ןמזה רצענ הבש הרייעה/ידמ תשעור תודידב - לאבארה לימוהוב :םירפס לע :::

 

חספ םייח ךרוע ,"םירתוכ" תרדס ,רתכ תאצוה
.'מע 190 ,םינווג/דקע תאצוה .ידנוב תור :תיכ'צמ

סומינונא רתאב ןויד:םג האר

ונלצא םיכוז לאבארה לימוהוב לש םימגרותמה וירפס
וירפס תא םירקוסה :המח םינפ תלבקל ללכ ךרדב
יתורפסה אלפה לע והשמ רמול בורל םיחרוט תונותיעב
.תאזה העפותב לבארה לש ומוקמ לעו ,יללכה יכ'צה
לבא - הרגישל רבכ ךפה הז - ךכמ ענמהל דאמ יתיצר
,הדמולמ םישנא תווצמ קר וז ןיאש ענכשל חילצא ךיא
םא םיחבשב תיטמוטוא םיצרופה םירקבמ לש היצריפסנוק
? ידנוב תור םוגרתב יוצרו ,יכ'צ והשמ םהל םיארמ קר
תא ןוחבלו עגרל רוצעל ,קפואמ תויהל לדתשמ ינא
לכבו ,רתוי בחרו לוקש טבמ ךותמ ,תורירקב םירבדה
היווח יתעדל איה לבארה לש תיחכונה הריציה ,תאז
;תיכ'צ אל וא תיכ'צ - התומכ תובר ןיאש תיתורפס
תקסוע איהש ףא ,ןיטולחל תיוושכע תורפסב םג רבודמו
הרודהמ וז ןיא :הינשה םלועה תמחלמ ינפלש םימיב
תרכינ םתשרומש יפ לע ףא ,קפא'צ וא קשאה לש השדח
םינשב קר רואל אצוי לבארה לש ויתוריצימ קלח .דאמ
רוסיא לש םינש רחאל ,ותדלומב תונורחאה
וירפס ;וצראל ץוחמ וא תרתחמב קר ויבתכ ומסרופ ןהבש
רבודמש ךכ .םיעשתה תונשב קר תילגנאל םימגרתימ ולחה
וזיאב אל ,דאמ תילאוטקא תיתורפס "תושחרתה"ב
ןולימב .םניאו ויהש ,תורפס לאו ,םלוע לא היגלאטסונ
תחתופ ותרדגהו ,"יסיו'ג" ךרעה עיפומ הנטנופ
,תצק ההומת השגדה ."יוזב וא החוד רמוחל הייטנ"ב
ותריצי התשעש ינושארה םשורל ילוא הנוכנ ,תמאה ןעמל
,תושיגרה ףס דואמ הלע זאמ .רואל האצישכ סיו'ג לש
רבכמ אל .םיארוקה בור לש ,תוהקה ףס ,רמאנ אמש וא
םייטירב םירפוסש ךכ לע TLS-ב רמאמב ילגנא רקבמ לבק
רקיעב ,הדילס ררועמ רמוחב קוסעל םיברמ םיבר םיריעצ
,רמוא אוה ,תאזה הביתכל הארשהה ;םדאה ףוג לש רשקהב
סולדד ןפטס קסע וליאכ הז ירה לבא - סיו'גמ האב
לע וחומב הבשחמ םוש ילב ,דבלב ולש תלזנב ריעצה
.סוניווקא סמות
תובשחמ שי ,"ידמ תשעור תודידב" רוביג ,הייקטנהל
האורו היפוסוליפב הגוה אוה .וחומב תובר תובגשנ
תבעותמ תואיצמ ךותב - הסט-ואלו ושי תא ויתויזהב
שדח אישל ילוא האיבמ תאזה הלבונה .הליחבמו
:יוזבהו בגשנה לש ירשפא יתלבה בורעה תא יקסטורגו
יגוה לש םהיבתכ ,םיללגו האוצב הכורכ םירוענה תבהא
םע םיכעמנ ,תורדוהמ תוכירכב ,םילודג תועד
לש ריינה שבכמב ,תחא הסיעל םדמ םיפרוטמ רשב-יבובז
םירידנ םירפוס םתואמ דחא אוה לבארה .הייקטנה
לש תויזיפ תובוגת ארוקב ררועל הלולע םהב האירקהש
אל ארוקה) ,ןוחרסבו ךולכלב ,םוחב דבוע ורוביג .שממ
לדח וניאו (רבכ חלקתי ,לזאזעל ,יתמ תוהתל קיספמ
,תושגרתהמ תדעור דיב ,אוצמל ךכ ךותבו ,הריב תותשלמ
םוחרה ןיילתה אוה .הדמשהל וחלשנש םינשונ םירפס
רוזחימל חלשנה שובכה ריינה תוליבחב האורה ,םהלש
.ישיאה ומתוח תא ןהב עיבטמ אוהש ,תונמא תוריצי
םחתמ ןימ ול הנוב אוה רצובמהו רצה ומלוע ךותב
ןורכז דוחיב ,ויתונורכד םע דדומתהל ידכ ינוימד
;הדמשה הנחמל החלשנ רשאו בהאש הינעוצ הרענ
ירקי םירפס םיחלשנ הבש ,תאכדמ תואיצמ םע דדומתהלו
לע דוע םילבוקמ םניאש ינפמ ,שבכמה לא תואיצמ
לעפמב ידומיל רויסל םידלי םיאיבמ ובש ;תונוטלשה
קוריפב רוזעל םהל םינתונו ,ריינ רוזחימל שדח
לק .הרסאנ ותצפהש ,בוהאו ןשי םידלי רפס לש םיקתוע
