SUBTEXT
 

הוורע ילתלתב ,ןושאר ,םדא
טוטרמסו שוב דעו לגר ףכמ
 ותלרוע לע ארפ טיוחמ 

;"'זאבס" בייש רטפאו (וברוט)
םעטמ םניח קנעמו
יטמואינפ האישנ ןקתמ ,םינגראמה
ןולפט יבסימ לעב
,ןועשה .דיב הכימתל םיינכפהמ
:תרבגלו .ןימי די לע ,ןבומכ
,תובוט תונווכ ,רצוקמ רעצ הבור
,םוינרוא ירשעומ םיעילק
לע תייבתמ יריל שא-תרקב מ"כמ
םילג ,רוק ,םוח
,לילצ ,העונת ,םייטנגמורטקלא
תורשפאו ,ןימ ,עזג ,תד ,עבצ
המ לכ לע יריל יטמוטוא בצמ לש
הירטמ :היצפוא .זזש
םירישכתו ירליטרא עויס ,תיריוא
תוסחב לכה .םינייגיה
תליעפמ ,"גוג" חוטיבה תרבח
,"שדחמ ליחתהל" תינכתה
ריע ,םילשורי תיירע תוסחבו
-רה תירוזאה הצעומהו ,שדוחה
.ודיגמ

סוטמ לש ןוטרק-לוסיפ םגד ךינפל
- "יו'גליק" הצצפה-ברק
תקינכט .ו"טאנ שומישבש 117-XFR
"ןוטרק לוסיפ"
י"ע קיודמ םגד תיינב ךל תרשפאמ
יריזג לש הקבדהו ךותיח
ירחא בל תמושתב בוקע .ןוטרק
לא עיגהל תנמ לע תוארוהה
תא עצב .תויוצרה תואצותה
חוליג ןיכס תועצמאב ךותיחה
.יקנ
דעוימה חטשמה לע לגרסה תא חנה
םלוה עצמל גאד .ךותיחל
לופיקה יוק לע .היקנ תבגמלו
ןיכסה םע רובע (םיוקווקמה)
.המינפ רודחל ילבמ שלח ץחלב
לעפה (ףוצר וק) ךותיחה יוקב
עצב .המינפ רודחל ידכ קזח ץחל
םגדה תא.קומע דחא ךותיח
טוח לע תולתל ץלמומ םלשומה
טועבל .קזחו ףוקש ןוליינ
.ףרפרשב
תובשייתהב ךרוצ שי סייט תיינבל
.יתכלממ ךוניחו תדבוע
לש םגד םכל איבנ אבה ןוילגב
,ץוליח-יתווצ ללוכ ,תצצפומ ריע
יקוסמו תוקנולאו שושיג יבלכ
טקפא תגשהל .הלצה
.םגדה תא תיצהל לכות יטסילאיר

  
 

.הדנילמ המשנתה "!טאפ ,וה"
.ולומל ואג םינבלה הידש
ועורז תא טישוה םיק קירטפ
תספסוחמה ופכב ןפחו תדיוגמה
תא ףטלמ אוהשכ ,הידש תא
.םדכ תומודאה היתומטפ
,"רתוי הלוכי ינניא ,טאפ ,וה"
תדמצנ ,הקושתב הדנילמ הטלפ
ישוח לבא .סקוסמה ורבא לא
אלפומה ינאירוקה לש היחה
התוואת .הרהזא יתותיא ול ותתוא
,תיתימא התיה הדנילמ לש
לע טק עגרל הביעה הננע לבא
ןווכמ עמשנ לק שחר .הטבמ
תיביטקיטסניא הבוגתב .תלדה
שיא ררחתשה ןיעה ןמ הריהמ
תוטהולה היכרי קוביחמ הטארקה
-לע תוזירזב לגלגתהו
םידקה אוה .הטימה ןמ תישונא
-חטמ תא הינש קיקלחב
.םירודכה
.םתוא דימשמו טלשה לע ץחול אוה
וב םירוי ,ותוא םימטוש
םייטסילב טויס-יליט ,תוארטסילב
,ותנש תא םימטסלמ
,ותטימ תושארמל םישדשדמ םידש
,םישטשטמ ,םיטשמ
הכימשב הסוכמ .אשונהמ םיטיסמ
תוכימסמ הסוח אוה
,למשח ךסוח ךא ךשוח אנוש.ןוסאה
שכורו םירישכמ רכוש
,לשכנשכ שלחנ אל ,הרשכה
קשוח ,ששחהו השלוחהמ לשחתמ
תנכס תא חכושו ויניש
שחורה רוחשב בכוש .ןתכישנ
ישחר קר .תששחלמ תועשר
.הכשחה ישוחמ תא םיככשמ רחשה
חיש-ןב אוה ןאכ חמוצש המ
הצועמ ןדנ לעב ,לישנו ללכושמ
וילעלע ,יגיספ-וד ,גרוממו
,םיצרופמו םיררטצמ ,םיקורח
.הפחו תירטוטפ ילעבו םינואמ
תירפוש תלעב ,תיכומ תחרפתה
דבכמה .רטוחמ הללמו ,תזיוזמ
ריזה ,ינדלג טקלהה ,ףעורמ
תוושק ] ].דיוגמ רודהו ינפכ
:לודיג תיב .תורימס םילילחשה
תולוח ,רבדמ לובג ,תוחלמ
,רהה-תמר :הצופת .םיפוחו
תויררפ
:עבצ .תויתייסאסנארט תופטסו
תנוע .ינטרס םודא וא ןבל
:ונוזמ .ל"וח ימי ,םיגח :הדידנ
זוורב,המודא תיתליא
תפיפד ,תוינדגדוג תדילג,ידנרבב
לינו ,ידנלוה גנירה ,םינבדבוד
,ליווגנז תופילז ,יאניו
טראט ,תוינספסח-תאמחב םינוליסח
,טולבוארפגנוי ןיי ,יטאט
,תוטמיל רקיל ,ןיהמכ תותיתכ
גנרמ
הברוס ,תפונ-תוקישנ ,ןפיצרמ
,םידרזוע יצפע ,םילולפס
 
 


