םיישונא םיקלח - םולב-לטסק ילרוא םירפס לע :::םיקלח םעפה ומשש ,םולב-לטסק ילרוא לש שדחה רפסה תא אורקל יתמייס התע הז
ינאש המ לע יהשלכ תקבדמ העפשה ןחבומה הנונגסל שיש אצומ ינאו ,םיישונא
הווהמ שדחה רפסהש תורמל תאז .ךכ רבגתהל הסנא לבא ,וילע ןאכ בותכל הסנמ
םג .םולב-לטסק לש הנונגסב ,ירוחאה בותיכה ירבדל ,תיתועמשמ תינפת
אוה יכ ,הלש הביתכב תינפת אוה הזה רפסהש ,בל יתמש ,ונייצ םירחא תומוקמב
לוכיבכ אוהש ללגב רקיעב לבא ,לכ-עדוי רפסמ לש הדמעמ ,ישילש ףוגב בתכנ
לש לארשי תנידמב לבא .תילארשיה תואיצמה לש ידיימו רישי רואית
הכומו השק ףרוח םג שי ,םוי לכב תודבאתה יעוגיפ םישחרתמ הבש ,םולב-לטסק
ילבל הלצא םיגזמנ יתואיצמהו יודבהש ךכ .תינלטק תידועס תעפש םגו םיגלש
ןמ םיחוקלה םייטנתוא םיטרפ דאמ הברה רפסב שי בור יפ לעש תורמלו ,רכה
םאו .דרוסבא דע םינצקומ וא םיינוידב םיטנמלא םג וב שי ,ילארשיה הווהה
תואיצמ לש םירואית ,ולש םיבחרנ םיעטקמ ךרואל ,"םיישונא םיקלח"ב שי ןכא
תואיצמה לש רשקהב תוילמרונ חנומהש רוכזל ךירצ ,תיסחי תילמרונו תרכומ
תא ב"ק הריבסמ ,לשמל ,םויס תארקל .תקולחמב יונש יד אוה תילארשיה
םיניזאמל םיריכזמ וב ןפואה תאו ,וידרה תותשרב הקיזומה תעמשה תוינידמ
רישה תועצמאב ...וב דומעל הבוחש רומח רבשמ םירבוע םתנידמו םהש" םיירבעה
ודמעמ (.260 'מע) ".ונכרד" גרבנטסריפ ינורו דעלא וניו תירש תורשש
תא םינימזמה הלאש ינמיס ןכא ררועמ ,הפייעל ןודינ רבכש ,רישה לש ימואלה
התומלגתהב רקיעבו ,תואיצמב ןאכ תשמתשמ ב"קש ןבומ ;תאזה הפירחה הינוריאה
תדעתמה תיטולוסבא העימשב םג הנחינ איהו ,םלג רמוחכ ,תירלופופה תרושקתב
התשע אל יכ תליאב הברה התייה ,הרפיס ,הלש םירוענב" ומכ םיינושל םילודיג
.התביתכב םתוא תרזושו (20) "תירצלמ םש הדבעו ,ןוכית

יפכ ,תטייוסמ היזה לש םלוע התדב םולב-לטסק :תרחא תאז תוארל םג רשפא לבא
התדבש םלועה לש םימייוסמ םירטמרפ שי הרקמב לבא ,רבעב התשע רבכש
ןוכנ ,םייח ונא הבש תואיצמה אוהש ימוימויה טויסל ,דחאל דחא ,םימיאתמש
הדימ התואב ויה םילוכי ,ףרוחהו תידועסה תעפשה ומכ ,םיעוגיפה .וישכעל
ןעדמ לש הדבעמהמ וחרבש תויטנג תוצלפמ וא ןוציחה ללחה ןמ הפקתמ תויהל
תומכ ומכ ,רפוסמה םלועה טלשנ יתלבו יתורירש ןותנ תניחבב םה :ףרוטמ
יכ ,הנשמ שממ אל םג הז .ירוטסיה ,יתרבח ,יטילופ עקר םהל ןיאו ,םיעקשמה
תועדומ ילעב ויהי םא ןאכל וא ןאכל הנתשת אל רפסה ירוביג לש הקוצמה תמר
לכ ;םייח םה הבש תואיצמה לע יהשלכ הפקשה םהל היהת םאו ההובג תיטילופ
וא תוחפ ,תועונצה םהיתופיאשבו םילק-אלה םהייחב ךכ לכ םידורט םירוביגה
לש הירפירפב םש-יא רתויה לכל םהל תוקיצמ 'תולודגה' תולאשהש דע ,רתוי
תוילארשיה תורטנמל וכפהש "רשפא המכ"הו ,"היהי המ"ה וליפא .העדותה
.םלצא תומייק אל רבכ רתויב תוצופנה

