ןבארה תימלוש - היפרגויבוטוא ,םיבר םימי :םירפס לע :::

 

.'מע 142 .חספ םייח תכירעב הרדס (םורד) לבב


םשל קר - רקיעב ללכ ילש ףדעומה האירקה רמוח הב הפוקתב ,םיבר םימי ינפל
הנוש והשמ יארקאב ידיל לגלגתה - ינוידב עדמ וא ,טגנוו טרוק תא - אמגוד
לגוסמ ינאש יתיליג עתפל .ןבארה תימלוש לש "םיבר םימי ריע" :ירמגל
ירועשב םידומילה רמוחמ קלח תויהל לקנב היושעש תירבע תורפסמ תונהיל
,דחוימב תיטנוולר הניא ןבומכ ילש הרזומה תועדוותהה .ןלצל אנמחר ,תורפס
.ןכ ינפל הברה דוע תימוקמה תורפסה תפמב דובכ לש םוקמב התכז ןבארה יכ
םהמ תעתרנ ןבארה :םייתבשחמ תונועביקמ ענמיהל ךרוצל תודע וזיא הב שי לבא
.שאמ ומכ

ןכ לעו ,לבוקמה ןבומב היפרגויבוטוא וניא "היפרגויבוטוא ,םיבר םימי"
ירבד לש הדיפקב ררבנש טקל :אילפהל ותוא םלוה "הביטקפסורטר" חנומה
לבקל רשפא-יאש הנומת םיקינעמה ,יגולונורכ רדסב ,תונורכיזו תוסמ ,תורפס
הנומתה לבא .ויקלח לכ ךסמ רתוי אוהש םלש ;דרפנב תורפס רבד וא המישר לכמ
- רבודמ היפרגויבוטוא לע ירהש - ןבארה לש התומדב רומאה לכב ,תרייטצמש
לש המדקהה תוליממ רבכ ירמגל רורב הזו ,תלפרועמו הרורב ןמזב וב איה
,תילטוטה תישיאה הפישחה תנפוא םע וק רשיית אלש ןבארה הריהבמ ובש ,רפסה
".ירוביצל ישיאה ןיב לידבהל םיעדוי וב םוקמב הליחתמ תוברת"ש ןוויכמ
תא תנייפאמ - הילע םיקלוחש הלאכ יאדו שיש - הלולצהו הדחה ,תאזה הנחבאה
,הפוקש ,תקייודמ ,הייקנ ןושל לש ןמא-בר איה .ןבארה לש התרימאו התביתכ
,תיתורפס הביתכב ךכ .םירתוימ םילוסלס ילב :תרדנוגמ אל םלועל לבא הרודה
תויטילופ תוסמב םג ךכו ,ןאכ עיפומה "םיבר םימי ריע" ךותמ עטקב ומכ
.תוינויערו

לש ימוהתה רבשה לעו ןילופב תודלי לע םירפסמ "ינוגהמ"ו "תולודגה תודודה"
םימי ריע" ךותמ םיעטקה םיעיגמ ,ריהמו דח ךותיחב ,ךכ רחא דימ ;האושה
",דעה" :האושה לא רזוח דחא רופיס דוע .ךכ לכ תרחא םילשורי לע ",םיבר
תונש - ץראב םיקוחר םימיב קסוע ,יפרגויבוטוא דוסי וב ןיאש דיחיה רופיסה
וררבתה םרטב האושה יטילפל בושיה ינב לש םסחיבו - היינשה םלועה תמחלמ
םג ,ארוקה לש תישגר תוברועמו תוהדזה הפוכה המצוע בר רופיס והז ;הידממ
לע סעוכה קיתוה הרומה לש איה טבמה תדוקנ) תמכחותמה רפיסה תקינכט לשב
עיפומה "תודע" עטקה ותמועלו ",דע"ה (.ורבעמ קתנתמ וניאש טילפה רענה
לש התביתכ לש בחרה דענמה תא םיניגפמה םיעטק ינש םה ,ץבוקה םויס תארקל
םיעורא לש תישיא טבמ תדוקנמ רואת אוה ,ומשמ רבתסמכ ,"תודע" .ןבארה
םה ילסקודרפ ןפואבש יפ לע ףא - גיווצנירג לימא חצר - רתוי הברה םיבורק
עוריא םע ןובשח םגו חותינ ןבארה תכרוע ןאכ ;ליהבהל םיקוחר םויה םימדנ
לש תרשרש דוע השחרתה זאמש תורמל ,לארשי ייחב הנפמ תדוקנ אוה היניעבש
לע תרפסמ איה םירחא םיפי תונורכיז יעטקב ".הגרדמ תוילע"ו "הנפמ תודוקנ"
ימכ ,הרוכבה תא הנממ לזגש הירוטסיה בותכש לעו) ל"הצ ילג ימי תישאר
םיניזאמ המכל עמשנ ןוירוג ןב לש ויוגיהבש ,"יאבצה רדשימה" תא הכנחש
.תורבעמה לעו ("יאבצ רטשמ" לש ותליחתכ