ריצ ,לטפו םינויספ הפרפ
-םרק תופיצק ,םיינופצ םיחפולצ
,ןירמזור בטורב וגר ,הווהק
תחיפת ,תנמשב םיקולש םילולעש
,שיגר :תונוכת .דמתו םיתות
תוירטפ .רומוה שוח ,ינטנופס
,ףנטצמ אוה .ונטב לע תויליפט
םיאפר-ירתימ ,לתפתמ
ףורטב תפול אוה ,וירפטב םיטרפנ
ורוע .קירה תא ינפרוט
תוטרוממ ויטחמ ךא יטוטרמס
יומס אוה .םיליט תללוסכ
רדוק .רומקו רועכ .רמוסו
-שיא חיגמ ךבסה הבעממ .רקודו
,ותש לע ותשק ,טשוקמ טבש
סלפמ ,ותפשאב ויציח ,טטושמ
,םיסוטפילקופאה ןיב םיליבש
דצו ל"קק לש םילגנו'גב
השילפל הפצמ ,םילותפשא
ףוטשו שתומ ,תינודרוג-שלפ
,העיז
אוה םיפיז-רוקזו בזו םהוזמ
,תותואל ןיתממ ,םיזמרל ןיזאמ
עקרקל ונזוא דימצמ .ץפמל הפוצ
!תורורצ תוערצ .ץקענ וכונתו
םילמנ ךא !םירוב םירובד
אוה .םיקחשל תוטיבמ אל תוינלמנ
תורגוא :םיכחמו ןהיכרד האור
גורעל ילב תורוגממל םיניערג
,המחלמ תומולח ילב ,לכמ עורגל
תומימח תא דמוח אוהו
רווח ןבל שיא .ןתליחמ
סרית בנוג אל םינפ
הצור הנטק הננע !םינאידניאהמ
רוזחל
רוח ,תנבה .וטניו לש םאוגיול
ינב םיללג חירמ ינא ?ימוגב
תאטל ףרטש עובצ לש םיימוי
תכלמ תא הפרטש הנאוגיא
תא ורשק םה !םיטימרטה
!םילמנ-לת לא םיללטה-לתלת
!ךרה בשעה לע ןבריח חנה רושה
םישטעתמ םי'צאפאה
ץלח ןורחאה ינקיהומה .םיתשעתמו
קמזופמ ולש קוהמוטה תא
לועשמ לע העילצ אלל הלעו רועה
קפסמ ץפנה די .המחלמה
חימצמ אוה( .טימניד תועבצא
תיז ידמ ,םוידלפ ילענ
םע תופתוכ ,םייאקירמא
תכ םע 'צלק ,תוהוהמ ן"סר-תוגרד
הינש ,ןתומ לע די .תלפקתמ
רוטסיסנרט-תנטנא תזחוא
ןטק סובולג לא עיבצמ ,הרובש
,םיעצבמה-ןחלוש לע חנומה
והז .ןמרתלא ירישלו ך"נתל ךומס
ךיאנשמ וצופי) מ"מיה פ"מ
ח"למאה פ"מה ח"וד י"פע .(ךינפמ
,םיט"מור ל"לכ יע"חפה
,םיב"תקב ,םיט"נרר ,םימ"צפ
,םיפ"לא-ן"ונ ,םיכ"מס-ן"ונ
,םי"תב-ן"ונ ,םי"תט-ן"ונ
,םיד"לפק,םיג"דס ,םיג"מ ,םיג"ס
,םיצ"פכש
,םיצ"חו תות"שק ,םיצ"נצנ
,םיב"חאב ,םיש"דע ,םיכ"צד
'קתנ ע"ב ד"סבו ,ל"דו ב"ויכו
ח"וחש "הערפ דימ וליצהו" וב
נ"לע ע"יז ש"מי פ"שא י"ה ל"ר
אלמלאו י"הפו י"הש ילב
ונייה 'וגו "םב וחסכיו"
לע רמאנש ומכ וא םימלוחכ
זא .םינפה
.עצבתיל ךלוה המ בל ומיש
.עזוזת
 
 
החירז רהוזב .עזעוזמ ןוזיא
,תפזוש ,תפעוז ,ןוזוא תמועז
,הלוק
הנירק .חרק ףוק-רוע ערוכ
.םיסמונמ םינוחרק הסינמ תימסוק
לצ בצוק ןקייצו ינוציק ץיק
תוגספל םיה ינפ ספטב .םצמוצמ
לולצ ?םירה-ריוא לש וכרע המ
ידבוא ,םיללוצ והומעטי םימכ
יעבוט ,םוהת יעות ,תוצא
םיצרופ רופיצ יצויציוצ .ונישנא
םיגפו םיגומנו יצובה ריואל
לש החלה הציצמה לילצו ,לוחב
ףרוח .לכה ףיצמ םיגופסו תופדצ
:ףרוחב םירפוח .ןרמח רופאב
,תוליחמ ,םינסחמ ,תוסחמ
.םימודק םירפכ ,םירבק
םיתאב ,םימודרק ,םיינרפצב
םישפחמ ,םירוטקרטו םירפטו
קפרמה דע ,תקמוח תומימח
רבונ ,ארחכ םוח ץובב לאוגמ
םיעלות שיערמ ,המדאה יעמב
השק לכה .הכמ שוכמ .ןצברמ
קשקשמ ,םיינישכ שקונ ,חרקכ
הקוחר המיענ .אופקה רהב רקרקמו
תולוע ןהילאמכו ,תנגנתמ
לש תוחכשנ יתלבה םילימה ונב
:רמזה
יותס תא ריאמ/חרופש הגונה בצחה
ושאר חורהשכ /ונביל
//ונינש תא תברוצ תעקפה/ערופ
השיאב/םיתצינ הבהא תוליל
תוחיר ונוריכזה/תעווג הנוע לש
//תעבוקה תא ונעמג יכ/םיטבנ
לש הבהא/תססוכ םירורמ תלערת
הבהא ,הבהא/םוחה ימי
.//םואתפ תרגפתמו /תססוג
 
 


גוחה/החורסה הטיסרבינואה
תיתאוסה תורפסל
ןויע םויל רוביצה תא ןימזמ
:אשונב
רודה תורפסב ילדיצינגה ביטומה"
"חרבוצמה
תזירח" - לייו טרוק 'פורפ 9:00
היתויועמשמו רבק-רבג
"תויטסיווגנילויצוסה
- הושיטפהניב 'פורפ 10:00
ןיווגניפ-הריזנ תוחידב"
תסנכה'ב
"'הלכ