בצמ לע הירוגלאכ הזה ןמורה תא תוארל - ידמ לק -
היופצ תונשרפ יהוז לבא ;יוכיד ןוטלש תחת תוברתה
יטרקנוק דחא דצמ אוהש ,רפסל לווע השעתש תממעשמו
לש ועוצקמב קסע ומצע לאבארה - דאמ יטסילאירו
ירבשו תויועמשמ סומע ינש דצמו - םינש ךשמ הייטנה
.ידמימ דח לשמ הזיאל רבעמ הברה םהש תויועמשמ
,ויתושרפהבו ףוגב רומאה קוסיעה רשקתמ תובר םימעפ
ילואו ,םייחה לש ימוקה דצה םע 'םיכומנ' םירמוחב
לבא ,לאבארה לצא רקיעב ,ךכל תופצל היה רשפא
ורוביגש ,ימיספו השק רופיס אוה "ידמ תשעור תודידב"
האורו ,"םיינמוה םניא םיימשה" יכ ןועטל לדח וניא
חצורכ - תאזה תינמוה יתלבה תואיצמהמ קלחכ ומצע תא
עיגמ ךכ רחא לבא...םירבכע ירוג לשו םירפס לש
תולבונה יתש ןיב לדבהה ."ןמזה רצענ הבש הרייעה"
לע םג ,ףחוסה וחוכ לע רשאמ תוחפ אל ,דיעמו ,דח
.לבארה לש ותוינוגבר
ףוגב תונורכז רופיסכ הליחתמ "ןמזה רצענ הבש הרייעה"
רופיסכ הליחתמ "ןמזה רצענ הבש הרייעה" ויפמ ,ןושאר
םלענ הגרדהב לבא ,דלי לש ויפמ ,ןושאר ףוגב תונורכז
תומד - ןיפפ דודה בצייתמ הלילעה זכרמבו דליה
תוואתו "םייקיווש" םיטנמלא םע ,תפרוטמו האלפומ
םיילושל תצק הרס תאזה תומדה םגו ,הרידא םייח
רבד לש ופוסב דקמתמ רופיסהשכ
,ןיפפ לש ויחאו הריבה תלשבמ להנמ ,באה ,ןיצנרפב
הב שיש הלילע יהוז .םהב שחרתמ תויוהז ךופיה ןיעמש
,שידיאב תוגצה לע םעפ ורמאש ומכ ,עמדו קוחצ ,לכה
שואיו ןדבוא ,הווקתו המיא ,היגלאטסונו יריטאס געל
,המיא דע שודנ עמשנ לכהש תורמלו - םייחב הנומאו
הצמוח אוה לבארה לש ותביתכ היושע ונממש רמוחה
תאו ,תויניצ לש םיניסח תונוירש לכאל היושעש
תוברהל םעט ןיא .לכה רבכ עמשו הארש ימ לש תושידאה
"ןמזה רצענ הבש הרייעה" לבא ,רפסה ךותמ תואבומב
"םיעטק" רפסל ךכ רחא םיברמש םירפס םתואמ דחא אוה
תונצס המכ וב שי .עומשל ןכומש ימ לכל םכותמ
רועיש ריבעמה באה תא תראתמה וז ,לשמל ,דאמ תוקיחצמ
ןיפפ דודל "הדוקש"ה לש תיזיפאטמה הקינכמה תודוא
ריכהל ,ףוסוליפ ומכ..ךירצ" .ותוללוה יאטח לע הכמה
430 הדוקש לש עונמש ינפמ ,תכרעמה תומלש תביס תא
קרפל הפי רתוי אל...םוקיה ומכ ,עבטה ומכ םלש הזכ
לאוש "? רבל תורוחב ירחא תכלל רשאמ תאזכ תינוכמ
תשאיימ תורוב חיכומ דודהש העשב ןיצנרפ
("גלפמל קלדה תא ףחודש םיזיזה לג הז") - תואנוכמב
םירומאש םיקיחצמו םירזומ תויווח ירופיסב גילפמו
םהש םירופיס - ןיטולחל ןבומ יתלב חקל הזיא ליכהל
דע םיקיחצמה ,םייטוידיאה וילשמל הרורב הווחמ
אבצב היה" חסונב ,קיווש ץימאה לייחה לש ,תועמד
קוידב הז המ למסה תא לאשש ,דחא רחאס ק'ציני
רחא דימו ;הזחמה הנימזמ טושפש הנצס יהוז ."..חתות
בצקה תשא תיבב שחרתמה ךורו ףושיכ אלמ עטק עיגמ ךכ
ףרוטמ בצקב לבארה רבוע וב ןפואל המגוד - תפרוטמה
.תחא תומלש רוציל ידכ ,והנשמ לא דחא חור ךלהמ
,תשעוג תוינויחב תוראותמ הנטקה הרייעה לש היתויומד
לא םיעיגמ ויעגפו ,רצענ אל ןמזה :דאמ העטמ םשה לבא
יצאנה שוביכה תעב תישאר - םתמצוע אולמב הרייעה
ןיצנרפל ררבתמ זא ,םיטסינומוקה תיילע םע ךכ רחאו
ינפמ ,ותונגל תדמוע בוטו ןוגה להנמ היהש הדבועהש
ןיא ,בוש לבא .ידמעמה קבאמה תופירח תא ההקה ךכבש
,תויטילופ תוירוגלא לאבארה ירופיסב תוארלו תועטל
ילבל הרוזש איהש הדימב קר וירופיסב תמייק וז יכ
.וירוביג ייחב דרפה