,יתינפתהו שדחה םולב-לטסקה לע ובתכש הלא לכ ונוויכ ךכל םגו ,תרחא וא ךכ
:תוגציימ טעמכ תוילארשי תויומד ובו ירמגל יראניל ביטאראנ שוריפב ןאכ שי
רבעשל-תינופצ ,תיביבא-לת תינופצ ,הקוצמ תבכשמ השיא ,תיפויתא תינמגוד
םשו הפ תובלטצמ ןהיכרד .הלוכש םא ,הסבכמ לעב ,הנידמ אישנ ,היסכנמ הדריש
והשמ שי םימעפל) ידמל תויביססבוא ,ידמל תודומלג תורתונ ןה ללכ ךרדב לבא
תנתינ יתלבו תצרפתמ תחא הקושתב תויומדה לש תודקמתהב יניול ךונח טעמכ
יטק לש וא ,השדח הסיבכ תנוכמל הרוטנו סיריא לש וז ומכ ,שוביכל
חושק םימעפלו ,שאונו הפר קבאמ תולהנמ תויומדה .(רופיא דומלל ימחלה-תיב
םחנתהל תולוכי אל ןה .ןהייח לע הטילש לש הדימ וזיא גישהל ידכ ,ךלכולמו
םירוביגה לש העפשהה תמר .הברהב השק תויהל היושע םירחא לש םתקוצמש ךכב
םייחה תא םמצעל קיתמהל םילגוסמ םה רתויה לכלו ,דואמ הנטק תויושחרתהה לע
הרמה הינוריאה חכונל ,רשפא םאה .רשוא לש םינטק םיעגרבו תונטק תוחלצהב
ונאש םירבדה ראש לכ חכונלו ,םולב-לטסק לש ןונגסה ןמ דרפנ יתלב קלח איהש
םיביטאראנב גוהנכ ,םירוביגל הבריקו תוהדזה לש תושוחת חתפל ,הילע םיעדוי
רקיעב .השק לבא ,רשפא אמש וא .רשפא לבא ,השק ?רתוי םייתרוסמ םייראיניל
הלודג תוירטנצוגאב ,שונא תושלוחו םיילוח ןומה דצל ,תוקול תויומדהש ינפמ
סיריאמ אקווד יתמשרתה ילש הרקמב .הלמח ררועל תוחילצמ ןה תאז לכבו ;דואמ
המל לבא תיטפמיס שממ אל ,םיימעפ השטננש תאכודמו תיתרדס תירזול ,הרוטנו
המוהמל המחנ תפיט תואיבמ תונטקה היתוחלצהש ,הבצמב תופצל רשפא רבכ
.רפסב תראותמה תאכדמהו תרדוקה

זוע ,רשוא ,השולש שי הרוטנו סיריאל :םידליה םה רפסב םידקפנ םיחכונ
םינייטצמ וייח לבא יתייפכ טסיאורטלא םעפ היהש ,ןוסגרב רידא .תוריחו
דימ הצרתמ לבא ,ארונ הכ םלועל םידלי איבהל הצור אל ,םייסחי עפשו הוולשב
אורקל ןנכתמ אוה דלווייש ןבל .וראסאט ותרבח לש ןוירהה לע ול עדונשכ
שי ימחלה תיב יטקל .תיטילופה ותוברועמ ימיל רכז ,הלדנמ םש לע ,ןוסלנ
םהילע םיעדוי ונחנא .םימואת תוגוז ינש ,ןורהאו השמו זפוטו ידע :העברא
וב רודישב ושטשוט ימחלה-תיב לש הידלי לש םהינפ .םולכ טעמכ ,דאמ טעמ
לבא .םירופ דובכל םתוא תרפאמ איה ךכ רחאו ,רוביצה תעידיל התקוצמ האבוה
ימו .תורוביגה תא רקיעב .םירוביגה תא םיעינמ םימולעה םידליה הבר הדימב
ול שיש ימ תא ןסחמ הזש אל - ןוסגרב לש ותוחא ומכ ,תמ ,םידלי ול ןיאש
םלועב םידליה תא ברעל הצור אל ב"ק .ימואתפהו יארקאה תוומה ינפמ םידלי
לש וירשבמ םה םאה .תרחא וא ךכ ,וב םיברועמ םה לבא ,תרצוי איהש אכדמה
םהיבאש הלא לש ילכלכה םדיתע תוחפל .אל שממ ?רתוי ימיטפוא וא חיטבמ דיתע
.רתוי חוטב עוגיפב גרהנ

םיקלח הברה וב שי לבא ,ימיטפוא וא בבלמ רפס ונניא םיישונא םיקלח
תדוקנ לש ץצונ ןוירשל דעבמ םיצבצבמה םיפושח שגרו הלמח ,רמולכ ,םיישונא
תוילארשי רוביד-תוסיפב תשמתשמה ןושלו ,הרואכל תינגלגלו החושק טבמ
םיענ יתלבו רכומ םלוע ראתל ידכ ,תומיטאו תואשילק תוסומע ,תויוושכע
,הנש םירשע וא ,םייתנש דועב רפסה תא אורקל היהי רתוי בוט ילוא .לילעב
םולב-לטסק לש התביתכ םע תורכהה תא ליחתהלו ,ולש תוילאוטקאה ןמ דרפנ
.רחא םוקממ