שולתה" - תובע-אל 'רד 10:05
המלידהו שולקה
וא טבחתהל :תיטסילרומ-ונימרטה
?טבלתהל
".טלבתהל
םישימח" - ןועמש .פ רמ 23:00
"ךתבוזע תא גורהל םיכרד
תיצמת - ןמרדיו ילוש 'בג 00:00
םרטש הזת תדובע ךותמ
.המסרופ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.הלילעב ינויערה רסמה ירקיע .א
ינויערה רסמה רקיע
ןמ חורבל ץמאמה וניה הלילעב
לרוגה לש םזינימרטדה
רשועה רבעל חרוב םדא .ידוהיה
םירציה קופיס רבעלו
תרבח םע םיסחיה) .ולש םיינימה
אב םזינרדומה םרז (ותב
לע הלעמ רפוסהש ךכב יוטב ידיל
םילפאה םידדצה תא בתכה
תינימה ותייטס :ןוגכ .םדאה לש
.הניטק לעוב אוה םדא לש
םירבד בתכב העיבהל שפוחה
םיחקלנה םיחקלנה םיטסילאר
דגנש רבד .תימוי םויה תואיצמהמ
גאדש הקיטנמורה םרז תא
"םיפיה" םירבדה לע קר בותכל
אל .יפוי ,תושגר םדאבש
םירעוכמה םידדצה לע יל ובתכ
היה לכה .םדאב םינומתה
המדקה קר היה לבא דמחנ ארונ
קר תויהל היה רקיעה ,רקיעל
בוטה ךשוחב דחיב דבל ונינש
תא יתלעפהו יתמק זאו ,םחהו
לכהו םומע דחא שער היה ,ןעטמה
עלסה ,תינכתה יפל דבע
חתפה תא םסחו לגלגתה לודג
;ץוציפה דהדהל ךישמה ץוחבו
,ביהזמ ,לודגה העיקשה ץוציפ
תארמב ףקתשמ ,קיהזבמ
יתעדי ,והשימ לש תינוכמה
ילחנ , תולודגה םירעב ,ץוחבש
םד
תובוחרב םיצר םדא יליחנו
,םיצפנתמ םיזג ינועט םיזגפו
,תוחמנ םירע ,תולחמ םיציפמ
לבא רבשנ ןורי לש םוירווקאה
ןופטשב ,תוחשל ןאל שי םיגדל
םיסטשכ ,תוארל רשפא לודגה
תותמ תורפ ,םיפצש םיצפח ,לעמ
ןיב ץע חול וא ,םיבובאו
תויעלות תועבצא םיאור תורוקה
תונגנמ אל רבכ לבא תוציצמ
םיכופה םירוקע םיצעו ,לילחב
,יל בושח אל הז לכו ,םיפחסנ
יתלב ,ןגומ ינא !ןאכ ינא יכ
רש ,רידנ ןז ינא ,רידא ,רידח
תא
,הלופכ ןושל ,דוקנ שחנ :רישה
,אובח ךבסב רשא דופיק
לא הריבגה לא ,עלותהו האטלה
םיענמ תעכ ינורפע ,וברקת
המונ ,םונ ,םיסקמה שרעה ריש תא
שיבכע ,םינ המונ ,םינ
,רוס-הרוס לגר-ךרא ,רוקב ברוא
,וקלתסה אנ תוישופיח
ןכ םא .רוסא אובל ןאכל ,םיצרש
,דחא קר ,בש טקשה ,וכל
ינא ןאכ ,בצמה הזו ,בצינ ,ףיקז
תצק,ריסא תצק ,רמוש ןימ
יל ןיא ,תעקפב םולג ינא ,רהוס
תא ,היבופורטסאלכ םוש ,תעב
הככ םעפ ונייה רבכ ,תרכוז
תא ,הרעמ ,הרעמב ךשוחב
הברה תלמסמ ,סרוקהמ ,תרמא
םחר וא רק רבק ומכ ,םירבד
,עדומ יתלבה,עדונ יתלבה ,םח
,רודחל דחפה ,רוזחל ףחדה
,גנוירהב תייהשכ הז תא תארק
,םש בותכ ,דיוחפל המ ןיא
,לבונהו טבונה :םישודקה םיבטקב
ןישדמה ,תמצנהו תצינה
הלא ,ריכבמהו רבקנה ,דמשנהו
זא ,לבהה ותוא לש תווצק ינש
החרכומ אל תא ,תינש הילא ונרזח
תאז ,ילש הפסה לע בכשל
תא ךל רעבא ינא ,תיעוצקמה הפשה
לכ,ירגסית לא ,לכה
תא ,יליניצר אל הז ,ךלש תודרחה
תא ,תילנהצימא ךכ לכ
תבייח תא ,תיטוראנ דאמ הרוחב
תושעל אל ,ןיצחהל
,היונוראפהמ תאצל ,היצמילבוס
,הינותוטטקב ךבתסהל אל
,התמ אל תאש ןיבהל הכירצ תא
וא ,הזופרומהתמ קר תאז
החכומ תא ,תיזיפהתמ הרופאתמ
תויצאנהתוצלהה לע רבגתהל
,קיודמב היעבה תא רידגהל ,ךלש
לכ ,קיספ לכ לע דיפקהל
,הז תא ךל דיגי גולוקיספ
םיפיעסה ינש לע ךלש תאזהכיספה
ךשכתשהל יד ,קספהל תבייח
לש היצלטציאב ;הינרפוזיחסב
יתאבהש חתפמ רגוח ינא ברברש
תא קודבל דרויו ןופצהמ
,ביבה תועלות ,זוכיעה ינגא
תיוע זוחא ,הגיפסה תורוב
ןיכפוש
,תורכמל תוארחממ :הנתשמ ינא
,םימה תורוב לא רדוח ינא
,םוינרוא חיר ,רכרוכלו קוצל
ינא ,םוינלימולא יגיס
םיטנמידנס םע גולוטרומואיג
לש רבקיווקא לא בצוח
הרכ המ יל יריפס זא ,םוהיתימ
ףא ירה, המ םשל ינבא ,ךל
,ימוק זא ,יתוא הדטיפ אל טכא
םדוא ימישת ,השקבב השקבב
,ןקרי ךפונ יפיסות ,דגרקסמו
זיקרתסת ,ךתוא םולהי הז
תא ,הריהמ המלחא ךל היהתו
רבכ תא םא הפי תויהל הכירצ
םילימל שאר שי יל ,תקתוש
,גולולילפ ינא וישכע יכ תוכורא
תינאידניאורפא הפ-תלילפ ) ,אל
תונושלל החמומ ינא (
,ףרגומסאוש יל שי ,תוימסייש
תא חצפמ ,ינדפק ןשלב ינא
ששוג ,םיתמ רפס לש םיפילגורהה
תורעמב תיששעה רואל
תובותכ חנעפמ ,תוקיתעה הרופכה
ןחוב ,הבמו כטקה ריק לע
,יגולואיקרועה םדה ינמיס תא
חתפמ םיכושח םירדחב
ןכוס ,סרח ןכוש ינא ,םיליפורקנ
אל רוצי ינא ,גולעוז ינא ,רפע
יחצנ ,דימתל דימע לבא רורב
,ץוחל םינפה ןיב יוצח ,ןיחצמו
אל'נא יכ אצא אלו ,ץוחל אל'נא
יורש ינאו החמוג יל שי ,הצור
רקיעב ,החיתפל דגנתמ ,החוורב
שי ,הליחמל יתיכזשכ וישכע
ללח יל שיו םיכורא ףדח ייח יל
םירבד האור ינאו קנע ימינפ
תופיט ,YOU BAT ,ףלא תא ,ךשוחב
,םיפיטנ ןיב תוטפטפמ
טאלב טע ,ךרעש תא ףטלמ והשמ
ןופלטע ,לפא טע,הטלעב
,תפוח ,תפול ,ןופליע דע דיחפמ
,דפקתמ ,ףלטעתמ ינאו ,ףטוח
תורואמ חדוקו םיצוק חימצמ ינא
עקרקב רקיעב רפוח ,תוראומ
תילמשח הרעמל עיגהל ידכ רקה
תומיעפ ,תלמוחו המח
בל ,קחורמ ןשבכ לש תומומע
רופעמשב יל םירדשמ ,המדאה
ינאו םייח תותוא םיריסא לש
ישוחבו ,הטמ הבושתב רתוח
יתיבוברזבו םידחהו םישדחה
תוטיהלב תטטורה תבברושמה
,לפ(א)תתהו רמרטלואהמ םעוט ינא
יתונרתת לא עדותמ
ימשבב תעכ ןיחבמ ימטח יכ ,המתש
לש םיגונעה ןובקרה
רמיחה תימיכלא תוחוחינב ,םיגבנ
ינזאו ,םיפירחו םיפר ,ריגהו
יעלות לוק תא תוטלוק תוריעזה
תשילפ ןואש תא ,רפעה
דלוחה תוליחמ לא םישרשה
קמוחה טמוחה תקירח ,רפרפחהו
רואזוטנורב) ,קוצה קיח לא
תוניזאמו ,(תוער ויניעש ריעז
רמזל
,ות אב רפעמ ,ינמזמזה תויזזחה
,בושק רפע לא

 