תפחוס איה ,םיקוחו םיגייסמ תררחושמ לבארה לש ותביתכ
תוצונ ומכ םידמולמ םיחותינ החודו רבדמב ןופטש ומכ
,רפוסה לש רבדה תירחא וליפא .םימ תוחודה זוורב
תא ילאוטקלטניא 'תצק' ןפואב ראתמ אוה המויסבש
הזיאכ יניעב תיארנ ,דיתעל ויתוינכות תאו ותריצי
ןיאו - םשורה :םייתסה התע הזש ןמורל סקמיילק -יטנא
לש החוכמ הביתכ לש וניה - העטומ יאדו אוהש בושח הז
ןיאו ץרמו הפונת הלוכש הינב ,תיטנמור ,הרוהט הארשה
ןתינש הדבועה תא .םימוגיפו תוינכתו םיטוטרש הב
התוכזל ,ליגרכ ,ףוקזל שי ירבעה חסונב הז לכב שוחל
לאבארהש םינעוט םיכ'צהש תורמל תאז ;ידנוב תור לש
תנתינ יתלבו תידוחי הפש ,"הניטסבולאבארה" בתוכ
,"םדא ארפ ןיידע ךא ,םינומש ןב" אוה לבארה .םוגרתל
דומע לכמ הציצמ תאזה תוארפהו ,תמגרתמה וילע תרמוא
.ולש

 

סומינונא רתאב ןויד:םג האר