלוגש ,תוגעלנו תושפכומ ןקלח ,תוחכשנ תויומד דוע שי
דע חתמש עבט בבוח ,רייא'ת טובא רייצה :ןתנגהל אצוי
אוה .האווסהה תועצמאב תולגתסהה ןויער תא דרוסבא
לע רשאכ ,העיקשה תעשב בטיה הווסומ וגנימלפהש ןעט
םג .ויפרוט יניעמ םלענ אוה םימידאמה םיימשה עקר
,רייא'ת לש ידמ-םיינפקותה וירקבמ תא דלוג רקבמ ןאכ
תעדונ תומד דוע .טלבזור ידט אישנה רשאמ רחא אל םהב
סופדה היפל הירואת הלעהש ,ןיקטופורק טסיכרנאה איה
.הלועפ ףותיש לש םא יכ ,קבאמ לש וניא עבטב טילשה
םישרוש לעב הבשחמ םרז גציימ ןיקטופורקש הארמ דלוג
ךרעש תויפצת לע ךמתסה אוהשו ,תיסורה תוברתב םיקומע
;הירו'צנמו ריביסב
אצמש הממ דאמ הנוש היה ,דלוג רמוא ,םש אצמש עבטה
ותבצחמ רוכ םגו ,"לגיב"ה לע ויתועסמב ןיווראד
ןיקטופורק תא עישרמ אוה .דאמ דע הנוש היה ינחורה
ףקות תתל ידכ הלא םינועיט סייגל ןויסנב קר
לוכי וניא ,ותוהמב ,עבטה" :תויתרבחה ויתופקשהל
קר ולו - םיישונא םיחנומב םימוחינ וא תחנ םוש קפסל
הזכש יתועמשמ יתלבו שדח חרוא אוה ונלש ןימהש םושמ
תוירסומה תומלידל תובושתה .ונליבשב הנבנ אלש םלועב
"...יוליגל תוניתממ ,ץוחב םש תויוצמ ןניא ונלש
אוהו שי.ןבומכ ,דבעידב-הקיטגולופאב קר קסוע אל דלוג
רמאמב .לשמל ,בוטה ןקזה דיורפ תא :ףעזב ףקות
ירתסמב קסוע אוה ,לילעב יגולויב ואשונש ףא ,עיתפמ
תועדו סותימ-יליפרע ףוטע אשונ ,תישנה המזגרואה
דלוג קתבמ הזה ךובסה ידרוגה רשקה תא .תומודק
,דיורפ לש םתוורע תא גיצמה דחו לולצ חותינ תחביאב
תא ףוקתל ואבש תויפילח תוירואית המכ לשו ,דחא דצמ
תא רתאמ אוה בוש .ךדיאמ ,דיורפ לש תוירטנצורדנאה
טהלב חכשנש ,רחא ןורתפ עיצמו תיסיסבה תועטה
.חוכיוה
ראשהל דלוג חילצמ ,וירמאמ ראשב םג לבא ,דחוימב ןאכ
םא םג ,הדח הרוצב ונועיט תא גיצהלו ,ריהבו ריהנ
.םייטוזקא תומוקמו םינמז ןיב תחנב ול לתפתמ רמאמה
תויצאיצוסא ךרעמבו תובר תואבומב רזענ אוהש תורמלו
םיללצ רפוס הזיא ול רכש אלש תוארל לק ,יתיזזת
לכל .תימלועה תוברתה ינמכממ םיטוטיצ ורובע טקליש
ללוכ ,ותביתכ לש תישיאה המינה תא ףיסוהל ךירצ הלא
אוה םגש רואת ,הב הקלש ןטרסה תלחמ לש ררמצמ רואת
הנבה לש תויתייעבה תא ריבסהלו רייאל ,הרואכל ,אב
דחא אוה דלוג .םייטסיטטס םינותנ לש תיביטיאוטניא
,ךירצו ,לוכי עדמ שיאש םיחיכומה הלוגס ידיחי םתואמ
תינכטה תיעדמה תויחמומהשו ;תוברת שיא םג תויהל
תרכונמו תקתונמ תויהל הכירצ הניא
תאירקבש ירקיעה גנועה ילוא .התוא בבוסה םלועהמ
עסמב ארוקה תא ףתשמ רבחמהש השוחתב ץוענ וירמאמ
וליאכ ,ןושאר טבמב ,הארנ תועטב קרש ,אלפומ תוילגת
.ליכשמה-טוידהה לש ותגשה םוחתל ץוחמ אוה