דופיק

TEXT
 
הלאכ לע תינכת הזיאב היזיוולטב הז תא יתיאר הנושאר םעפ
תשקו ץחב תורילב ןמאתהל עובש יפוסב םיכלוהש םיאקירמא
יתנבה זאו תודרשה תוקינכט הלאכ ינימ לכ דועו דוצלו
יתייה ינאש םירבדו םש דסוממ יד רבכ הזה ןינעה םצעבש
םג שיו די גשהב לכה םש תעדל וא גישהל ידכ ןומה ץצורתמ
ןגלב יל היה ,ראדב יתנמזה ינאש ינא ןיזגמה ומכ ,םיניזגמ
וארק,ףוס ףוס עיגהש דע ,קנבה ךרד םירלודב יונמה תא םלשל
רוחב ,הלאכ םינמגוד ינש ויה הפיטעה לע ,"רבייברס" ול
הלאכ ,םייניצר םיפוצרפו םירירש יחפנמ לש ףוג םע הרוחבו
יניכסו קשנו םישוקשק ינימ לכ םע ןמשב םיחורמ ,םיצופ
,יניצר שממ ןותע הז הלאה תויוטשה לכמ ץוח לבא ,ודנמוק
םש שי ,תילגנאהמ יצח ןיבמ אל ינאש וליפא ,רבדל המ ןיא
הנה ,םיטנטפ ינימ לכ ,תומגדהו םיטוטרשו םימוליצ הברה
,שחנ לש סרא באושש קיטסלפמ קרזמ ןימ ,הזה ןקתמה לשמל
,ץקוע שחנ םא תושעל ךירצ תמאב המ חוטב אל דחא ףא ירה
םלוכ הרוק הז םא סלכתו רחא והשמ ךל רמוא דחא לכ
דעב ינא ,היעבה תא רתופש רבד הנה זא ,הקינאפל םיסנכנ
,דבל רדתסהל םירזועש םימכח לבא םיטושפ םירבד הלאכ
תונבל ךיא תוארוהו םינאידנא לש תודוכלמ םש ויה לשמל
הקירמא םורדב קר שיש םירבד הז קלח ,םילעו םיפנעמ םתוא
, שיש המב שמתשהלו ןאכ תונבל רשפא חוטבש םג ויה לבא
הטושפ תדכלמ התיה לשמל ,והשמ וא סוטפילקא לש םיפנעב
תשרו םיפע הסוכמ המדאב רוח ,םינוב םידליש ומכ ,דאמ
ודצ ךיא הארמש ,ןומדקה םדאה ןואיזומב שיש ומכ ,הלעמלמ
ויה לבא ,תאצל הלוכי אלו רובה ךות תלפונ היחה ,תותוממ
וא םיצוק לש םיגוס ךירצ םליבשבש ,םיינחצר רתוי םירבד
,ריכמ אל ינאש תוחפל וא ,הפ גישהל ןיאש םישימג םיפנע
דאמ דמחנ הז לכ זא ,הצקב לער םהילע םימשש םיצוק וליפאו
םישוכה ומכ םייחל רוזחל םיצורש הלאמ אל ינא לבא
זא םיננוכתמ רבכ םאו ,ךירצש ומכ ןנוכתהל ףידע ,אל ,לגנו'גב
ןטקה ינפיה רוטרנגה לשמל ,םיטנטפה לכו םילולכשה לכ םע
אל ונחנא ירה ,הז תא ךירצ המ ליבשב הניבמ אל איה ,יתינקש
הלאה םיכיספה לכ ומכ קינקיפב להאב היזיולט לכתסהל בשנ
וליפא םוי לש וקוספ דיספהל ,תרמוא איה ךיא ,םינכומ אלש
הלאה למשח תוקספהה לכ םעש הל יתרמא זא ,הנחסב םהש
תא ךירצש ומכ וננכת אל יכ ןמזה לכ תועורג רתוי ויהי קרש
וא רוא קילדהל לכותש הדות יל דיגת דוע איה ,חכ-תונחתה
תורנ וקילדי םינכשה לכשכ וידר עומשלו היזיולט תוארל
ךותב ותוא יתרמש ינאו ,המיכסה אקוד איה הזל ,םינארידתו
,עובש לכ תוכרעמ תלעפה ול יתישע קר ,שדח ומכ ,הזיראה
ךרטצנשכ קוידב םואתפ תויעב תושעל ליחתי אלש ,אבצב ומכ
ךיראמ לבכ םע ,ער אל קפסה םע דמחנ ןטק רישכמ הז ,ותוא
הזל תארוק איה ,ןסחמב ילצא ותוא יתלעפה ,לכהו םינפב
הז ,םשל סנכנ אל דחא ףא ,לוככס ןוכנ יד הזו ,ילש הכלממה
םיצפח וב םיליבומ ויהש ץעמ לודג זגרא ,טפיל וארק םעפש המ
ןחלוש המינפ יתסנכהו רצחב יתמשו ותוא יתאבה ינא ,תוינאב
םע ,פוט-פיט םירדוסמ הדובע ילכו םיפדמ יתמשו הדובע
ומכ ,םייולת םהש הפיא ריקה לע רוחשב העובצ םהלש הרוצה
םימואו םיגרב םע קיטסלפמ תופוקש תורגמו ,רפסתיבב
םש יתבשיש הננואתה םנמא איה ,ךירצש המ לכו םיקלחו
הזמ התנהנ יכ הצורמ יד התיה רבד לש ופוסב לבא תועש
תוכחל הכירצ התיה אל איהו תיבב רבד לכ דבל ןקתמ יתייהש
םילקלקמ רתוי םגו ףסכב ךתוא םיערוק םגש םיאנכטל
ץרוש יתייה דלי יתייהשכ ,ירוהמ יתאבה טפילה תא ,ןקתלמ
יכ םשל וריבעהש ןשיה תורונמ וידרה םע קחשמו תועש םינפב
ונק םלוכו ץראל םירוטסיזנרט איבהל וליחתה זא קוידב
ול םירבחמ ויהש רועמ םוח יוסכ םע ןטק הזכ רוטסיזנרט
תמאהו ,ןמז רתוי דובעיש ידכ הרוחאמ הימוג םע תוירטב
לכ ול ויה ,בוט רתוי הברה היה ןסחמל וקרזש הזה וידרהש
םינמוסמ ויה וליפא ,םלועה לכמ תונחת טלוק היהו םירדתה
שיא היה למסה ,שקרמ ,ןילרב ,ןודנול ,םירעה לש תומשה וילע
הז תא יתינקו הזכ והשמ קושל ואיצוה וישכע ,קרב קיזחמ
הצקהמ ספיפ לכ תטלוק לבא הנטק יד הספוק ,יתיארשכ ףכית
תונחת לכ תא הב שיש הכרדה תרבוח ופרצו ,םלוע לש ינשה
םע ןדימי'צב יתמש ותוא םגו ,קנע רבד הז ,םלועב שיש וידרה
יתייהשכ תועש ץרוש יתייה הזה ןסחמב .ןעטמו תוירטב יאלמ
םיגימה לכ ,ריוא-ליח-ןואטב לש םיסוטמ הנוב יתייה ,דלי
המרל עיגה אל דחא ףא ,םירטסימהו םירוטווהו םי'זארימהו
ןיכס םע דבוע ,קיודמ ,סקיפ הז תא השוע יתייה ,הינבב ילש
אל ,יקנ-יקנ קיבדמו ,םיקלחה תא ךותחל הדלפמ לגרסו חוליג
הפיא לש םינמיסה תא וא קבדה לש ךולכלה תא תוארל תלוכי
הז ,רופיש תעצה םהל יתעצה וליפא םעפ ,םיקלחה םירבחתמ
םיחתפמו ןומה םהמ םידמול ,הלאה םירבדה םתס אל
בשחמ יקחשמה לכמ הברהב בוט רתוי יל הארנ הזו תוקינכט
הבישחו היצנידרואוק חתפמ הזש םירמואש וליפא וישכע שיש
אל םהש יל הארנ םיידיה םע דובעל לבא ,הז לכו הריהמ
תועש הככ ץורשל ןוריל ןתא אל ינא ,הלאה הרבחה לכ םיעדוי
תונבל ,םילכ םע דובעל ותוא דמלא ינא ,לדגישכ בשחמה לומ
םא עדוי אל ינאש יפ לע ףא ,קיבדהל ,רסנל ,ךותחל ,םירבד
לכב ,םיקחשמל ןמז הברה ול היהי
מצע םע יתזמזמתה םג ,םש יתדבע ןמזה לכש אל ,ןפוא
זא ,ארוק יתייהו הפצרל תחתמ תורבוח םש יתאבחה ,הברה
,אל תונומת וליפא ,םירבד הלאכו םילוחכ םיטרס היה אל דוע
המכ דועו םימיאה תרדסו םיק קירטפ לש הלאכ תורבוח קר
עצמאב יתוא ספת ילש אבא םוי הזיאש דע םש ארוק יתייהש
םעפ ףא םהו ,ףוצרפה םיימוי יל רעב ,הריטס תאזכ יל םשו
ןטק רתוי יתייהשכ ךיא רכוז ינא קר ,יל וציברה אל טעמכ
םג יתפטח הז לעו ,רפס תיב לש 'ץיוודנסה תא חפל םעפ יתקרז
קורזל אל ,הזכ פיצנירפ םלצא היה הז ,בוט ,המויא הריטס ןכ
דוע םה ,הז תא ןיבמ יד ינא וישכע ,ארונ אטח הז וליאכ ,םחל
םהל וליאכ ,הז תא ריבסהל ךיא עדוי אל ,ףוצרפ ןימ הזכ ושע
ומכ אל ,ןווכתמ ינא ,הריטסה תא תתל רתוי באוכ הז
ךיא רכוז ינא ,תמא לע אלא ןיואדב םימעפל הז תא םירמואש
אל םעפ ףא טעמכ איה ,ןוריל הריטס הפיטחה איה תחא םעפ
סינכה אוה יכ ול עיגה הזש דיגהל המ ןיא לבא הז תא השוע
טעמכ ,ןובשח ילב ,ןטק אוהש המכ ,םינכשה לש תבל תוכמ
ףוצרפ ותוא שממ זא הל היה ןפוא לכבו ,יניצר קזנ הל השע
םג ןסחמב בשוי יתייה ןפוא לכב זא .יל ופיטחהשכ םהלש ומכ
היה אוה ,יניצר רזממ היה הז ,ירוא ילש רבחה םע הברה יד
קירטפ קר הלחתהב ,הלאה תורבוחה לכ תא גישמ היהש הז
םיעגתשמ ונייה ,םינויז לש תורבוח שממ ךכ רחא לבא םיק
ויה םה ,ןיז ומכ הלימ רפסב בותכל רשפאש יתנמאה אל ,הזמ
,סוכ םירמוא ונייה ,הלימ תאזכ ונרכה אל ללכבו תופ םיבתוכ
וארק הככ ,ןילירמ התיה איבה אוהש הנושארה תרבוחה
תא הדביא איה ךיא לע תרפסמ איהו ,רפסה לש הרוביגל
,התוא חירכה הלש חא יכ הנוז התיהנ הז ירחאו םילותבה
איהש רכוז ינא ,רפסב לכה ובתכ םה ךיא םיעגתשמ ונייה
ישוכ ןיז םג ,םיגוסה לכמ תוניז הל ויהש םוקמ הזיאב הרמא
רפס-תיבל רפסה תא איבה אוה ,קוחצמ ונעקפתה ,ידוהי ןיזו
הרומהו הינבב היהש ףגאל התיכב םינבה לכ ואב הקספהבו
ביבסמ ויה םלוכו םר לוקב ארק ירואו םשל עיגה אל ןרות
המב ועדי תונבה ,היה הז רודיב הזיא ,ותוא וקנח טעמכו
לבא םיליעגמ ונחנאש ןמזה לכ ורמא קרו םהל ורפס יכ רבודמ
רבח שממ היה הזה ירואה ןפוא לכב .קוחצמ ועקפתה ןכ םג
םירבד אלמ דוע םישוע ונייה הלאה םירפסהמ ץוחו ילש בוט
,הזב בוט היה אל אוה לבא םיסוטמה לש היינבה תא םג ,דחי
אמא זא לבא ,ןוירב יד היהש תורמל ,תובוט םיידי ול ויה אל
הניש הזש רורב ,בוט ,והשמ וא םירודכ החקל ,הדבאתה ולש
ילצא םג ,הז לע ורביד םלוכ ,םיענ אל עטק היה הז ,ותוא
המ לכ ירחא ,דליהו לעבה לע תונמחר הרמא ילש אמא ,תיבב
תא הניבמ אל ינא ,דבאתהל תכלוה איה וישכע הרבע איהש
טעמכ ותוא יתיאר אל רבכו הריד רבע אוה ךכ רחא ,הז
ונעסנ ,ןיעידומב היה אוה ,אבצב קר םעפ דוע ותוא יתשגפו
לש הפוקתה לע ונרביד ךרדה לכו דחי הכורא העיסנ הזיא םעפ
םש וננכת ,ילש ןסחמב םיעטק םיריבעמ ונייה ךיאו רפסתיבה
,תוינכת ינימ לכ


