לבארה לימהוב תאמ ,תרופסת  :םירפס לע :::

 

סומינונא רתאב ןויד:םג האר

.ידנוב תור :תיכ'צמ
'מע 94 ,םינווג תאצוה


םיכ'צה םירפוסה לודג"ל (רפסה בגב בותיכה יפ לע תוחפל) רתכוה רבכ לבארה
רושע יגורדל המודב ,תיתימא תועמשמ רסח ראות - "םינורחאה םירושעב
תורפס' המשש תאזכ תידוחיי העפות שיש רורבש ןוויכמ .םהינימל םוינלימו
תור לש התוכזב רקיעב) םועטל תירבע יארוק םיכוז הנממ והשמש ,'תיכ'צ
םויה דע יתארקש לבארה ימוגרתמ לבא .םיגורדל םג םוקמ שי ילוא ,(ידנוב
םינויפא תכרע יהשוזיאב חרכהב בלתשמ אלש ,דאמ קהבומו ידוחיי לוק הלוע
,הלשבמה אוה תושחרתהה םוקמ - הריב הברה ןאכ שי ,ןכ ."תיכ'צ" ,תיביטקלוק
לייחה לש ולוק דהדהמ ןיפפ דודה לש וירופיסבו ;לבארה לש ותודלי ףונ
רמאו הרושה ןמ אצי דקפמ תעשבש הנאהמ הזה טוידיאה....") קיווש ץימאה
ינא ,םכלש םירבושהו םירודכה תא חק ,תיבה לעב' :ררכוו-ןופ הנשמ-ףולאל
הזיא' :םידגנה לע חרצ הנשמ ףולאהו '.היהא אל לייח ינא ,התיבה ךלוה
רסח טהל ןימב בתוכ אוה תאז םע דחיו .('וגו ... "?ןאכ םכל שי הרילוכ
ינאש הקד הינוריאו קופיא םע דחא הנקב הלוע וניאש ,ינשוחו ססות ,המישנ
.וצרא ינב םירחא םיבתוכ לצא תוהזל הטונ

וא ,תיכ'צ תורפס לע בותכל קשח םוש יל היה אל "תרופסת"ב האירקה רחאלש אלא
הרייעב תחא הריעצ השא לש הרופיס אוהש ,רפסה לש ירקיעה אשונה לע וליפא
תויטנ םע ,םייח-תבאתו תיארפ ,הרעס-חור איהש השא - האמה תישארב הנטק
המכב קר דקמתהל יתלוכי ;םייוניש לש הפוקתב ,(ידמל תונסורמ) תוינדרמ
.וכותב ידמל ידדצ ןיינע םצעב םהו ,רפסה ךותמ ילומ ורעב ומכש םידומע
.םיריזח תריחנב קסועה ,ינשה קרפב רקיעב םירומא םירבדה

ןכלו ,םכחו הלועמ רפוס אוה ?הזה קרפבש םירואיתב לבארה ןוויכ קוידב המל
,ינש דצמ .תואמסיס לש המרב ,יכרע-דח 'רסמ' הזיאל ונממ תופצל רשפא יא
םיינמוה םיכרעל בייוחמ אוהש ,םירחאה וירפסמ םג ,ןיטולחל רורבש ןוויכמ
ךרואלש ,תרפסמה יכ .לבלובמו האתשמ יחכונה ארוקה תא ריתומ אוה ,םייסיסב
הזועתהו ץרמה תא ץירעהל ,הנממ שגרתהלו לעפתהל אלש רשפא יא רפסה בור
קחשמהו םייחה תוודחו ,היח איה הבש הרבחה יפלכ הלש רגתה-תואירק תא ,הלש
רשבה דוביעו הטיחשה השעמ תא גנועבו הוודחב ןאכ תראתמ - הלש תקסופ יתלבה
.וירחאלש

