.היפהפי הימוקלמ : רהזי .ס  : םירפס לע::


.'מע 210 ,ןתיב הרומז תאצוה ,תירבע תורפסל םידומע תרדס

הפוקת רחאל ,רהזי .ס לש שדוחמה הריציה ץרפ תודחא םינש ינפל לחה זאמ
ויתוריצי תודוא לע םיבתוכב תזחואש המוד ,תיתורפס הממד לש הכורא
לש תרחואמה ותביש חכונל תומעפתה ;שדוק-תדרחב טעמכ תלבוגה ,תושגרתה
תיעבטו תנבומ תאזה תושגרתהה .יתורפסה היישעה זכרמ לא םיליפנה דחא
להק שיש יל המדנ לבא ;םדקומה רהזי תא םג םיבהואו םיריכמה םיארוקל רקיעב
תוחנהה תא ריכמ וניאש ,הנוש יפואו םעטו עקר לעב ,רתוי ריעצ - רחא םיארוק
,טספינמ הזיא חסנל (ינא אל) - והשימ ךירצ םרובעש םיארוק .וללה תומדקומה
בצקממ תוקתנתה תבייחמה האירק :רחא גוסמ האירק לש המומיקל ארוקה
לש שמש-ףוטש רקוב ,חיננ ,הכירצמה האירק .יתרושקת-יוושכע-ינוריעה םייחה
האירק ;תמוסרפל תוקספה ילב ,עקרב שש ץורע לש לוקספ ילב ,תוינכות רסח םוי
רופס הבש ,דחכנ ילוא ,רידנ ןזמ הביתכ לש ,תרזוח םגו ,הטקש ,הבושק ,תיטיא
וריתוהש ריעזה שתכמה ןורדמ לע לוחה ירגרג לש רואתמ ליחתהל לוכי הבהא
.ליבשה רפעב הרענו רענ לש םהילגר תובקע
- לשמל ,דלפנייס ידיסח םילוכי םאה .עיתרהל אקווד הזכ טספינמ לולע ילואו
הרוק אל וב םגש רפס אורקל - 'רבד םוש'ב תקסוע איהש ךכ לע הריהצמה הרדס
לש רהצומה 'רבד םוש'ה ןכש ?טפשמ יצחב דיגהל רשפא ותלילע תאש ;רבד טעמכ
רסח ,חינזה ,ילאיבירטה לכב קסוע ןורחאה :דלפנייס לש הזמ דאמ הנוש רהזי
םיילוש הרואכל םהש םירבדב קסוע רהזי ;וירוביג ייחבש יטוידיאהו תובישחה
תדוקנ התואב ,הבהאב קסוע אוה תאז םע דחיו ,ירשפא ללכב הז םא ,רתוי וליפא
,"רבד םוש"ה ןאכ הפיאו .דיחי טעמכהו דחאה היווהה ריצ איה הבש ןמז
,תויושחרתהב ,תינוציחה הלילעב אוה "םולכ"ה ?(טקב) "םולכ לע םיטסקט"ה
ןאכ .רפסהמ ירמגל םירדענ רשאו ,הירוטסיהה תישענ םהמש 'םילודגה םישעמ'ב
חסיהבו םהילאמ םירמגנו םישענו םיאבש םילק םישעמ םתואמ" קר ונינפל שי
לכלו...ןיינע םוש אלו רופס םוש םהמ םישוע אלו םהירחא םיריאשמ אלש...תעדה
ויה םלועבש תומוקמה ןמ דחא םוקמב יכ ,םיירגוסב ,ריעהל היה רשפא רתויה
ןיידעש ףיסוהלו קדטצהל וליפאו ,קילדמ רופס ,םיחמצו םיחרפ ינימ לכ םג םעפ
םוש השוע איה םאה וז המיהדמ הדבוע וליפאשו ,םהבש םיבוהצה םג ,םיקורי ויה
.(193 'מע) "?רופס
עגרל הקיספמ אל ,"םולכ הרוק אל" םהבש וללה םידומעה תורשע לכב ,תאז לכבו
ביבא םויב םיסטה םיקרח ומכ ,תצרמנ ,הטוהל ,תינתלעפ ,תינתחדק תושחרתה
והז .דיחיה רצקה םמוי ףולחיש ינפל קבאתהלו קיבאהל םירהממ ,חרפל חרפמ
קר אל אוהש ,"היפהפי הימוקלמ"ב האירק רחאל הבשחמב הלועה יעבטה יומידה
ריש - בגא ךרדב טעמכ - םג אלא ,המוצע הקושתו תובהאתה לש ססותו יח רואת
,םילכה לא אבחנהו עונצה עבטה רקיעבו ,עבטה לש םיאלפומה וינונגנמל הליהת
.עודי וניא ויפויש ,ירורפאהו ריעזה
לבא ,םינש עבש ןב זא היה -1931מ םיחמצה רידגמ יכ ,1938 -ב שחרתמ הז לכ
רידגמה לאו - הווהה לא תוימואתפ ארפ-תוציפקש דע ןמז רסח ךכ לכ רופסה
,דחא רענ ,ןכבו .ללכ תודירומ ןניאו תולעמ ןניא - 1991 תנשב אציש הז ,שדחה
,תחא הלושב ול בהאתמ ,המיא דע םימתו ,ךובנו ןשייב ,םילכה לא אבחנו עונצ
הנפמהו ;תובוטה היתונוכת תוכזב םיברה לע הביבח םגו הפיו הדומח הרענ
הדשל תאצל ,תינענ איהו ,הל עיצמ אוהש ךכב ילוא אוה הלילעב רתויב יטמרדה
הניא םיחמצ-תרדגהש ,ונרוביגל רורבו ,ונל רורבש יפ לע ףאו .םיחמצ רידגהלו גוזב
תורחא תויורשפא ףלאל - ותניחבמ ,קירבמו ירוקמ םנמא – ףילחת ,הלתמא אלא
ההומתה המישמב ןיטולחל תימוהת תוניצרב זחאנ אוה תאז לכב ,"ליחתהל" לש
םייובש ונא יכ ,איה הבשח המ עדנ אל םלועל ?איהו .הדשל ואצי המשלש תצק
המ - שואי דע עדוי וניא - עדוי וניא תמאבש ,רענה לש העדותה ךובמב ירמגל
םילוכי ונא ,םהיניבש םיגולאידה טעמב ,הירבד תא וליפא .בהוא אוהש וז תבשוח
אל לבא ,היתובוגתו היתווחמ תוראותמ םהבש םיירגוסה ךותמ שחנל קר
הוולש לש הטעמ ירוחאמ ,קשוחו םרוזו לכה ססות הלצא םג םאה .היתולימ
הארנכש ,ןושאר דעצ הזיאל הפצמ איה םאה ?עבטה קיחב ינדמל לויט לש ,המיענ
תוריהמב הענו תלבלובמו תכסכוסמ ךכ לכ ושפנש ,הז לש ודצמ אובי אל םלועל
ףלאב רוצעו בכועמה ,הזה רענה ןמ ?תטלחומ העידי יאל תטלחומ תואדוומ
?וכותבש תישעגה תוצרפתהה לכ תא והשכיא קקופו ,םיגייס
לכמ םתפקהו ,םינטנטק םיטרפ יטרפ לע תובכעתה ךות ,תונלבסב ראתמ רהזי
תא אילפהל רזחשמ ךכ ךותבו ;תבהאנה תאו הבהאה תא ,תויווזה לכמו םינוויכה
לא ,תיאלנ יתלב תויביססבואב ,רזוחה ,בהואה לש ותעדות לש התלועפ ןפוא
רסחו יתרגש תויהל רומאש הממ בושו בוש םעפתמו ,תושוחת ןתואו תוארמ םתוא
לא ,הידש לאו הילגר לאו ,הראוצ תקלח לאו ,הידי לא םימעפ ףלא בש אוה .דוחי
שיש ספתנ יתלבהו אלפומהמ לעפתהלמ לודחל לוכי וניאו ,הרעשו הכויחו התכילה
.עפשב םוקמ לכב םיאצמנה ,ירמגל םייעבטה ,םהילאמ םירורבה םירבדה לכב
.ותומכ היהי אלו ןיאש דוחי הלא לכל הנקמ הבהאה