ןשי עונמ ונגשה רבכו גניטרק תונבל וננכת ךיא יל ריכזה אוה
םינואד םינוב ונייה הז ינפל דועו ,םיקלח ינימ לכו הפסו לש
תועש שולש הזיא ונרביד ,םיקסרתמ ויה םהו ינכטה ןודעומב
א"י התיכמ דוע הרבח ול שיש זא יל רפיס אוהו אבצה לע םג
,םינודנק תליבח סיכהמ איצוה ,זאמ רבכ הז תא םישוע םהו
ןיא ,תופי ,הלש םינפה תא רכוז דוע ינא ,הלש הנומת יל הארה
לכב יתרכזנו ,םייחב התוא יתיאר אל םעפ ףא לבא ,דיגהל המ
ךיא עדי תמאב ,הזכ רזממ היה אוה ,בוט ,םהה םירפסה
קר ןמז ותואבו תולקב ךלה אל הז ילצא ,תורוחב םע רדתסהל
יל התיה לבא ןימ לע יתמלח אל דוע וליפא ,התיא יתלחתה
ונחנא םא לאש אוהשכו ול יתיארה זא םידמב הלש הנומת
ראשנ יתייה אל תרחא ,המ ,חטבש ול יתרמא הז תא םישוע
תיארנ ,יל רמא אוה ,הנש יצח רבכ ,ןמז הברה ךכ לכ התיא
אל לבא ,ףתכה לע הככ יל חפטו ,דובכה לכ ,הדומח שממ
יתעמש ךכ רחא .הז לכו ורבע םה ןאלו ולש אמאה לע ונרביד
ןסחמב ינאשכ דימת ,הנשמ אל ,ץראהמ דריו הקירמאל עסנש
םינותיע םש ויה ,םש ויהש םירבד ינימ לכב רכזנ ינא הזה
דוע ילואו תומחלמה לש יל המדנ ,ורמש ילש םירוההש םינשי
,םיכיראת יפל תורדוסמ ןוליינ ךותב תוליבח םש ויה ,והשמ
ויהו ,בשוח נא '59 תנשמ ,םיבוהצ ויה רבכ הלאה םינותיעה
יונב ןסחמהש ללגבו ,רדעמו הפרגמו הדובע ילכ ינימ לכ םש
םיענ רתוי םימעפל ,רורוא שיו םינפב ץיקב ידימ םח אל ץעמ
ץעה לבא ,בג יבאכ יל השוע ןגזמה יכ ,תיבב רשאמ םש תבשל
ץוק םהמ ףוטחל רשפאו םיפיושמ אל םישרקה ,דבועמ אל
ירחא םינפב םיבשוישכו ,ונממ ןורי תא קיחרמ ינא זא ,יניצר
תעונת ,זזש קבאה תא םיאורו רוא לש םיספ הלאכ שי םיירהצ
םולחב יתיאר הלאה םיחוורה תא זא ,הזל םיארוק ןוארב
םולח היה הז ,יתיצרש תורמל הל יתרפיס אלשו יל היהש
ללכב רכוז אל ינא בורל יכ קיחצמ רבד ,ונממ יתררועתהש
לכב ינא ,םולחל אל הזכ רבד ןיאש םירמואש תורמל יתמלחש
הזה םולחהמ םואתפ לבא ,םולח םוש יתרכז אל ןפוא
ןיב הלאה םיחוורה תא יתיארש הז היהש המ ,יתררועתה
,קורי ןימ ,רחא עבצבו ,פא-זולקב לבא ילש ןסחמב םישרקה
ינא םואתפ לבא ,םתוא עבצ ימ אלפתמ ינא םולחב הלחתהבו
,הרוחב וא דלי לש ,הנטק הנבל די תאצוי םיחוורה ךותמ האור
ינא םואתפש הז עורג יכה לבא ,חכ ילב ,ישוקב הככ תפנפנמ
שי הצקבו קרפב הכותח טושפ איה ,עבצא דיב הרסחש האור
םעפ יכ ,הז תא םלוח ינא המל עדוי ינא ,בוט ,שבי רוחש םד
תאזה דיה ,ןפוא לכב ,עבצאה ול העטקנש דחא רוחב יתיאר
תונגנמ וליאכ ןמזה לכ תוזז הלש תועבצאה ראש ,םולחב
ינאו הרוחא הזז שארב יל שיש המלצמה וליאכ זאו ,לילחב
םיעלות ומכ תונבל םיידי תואצוי םיחוורה לכמ םצעבש האור
ףורגא ףוטחל ומכ הז הז תא תוארלו ןמזה לכ תולתפתמש
האור ינא זאו םייניע לש םיצונצנו תוחינג שי םינפבמו ,ןטבב
זאו ,תבכר לש ןורק לש ןפוד הז ריקה לכ םצעבש