,ובש רודל תכייש ןבארה יכ ,תוינייפוא תונבותב םיוולמ תונורכיזה יעטק
קלח חקלש רוד ;םיתעל וב שטשטיה "ונחנא"ל "ינא"ה ןיב לדבהה ,הירבדכ
תכייש איה .םייח ןיידע ונא םהיתוכלשה םעש ,םיירוטסיה ,םיבצעמ םיעוריאב
םיכרעלו הלש "תונשיה תוטילא"ל ,לארשיב הרבחה לש יזכרמה םרזל הרואכל
וחטוהש תרוקיבה ינווג לכל בטיה תעדומ לבא ,הנידמה ימי תישארב ובצועש
תא ולאש אל" ;הריהבו הריהז ,תחכופמ הרוצב תרוקיבה םע תדדומתמ איה .הב
,יניצר - סומלופ וב שיו ,יניטסלפ ילארשיה ךוסכסב קסוע ,לשמל ",םישבוחה
לעמ ,איה ןבארה לש התשיג ".השדחה הירוטסיה"ה םע - הבשחמ ררועמו לוקש
.תיטילופה התוברועמו היתופקשה ,היתועד תורזגנ ןאכמו ,תיטסינמוה ,לכה

הבטימב...תויניטנבלה" :ןבארה תרמוא ,"תיניטנבל ינא" התרתוכש הסמב לבא
תא שיחכהל אלו ,תועמשמ-בר םעו תומימע םע ןמז הברה תויחל תלוכיה םג איה
רתויב ילע הביבחה המישרה קפס ילב איה "תיניטנבל ינא" .(71) ".השלוחה
רומוה האלמ ,הקומע ,המכח המישר תאז .דבל אל ינאש יל המדנו ,רפסב
השוריפ...תויניטנבל" :ןהמ טטצלו טטצל הרגמש גוסהמ ,תועיתפמ תונבותו
תונמא - ,תיטילופה הרהצהב ןה ,שונא יסחיב ןה ,ןיטישה ןיב תדמתמה האירקה
לכ ונחנא ןכ לעו ,הזה םויה דע ומצעל לגיס אל לארשי יגיהנממ דחא ףאש
"םולש ידי לע םיעתפומ ,המחלמ ידי לע םיעתפומ ,ונרוזאב םיעתפומ ןמזה
לכשה לש רומג ןולשכ המחלמב האור ינאש ינפמ ,תיניטנבל ינא" וא (71 'מע)
ושקבי דימת ,אנהכ דע יניימוחמ ,םידדצה לכמ םיטסילטנמדנופה לכ...ישונאה
".תונכש תוצראבו ןאכ ,ינומכ םיניטנבלה לכ לש םשפנ תאו ,ישפנ תא
תמישרב ,ומצע תא אוצמל היה הצור רעצמל וא ,ומצע תא אצומש ימ לכ .(76)
החמש תאזה המישרב חמשי ",תויניטבל" ןבארה יניעב ןהש תורתוסה תונוכתה
.ולוכ הזה יביטקפסורטרה רפסב םג ומכ ,הבר

 31.5.2002 תונורחא תועידיב םסרופ