תבהא לע רפס אוה ,הבהאה עבט לע רפס ותויהמ תוחפ אל ,"היפהפי הימוקלמ"
הוולמו לכב טלוש אוה ןאכ .רהזי לצא עובק טעמכו רכומ טנמלא ןבומכ והז .עבטה
ילעבו םיקרחהו םיחמצה ןמ םגרותמ לכה .ישאר ןקחש םגו הרואפת ,לכה תא
דמימ ולש הלושל אוהה םיוסמה רענה תבהאל הנקמו ,הרזחבו ,הבהאה לא םייחה
אלו ףרוחה אל לבא ,םירישהו תורעגה םגו ופלחתה תומשה" :ינמז-לע
ךייש לכה .(108 'מע) ."םימשגה אוב םע הלודגה תשדחתמה הווקתה אלו....ץיקה
לש תוימעפ דחהו תוינושארהמ ערגנ אל רבד לבא ,דאמ הקיתעו הלודג תוירוזחמל
לצא םיטטור - םימימשמ תורפס ירועשמ שבע חנומ - "עבטה ירואת" .היווחה
,שממ תיטורא הרישל םואתפ םיכפוהו ,בהואמה רענה ומכ תושגרתהמ רהזי
,הארת ,אוב ,ול םירמוא ,ףוצה חיר יפל" :םיחרפו םיקרח לש תיסינויד הלוליהל
הל שיו ,הירתס תופיטע ישובלמ לכב לבלבתת לאו אוב ,דחא דומח ,אוב ,ןאכמ
ילעה תקלצ ול תרמוא ,ןטק בוהז קרח אוב ,תולקב םיחתפנ םלוכ ,ןומה הילע
'מע) "....םולהה םזמזמה ינפל החוורל החותפ הלוכ תיבקנ תחתמתמו ההובגה
ןמ הברה תזקנתמ םיסוסהו םינויהו תונוזלחהו םיחמצהו םיקרחה לא .(110
רפעה ליבשב ךלהמה ,הבהאמ עווגה רענב הנועטה הרידאה תיטוראה היגרנאה
הצור אוה .ותבהא תא הל רמול םאו הל רמול ךיא עדוי וניאו ותבוהא לש הדיצל
קר אוה...םישוע אל ךכש ינפמ וא .רוסאש ינפמ אל" ,השוע אל לבא קקותשמו
,הרובגב ,הבל דדוצל ךלוה אוה המב ,הצרת המל לבא..ןכ איהש תעדל הכחמ
יזוגא חוציפב וא ושאר תוערפב ,לדוגמה ובנזב ,רדהנה והארמב ,הקחצהב ,המכחב
.(163) "?ץע לא ץעמ גוליד ךות סוקוק

תרזוחש ידמ תשגרנ תצק תולעפתה התואמ ענמהל תמאב יתחלצה אלש חינמ ינא
היפהפי תמאב איה ןאכ חימצמ אוהש הימוקלמה .רהזי .ס לע םיבתוכשכ םעפ ידמ
גוסמ האירק רומאכ ,תשרודו ,הרדגהלו רותיאל הלק הניאש יפ לע ףא תשגרמו
.רחא

.1998 יאמ 8 ,"תונורחא תועידי"ב םסרופ