קוריב שלש-שלש -עברא-ספא ףוצרפה לומ יתיארו יתררועתה
קוידב יתררועתה םימעפ שלש תוחפלו ,וידר ןועשה לע רהוז
םולחה תא רכוז ינא הז ללגב קרו םולח ותואמ העש התואב
דחא ףא ןפוא לכב .ללכב םלוח אל םעפ ףא ינא םצעב יכ הזה
תא ןחלושל תחתמ םינפב יתמש זא ןסחמל ילא סנכנ אל
וליפא םוטא ,םימב דימע ,בוט שממ ,יתינקש קנעה ןדימי'צה
היהיש ,קנ'ג ינימ לכ לש ןגלב יתקרז וילעמו ,'ץר-'ץירהש הפיא
לזרב תונמו הנושאר הרזע תכרע יתמש וכותב ,הווסומ
םימ רטיל םירשעו םינש המכ ינפל םיאולימהמ יתאבהש
טאל טאל .תיסיסב הכרע ,יתלחתה םצעב הזמו ,ןקיר'גב
ינימ לכ לע רתוי בושחל יתלחתה םגו םירבד יתפסוה
תשילפ תעב רותסמ בצמ" ארקנש המ שי ,לשמל ,תויורשפא
יסחיה ןורתיה ובש בצמ הזש ,ןיזגמב הזל וארק הככ ,"ביוא
,לשמל ,תולילב בונגלו תאצל רשפאו ,חטשה תרכה אוה ךלש
הזה רבחהמ יתגשה הז ללגבו ,הלילב הברה לועפל ךירצ ללכב
אבצבש המ ,הליל תייארל רישכמ תוטכאי םע קסעתמש ילש
תפקשמ ומכ הארנש רישכמ ,דאמ המוד והשמ וא ,ןפנפש וארק
אל רישכמ הז לוככס לבא ,קורי לפרע ומכ וכרד הארנ לכהו
לע קר ךמתסהל לבא ,דיצב לשמל ,ךשוחב ןורתי ןתונש ער
ןאכ םייקתהל ירה רשפא יא ,יתייעב רבד הז ונלצא חטשה
םיסרבס תצק שי םומיסכמ ,תויוטש םתס הז ,לכאמ יחמצמ
לבא ,סבריח לש םירוזאב רב םימוצש םינומירו הנועב םינאתו
דגנ הת םהמ םישוע ענדג יכירדמש םיבשע ינימ לכ שי רקיעב
טושפ אל הזו ,יחהמ םינובלח הז תמאב בושחש המו ,לושלש
םילוכי ילוא הקירמאב םלצא ,דוצל ונלצא שי רבכ המ יכ
םהל שי ,יניצר והשמ סופתלו הלאה תודוכלמה לכב שמתשהל
בורמו םינברדו רב יריזח קר שי הפ לבא ,תויח לש םיגוס ףלא
ידכ ןויסנ הברה ךירצו ,םיריהזו םיטעמ םה םתוא םידצש
ןומה שי ןכש המ ,הזב יתקסעתה אל םעפ ףא ינאו םתוא דוצל
םיליגר אל ונחנא לבא גישהל דאמ לקש םילחוזו תונטק תויח
םיניסה ,תוילטנמ לש ןינע הז ,לכוא רותב םהילע בושחל
ןיב לדבהה רבכ המ ,שחנ לש םד םיתושו םיבלכ םילכוא
םלוכ ,רבכע וא לותח ןיבו תרחא רופצ וא תלוגנרת לוכאל
הזל םיארוקש ללגב קר ,דמחנ רתוי הז ןונמת לוכאל ,המ ,רשב
הדעסמל ונכלהשכ זא ומכ ?ןיי םע הז תא םילכואו ירמאלק
הזש הרמא הלעגנו המעט איהו הז תא ונמזהו םיאושינ םויל
ינא לבא תרומרמצ הל השועש יארונ םעט הזל שיו ימוג ומכ
רבכ טושפ לבא הזמ יתינהנש אל ,תויעב ילב הז תא יתלסיח
לשמל עדוי ינא ,דיתעה תארקל ימצע תא לשחל זא יתלחתה
ינומיאמ קלח רותב הלאכ םירבד ינימ לכ םילכוא ודנמוקבש
הז ימ וא הלאה םילבחמה תא םיאור ויה לשמל וא תודרשה
ךירצ לבא ןיוואדב םנמא לכה הז ,םישחנ ולכאש תוירוסה היה
אל הז לבא תונהל וליפא רשפא ,הלאה םירבדה לכ תא דומלל
קיזחהלו ךתוא ליעגמ הזש הז לע רבגתהל הז רקיעה ,ןינעה
,םעטה תא םישיגרמ אלש הככ רהמ עולבלו השגרהה תא ןטבב
היה הזש המ לע בושחל אלוםירוג גורהל םהל םינתונ תרייסבש יל רפיס ילש רבח ,םדוק
לשחל ידכ ,םהילא םירשקנו םילדגמ ויה הרבחהש םיבלכ לש
הרבחהש תמאה ,םירופיס םתס הזש יל ורמא לבא ,םתוא
הממ אב לכהו הז לע רבדל םימיכסמ ךכ לכ אל םמצעב הלאה
,רבד לכ לוכאל ךיא דומלל ךירצ תמאב זא .םהילע םירפסמש
קר לכא אוהו הדנקב םיבאז רקחש דחא לע טרס םעפ יתיאר
אוהו ,הזמ תויחל רשפא םא תוארל ידכ םישדח המכ םירבכע
לפנש סוטמב הלאה לע רבדמ אל רבכ ינאו .רשפאש הליג
וא .תוקסרתהב וגרהנש הלא לש תופוגה תא ולכא םהו םירהב
אל ידכ םמצע לש ןתשה תא תותשל םתוא ודמילש םיסייטה
יתיאר יכ ישפט יל הארנ הז ןתשה לש ןינעב ,אמצב תומל
לכ םדוק ,םימ גישהל תובוט רתוי הברה תוטיש ילש ןיזגמב
ףוס ינק וא רמת יצע ומכ םימ לע הדיעמש היחמצ רתאל ךירצ
םה לבא םהלש תומשה תא יתחכשש םיחמצ ינימ לכ דועו
תיקש םישל לש הטיש שי ןפוא לכב ,םימ הביבסב שיש םיארמ
תיקשב םירבטצמ םיבעתמש םימהו רושקלו חמצ לע ןוליינ
ןוליינב םיסכמו רוב םירפוחש וא ,םתוא תותשל רשפאו
ךותל םיפטפטמ םיבעתמש םימהו אספוק םימש עצמאבו
לש גוס םיעיגמ ויה הניגה תא הקשמ יתייהשכ זא .אספוקה
םיארנ ,תויפושח םהל םיארוק ,היכנוק ילב הלאכ םילולבש
םתוא םילוק םא ללכב םיער אל םהו ,תונמש םיעלות ומכ תצק
סופתל דאמ לקו ,הברא םישוע םינמיתהש ומכ טהול חפ לע
תוירולק תקסע ארקנש המ הזו ,תוחלל םיאב םה ,םתוא
ידכ איצומ התאש היגרנאה תומכש תרמוא תאז ,תחלצומ
הזו ,ונממ קיפמ התאש תומכהמ הנטק רתוי לכואה תא גישהל
יטיא אוה יכ סופתל לק םנמאש דופיק יבגל חוטב אל לשמל
שארה םע תולתל ךירצ ,ותוא תוקנל הדובע ןומה הז לבא
תא איצוהל ,ןטבל םיילגרהמ ,Y תרוצב ךותיח תושעל ,הטמל
לכמו ,םיימינפה םירביאה לע םיליפט ןיא םא קודבלו םייעמה
,ץמאמה תא הווש אל ,רשב םרג האממ תוחפ ראשנ רופסה
ןורי ,הניגל אב הזכ דחאשכ םעפ יתיסינשכ היה הככ תוחפל
וב םיעגונשכ רודכ היהנ אוה ךיא האר ,תצק ותיא קחיש
ליעגמ יד אוה םצעב ,רקדהל ילב ותוא קיזחמ ינא ךיא אלפתהו
זואמיקימ הזיא ומכ דומח הארנ אוה הלעמלמ ,הזה דופיקה
ומכ םייניעו ןולעוש ומכ ףוצרפו ץצונ ףאו תונטק םיינזא םע
אוהש םיאור ותוא םיכפוהש עגרב , המ לבא ,םירוחש םיזורח
הנתשמ לכה טוטרשבש ומכ שממ הז,ריזחל המוד רתוי םצעב
לכ תא םיאור םואתפ ,דצ-לטיהל לע-לטיהמ םירבועשכ
.תויצרקו רועב םיליעגמ םילודיג ןימו הוורפב ול שיש תוחרקה
,םינש תויחל רשפא ךירצש ומכ םיננוכתמ םא ,רוציקב זא
יתנבהש ומכ ,ףידע רתוי הברה לבא םירבד הלאכמ וליפא
ומכ הווסומ ,עובק םוקמ ןיכהל ,קיפסמ הז לע יתבשחש ירחא
רבד לכמ תויניצר תויומכ רוגאל רשפאש הככ - לודגו ,ךירצש
םא יכ ,ץוחבמ הקפסה םוש ילב ןמז הברה םייקתהל רשפאו
לשמל ,עורג יכה הרקמה תא ןובשחב חקינ