העשב ,"םוחר עבטהו ונלוכל הכחמ תוומה" והשמ תיפוסוליפה הרימאב ליחתמ הז
איה םתואשו ,בלחו לכואב הקניפו הלדיג םתואש ,םינוריזחהמ תדרפנ איהש
יושעש רתוימ לבס ריזחהמ תענומ איהשכ התלמח תא הניגפמ איה .הטיחשל תרסומ
ןוריזחה תא יתאצוה ינא ?באכה המ םשל" :ולש עולה תרישקמ ול םרגהל
םע רוחאמ אב היה קילצימ ןודאהו...ראוצה ילפק ןיב ותוא יתדריג ,הלובחתב
ןתנ דוע ןוחטב רתיל ,ריזחה תא לסחמ הרידא הכמבו ותוא םירמ ,ןזרגה
םדה ףוסיא אב רחא "..תקסורמה ריזחה תלוגלוגל תובוטר תוכמ שולש-םייתש
- ילדל "םיפיה" םייברקה תכיפשו ,קרועה ןמ ץרופה "ןשע הלעמה ,ביהרמה"
וא ,תטייפתמ איה ,"ריהב םודא עבצב ריזחה תואיר ומכ יתוא ביהלה אל רבד"
"..הרעס ינפל םיננע ומכ ,הרמה לש בוהצ דגרמזיאב טשוקמ" ,דבכה

,שלוגהו םיקינקנה תנכה לש תוחפ אל טרופמהו ינועבצה רואתה אב הטיחשה ירחא
םידלי ומכ ,םדב הז תא הז םיחרומה הכאלמב םישועה לש םיזילעה םיעושעשהו
רקובב םכשה םילצינש ןוגיט עיגמ םהירחאו .קיתע יטבש סקטבכ וא ,לוע-יקרופ
.םעט לש ןיינע .ןובאית ררועמ רואת הזש בתכ והשימ -

העונצה המישרה ךופהתש ינפל ;יל הרז הניא ,לשובמ וא יולצ ,רשבל הוואתה
בייח ינא ,םייח ילעב רעצ לש םיעינממ תונוחמצה תוכזב טספינמל תאזה
םויב :ינוחמצל ךופהא יתמ עדוי ינא לבא - ינוחמצ אל ינאש רמולו תודוותהל
,ןוריזח לע ןזרג ףינהל וא ,לצינשל תלוגנרתה תא ידי-ומב טוחשל ךרטצא ובש
ידכ ,ךדי-ףכ תא קקלמה ,החלו הדורו תיבוברז לעב ,םייניע רוחש לגע לע וא
לבא ,עדוי ינא ,תועיבצ לש הבר הדימ הזב שי .םיירהצ תחוראל קייטסב תוכזל
תסרוגה תיניסה השיגבו ןווכמה ןורוויעב ,םתסה ןמ םירחא םיברלו ,יל חונ
לש לושיבה רפס לע ךמתסמ ינא) ".חבטמב שחרתמ המ תוארל חרואל רוסא" יכ
יקלח םיחנומ" ובש רדחב ןושיל יתוא וצלאי ובש םויבש קפס יל ןיא .(ינורהא
,םייכרבה ,םייפתכה ,ריזחה ילצו תויעלצה...רורק םשל רתובמה ריזחה
לגוסמ היה אלש ,ןיצנרפ ,תרפסמה לש רוויחה הלעב ומכ גהנא "...םיילגרה
תמועל ,לבארה לש הרוביגה .הפקו שבי םחלב קפתסהו הטיחשה ןמ והשמ עולבל
,רקובב םדקומו ,תמדרנ איהש העש יחה רשבה יחתנ תא תפטלמו תששממ ,תאז
היפמ לזונ קורהו ,האמחב םתוא תנגטמו םילצינש ינש קושה ןמ תכתוח ,רומאכ
,וירחאלש המו הטיחשה סקט לש רואיתה ,ךכו .לושיבה םויסל הניתממ איהשכ
לא דרי וליאכ ,לבארה לש ותביתכ יפוא תוכזב יגולותימ דמימ םיתיעל שבולש
,וחוכ תוכזב יחה ,םודקה דייצה לא ,תישונאה תוהמה לש םייאמקה םישרשה
שיא .ירמגל גגופתמ - םיווש םיאנתב היחה םע דדומתמו ותוזירזו ותמרוע
םינגוטמ םילצינש .דחא ןיינע אוה ,םד ףטונה ,אנה רשבב ויניש ץעונה טבשה
הנעטה תא תולעמה תוירואית שי ,בגא ךרדבו .ירמגל רחא ןיינע רבכ םה האמחב
ןמ םירגפ-יקלח ובנגש תולבנ-ילכוא ללכב ויה םימודקה וניתובאש הנינרמ-אלה
.אשונל רושק אל תמאב רבכ הז לבא ,הנאווסה לש םייתימאה םידייצה

הל המדקש וז םגו ,תימוקמה לגנמה-תוברת קפס ילב ןהיניבו ,תובר תויוברת שי
הרקמב ,געלנ אוה תונוחמצה גשומ םצע ןהבש - סבוכמה ינלופה ףועה לש -
ןיבהל לק .הומת הזש המכ דע ,םעזו תונייוע ררועמ אוה ערה הרקמב ;בוטה
ברח יטילפ ויהש םישנא ;עפשו החוור למסמ רשבה הבש הקוצמו רוסחמ לש תוברת
,ירסומ-אל רבד ןחלושה לעש רשבה ילצב תוארל םילוכי אל בער תפרח ועדיו
םג עודיכ שי לבא .םיעבש םינגרוב לש הזירפק אלא הניא םרובע תונוחמצו
תורפו םיצקושמ םיריזח" רפסה) יפוריא-אלה חרזמה ןמ ,םירחא םילדומ
לש בטיה תחתופמה היפוסוליפהו ,(אשונה לש עשעשמו קתרמ חותינ אוה "תושודק
תליכא תונגב ענכשמ יתורפס טסקטל והשימ קוקז םא ,הנהו .ברעמב תונוחמצה
.גשומ יל ןיא ?ןווכמ תנווכב וא יארקאב .וינפל אוה ירה ,רשב

תזזוג איה הכלהמבש ,התוא תפקותה "רוציק"ה תייססבואמ קלחכ - רתוי רחואמ
דגנ הסרתה ,שדוק-לוליח לש השעמב ,תימוקמ הדגאל ךפהש ךוראה הרעש תא
ילב ןאכ רצוי לבארה .הלש בלבלכה לש ובנז תא ןזרגב תעטוק איה - תומכסומה
- לכה "תרצקמ" השדחה היגולונכטה ובש ,ינרדומה ןדיעה לע ןטק לשמ קפס
תרומזת לש הלוק תא איבמה ,וידרה תועצמאב לשמל ,קחרמו ןמז הנושארבו שארב
בלבלכה םאה .תורחא תואצמהו ,תקחורמהו הנטקה הרייעה לא גארפמ הפישנ-ילכ
תא בשייל חילצה אלש ,בלבלכה ?הזה לשמב המדיקה לש םימתה ןברוקה אוה
הצר אל רבכ"ו ,ולבס לע לומגתכ לביקש תפצקה תגועל ובנזב באכה ןיב רשקהה
איהו .וב תוריל וצלאנש ךכ ,עגתשה ,"הנורחאה הנפואה יפל ךיתח תויהל
.רהמנה השעמה לע תיתימא הטרחב ,יריה לוקל הינזוא תמטואו יכבב תצרופ
.ןוידל תולוע אל לוסיחה השעמל תורחא תוביטנרטלא

וללה םיעטקה ארקמל רדס יאב הבשחמב םיצצ םירבד-יעטקו תודבוע ינימ לכ
תארקל םתוא רישכהלו םיריבאה תא לשחל דעונ םייניבה ימיב דייצ :"תרופסת"ב
תירנילוקה היזיוולטה תינכותב לגע ףטלמ בוג ידיג .ברקה הדשב םדא-ינב גרה
תושקבמ ,תינאילוורוא תמוסרפב ,תולוגנרת .םילותחב םיללעתמ םידלי .ולש
ותוא הקפיסש הרפה יכ םיחינמו רגרובמה םילכואה םידלי .ילצל ןתוא וכפהיש
,םיגעלנ םינועבט גיצמה טרס .תוומ הילע רזגנ ורובעבש ,והשלכ עשפ העציב
תגירהל תיחרכה המדקה איה םייח ילעב תגירה .רזגב ללעתהל אלש םירהזנה
חילצמ ,החונמ-ידרוט תונויזח קפסמ אוה :לודג רפוס אוה לבארה .םישנא
המצוע יברו םייח םירואית ישודג ,םירופס םיפדב הבשחמה תא קיסעהלו לטלטל
תא לבא .ןווכתה קוידב ךכל אל ילוא .םיפרמ םניאו הבשחמה תא םיקיסעמה
ליכאהשכ ןולחהמ הליפנב תמ לבארה ,בגא .תרחא וא ךכ ,חיכוה ותביתכ חוכ
.הזה תוומה למסמ המ ההות ינא .םינוי
 
סומינונא רתאב ןויד:םג האר