תואספוק המכ םע אובחמ םתסש רורב זא ,תימוטא המחלמ
םירקמב ,ךירצש המל ברקתמ אל וליפא םימ ןקיר'גו םירומיש
תא עצבל םגו תורתתסה לש םינש ןובשחב תחקל ךירצ הלאכ
ץוחב היחמצה לכ ירה יכ ,הנירק ינפמ השורדה תוננוגתהה לכ
םימהו ,והשמ ראשנ ללכב םא דיצה תויח לכו ,תיביטקאוידר
ןגומ םוקמב תויהל הז םייקתהל הדיחיה ךרדהו ,םימהוזמ
.ןוזמו םימ יד םע הנירקהמ
ומכ תונבל לוכי אל ינא שממ ימוטא טלקמש ןוויכמו
ףסכ ונל היה ישוקב ,הקירמאמ םירנוילמה וא הירציוושב
,תרמוא תאז ,השדח העדוה דעו ןאכמ אתנכשמ ונל שי ,הרידל
אל הז הניג םע תיב ,עורג יכה אל ונלש בצמה ,םיזגהל ךירצ אל
הז ליבשב םיערוק לבא ,ומצעל תושרהל לוכי דחא לכש רבד
יאמצע יתיהנ הז ללגב ,תולקב אב אל רבד םוש ,תחתה תא
אל ינא ,דחא ףאב יולת תויהל אל ידכ ,תונחה תא יתחתפו
םנמא ,ימצע לש סובה תויהל הצור ינא לבא השק דובעל דחפמ
אל ילש ,הלש דוחיב ,םירוהה לש הרזעה ילב לוכי יתייה אל
רדסב ךלוה הזו קסעה תא יתחתפ הנה לבא ,םילוכי ךכ לכ
לכב זא ,תונושארה םינשה לש העירקה ירחא וישכע ,רומג
תוריק םע ,הרעמ הז טלקמ ךל ןיא םא האבה תורשפאה ןפוא
,המינפ תרדוח איהש ינפל הנירקה לכ תא וגפסיש םיבע קיפסמ
אל ,הקפסה לש תויניצר תויומכ ןסחאל קיפסמ הלודג הרעמ
שפחל םצעב יתלחתה תאזה הנקסמל יתעגהש עגרבו ,ךוכ םתס
םעפ לכ יכ רבד םוש הל רפסל ילב לבא יניצר ןפואב רתוי
ינאש יל תרמוא התיה ,הזה ןווכב והשמ דיגהל ליחתמ יתייהש
,םירוקש תמאב םיבושה םירבדל בל םש אלו תויוטשב קסעתמ
לע הלאה םימואנה םע הליחתמ התיה הל ןתונ יתייה קר םאו
,עומשל חכ יל ןיא רבכש םיליגרה לכשה ילוביז לכו בצמה
דימתש יל הארנ ,עומשל חכ יל היה אל םעפ ףא םצעב
לצא םיבשויש הזל םיעיגמ דימת ,ער םירמגנ הלאה םיחוכיוה
אל םעפ ףא ינא ,הז לע ןבצעתמ ינא דימתו ישיש יברעב םירבח
ובזעת ינא ,יתוא ןיינעמ ךכ לכ אל הזו קדוצ ימ טילחהל לוכי
םירבד ,ליה ינב תוארל ונת ,טרופס תוארל ונת ,טקשב יתוא
,הוולש תצק יל ונת ינא ,הלאה םיחוכיוהמ םכל שי המ ,הלאכ
עדוי ינא ,ונלש םינטקה םיאקיטילופה יתוא םיגיאדמ אל
לכ ,ללכב ןאכ םיכתחנ אל תמאב םיבושחה םירבדהש
לכ יטירקה עגרב יכ תוינבגע ץימב תויוטש הז הלאה םיחוכיוה
,שפחל יתטלחהש הז רקיעה ,בוט ןפוא לכב .קחשמ אל הז
יל ךלוהש שיגרמ ינא יכ גניגו'ג תושעל ליחתמ ינאש הל יתרמא
עבר ירחא תועלצב יל באוכ רבכ ישיש םויב לסרודכב ,רשוכה
ירחא םוי לכ ץורל ,הל יתרמא ,ליחתמ ינא זא ,קחשמ העש
לש םיינוציקה םיתבה ןווכל גניניירטה םע יתאציו ,םירהצה
יצח ךרעב יתצר ,ךתיב-הנבה לש תוליוה לכ ירחא ,הנוכשה
היחמצ םע םיעלס אלמ רוזאל יתעגהו סכר יתרבע , העש
יתרזחו ,םימעפל ןהב םישמתשמ םיזיע יעורש תורעמו הכובס
לבא חטשב תורעמ הברה יד יתקדב ,םוקמ ותואל םימעפ המכ
םינמיס ויהש וא ,םוקימה וא לדוגה תניחבמ ,ומיאתה אל ןה
תורודמ לש


עלסהש םוקמל יתעגה רבד לש ופוסב ,רוציקבו ,םיעור לש
רובשל רשפא ,הבוג רטמ העברא לש םוהת ןמ ,תחא תבב דרוי
,וילא עיגהל דאמ השקש הסחמ הטמלו ,םולכ ומכ לגר םש
ךותב לוחזל ךירצ שממ יתייה ,ךרדב םיסרבסו םיצוק אלמ
םתס אל הזש תוארל היה רשפא בורקמ קר לבא ,סרבסה
רשפאש ךבס הסוכמ רוחשו ךומנ חתפ שי אלא דודר הסחמ
סנפ יתקלדה יתסנכנשכ ,שדח רבד הלגתמ םשו וכותל רודחל
יכ ,יתשפיחש המ תא יתאצמש השגרה יל התיה ףכת טעמכו
לש ארח וא הרודמ ינמיס ילב ,ירמגל היקנ התיה הפצרה
יתיליג דאמ רהמ לבא ינוניב רדח לש היה לדוגה ,תויחו םישנא
לדוגב היה רבכ אבה ללחהו ,הרעמה לש ךשמהו חתפ דוע
לע יתראהו יתקדבש ךכ ידכ ךותו ,יקנו קיר לכהו ,םוצע
- דאמ קוחר אל םוקמה :ןנכתלו בושחל רבכ יתלחתה תוריקה
םידלי ליבשב ידמ קוחר לבא - הכילה תוקד םיעברא ךרעב
רוזא אל םג הז .הביבסב טטחלו קחשל ואוביש הנוכשהמ
שממ רוזא הזו ,לויט ילולסמה לכ תא ירה ריכמ ינא ,םילויט
לצא לוקיש הווהמ אל הז םנמא ,םולכ אלו ףונ אל ,רעוכמ
םיחמצ םוש ןיא םג לבא עבטה תנגהל הרבחה לש ה'רבחה
,עדוי ינא ,הנשמה תפוקתמ תסנכ תיב לש םידירש וא םירידנ
חטש םתס הז ,םתוא ךושמל לוכיש הזה גוסהמ רבד םוש
ועיגי הנש םישולש-םירשע דועב ילוא ,העונתל השק יררה
,השדח תוליו תנוכש וזיא ומיקיש וא ,לוממש סכרל םיתבה
םוקמה זא .קוחר ךכ לכ עיגנש הז לע ירה הנוב אל ינא לבא
ליחתהל הז ראשנש המ ,המיאתמ התיה הרעמה ,םיאתמ היה
- םינפב תימינפה הקולחה לע בושחל ,ותוא איבהלו דויצ ןגראל
,איבהל יתלחתהו ,םיתורשו ןוסחאל המו ,םירוגמל המ
ררבתה .ינושאר דויצו הדובע ילכ תצק ,ילש תואבה תוצירב
התאש רבד לכש םג המ ,ךבוסמ יטסיגול עצבמ תכיתח הזש
ךירצ המ ליבשב :דשח ררועמ הארנ גניניירט םע הצירב בחוס
זא ?רדעמ בוחסל תולמעתה ילענו סדידא שובל םדאנב
ץורל םיענ רתויש הל יתרמא - רתוי רחואמ תאצל יתלחתה
אל תומוצע םייניעב ךרדה תא יתרכה רבכש ןוויכמו - ךשוחב
לכ יל ויה הככו לסרודכה לע םג יתרתיו .עיגהל היעב יל התיה
בוחסל יתלחתה .הדובעל תויונפ תועש שולש הזיא ישיש םוי
חמקו זרוא לש תומוטא תולודג תויקשו ,םימ םע םינקיר'ג
תויומכב ורכמי אל ירה ונלצא יכ םיברעה לצא תרצנב יתינקש
,תיניצר הדובע תכתח הז הזכ ןקיר'ג וא קש לכו ,הלאכ
לבא ,תונוריט ומכ היה הז ,ילמרונ אל ינפוג רשוכ הזמ יתלביק
םירבצמ םשל יתאבה .הרוצ לבקל ליחתה םוקמה טאל טאל
אלש יתקדב ,םינפב דובעל לכואש הרואת יתנקתה ,הרונמו
ילכ ,הנושאר הרזע תכרע יתאבה,ץוחבמ רבד םוש םיאור
לכ תונחב ןמזמ ןיע םהילע יתמשש םירבדה לכ תא ,לושיב
וליפא ,לושיב ילכו ,שדח רצומ םע ןכוס הזיא עיגמ היהש םעפ
,בושחו ירקיע סכנ הז עדימ , ליעומ עדימ הברה שי ,םירפס
יתאבה זא ,ןיזגמב הז תא ובתכ םה


לכ תא ,הקינטוב ,היגולואיג ,םוריח תאופר לע םירפס
תנוכמ ןימו ,היהיש ,יתאבה ך"נת וליפא ,"לבייברס" תורבוחה
לש ןינעה לכ יבגל ללכב חוטב יתייה אלש תמאה ,תינדי הסיבכ
לכל תונורתפ יתאצמ רבד לש ופוסב לבא םיתורישו הסיבכ
,םיביישרטפא ,םיטנרודואיד הברה ,ימיכ שומיש תיב ,רבד
- טקשב עונל ,םיבקעממ רהזיהל ,הלילב עיגהל ךיא יתדמל
הזה ןמזה לכו ,שער תוחפ השוע הזו בקעה לע םדוק םיכרוד
ינא ךיא םע הליחתמ התיה בוש איה יכ םולכ הל יתרפיס אל
לש םידליהש המ ומכ תמאב םיבושחה םירבדל בל םש אל
תבכשש הז לבא ,הלאכו הקיטילופו רפסתיבב םידמול התוחא
םמחתמ ץראה רודכ לכו הממח טקפא שישו תסרהנ ןוזואה
יניערג ףרוחו תימוטא המחלמ לע רבדל אלש ,תולעל לוכי םיהו
אל היניעב הז לכ ,המחלמב דיספנש טושפ םתס וליפא וא
םיימשהמ תולפונ אל תופורטסטקהש תרמוא איה ,יניצר שממ
חורבל ןאל ןיאו הטמלמ טאל טאל תוחמוצ אלא הצצפ ומכ
יתייה , שיש ךיא דוע ,שי ,שיש הל דיגהל יתיצר ינאו ,ןהמ
ומכ וצצורתי םלוכש ןמזבש ךיא הל רפסל אל קפאתהל ךירצ
לש הלאכ םירקמבש עודיו ,הקינאפב ויהיו םירבכע
תושפט ללגב קר םיבובז ומכ םיתמ םישנא םיינומה תונוסא
אל לבא ,עונמל לקש תולחמ וא בערמ ,הנכה רסוחו עדי רסוחו
,דדוב יאב ומכ ,םילודג ומכ אובחמב ונל בשנ ונחנא ,ונחנא
תושעל ףידעמ דימת ינא ,דובעל יתכשמה רבדל םוקמב לבא
וא תיגולוקא האוש ,תורשפא לכל ןכומ תויהל ,שקשקל אלו
יכ ,רחא רבד לכ וא םילקאב םייוניש וא שוביכ וא המחלמ
ףוסב הז לכמ והשמו הזה ןוויכל ךילומ לכה האור ינאש ךיא
םישנא הברה ,םתס אל הז ,םינמיס ידמ רתוי שי ,הרקי ירה
יתמ קר הלאשה ,תויוטש םירבדמ םלוכ אל ,הז תא םירמוא
הזש הצורו תונלבסה תא םימעפל דבאמ ינאש תמאה ,הרקי הז
יתאצוה םייתניב ,ךיראהלו םתס תוכחל המל יכ ,אובי רבכ
,הביבסב םירויס יתישע ,הרעמל םילולכש דוע לע םיבצעה תא
יתרדיס ,טולימ יכרדו םיריצ יתקדב ,םירייס תופמ יתינק
ןקתמה לע יתדבע דחוימבו ,ץוחבמ הלפאהו םינפב הרואת
קנע עלס הזיאמ תצק גאדומ יתייה יכ אקוד יל אב ןויערה ,הזה
ףחסו םימשגש יתבשחו הרעמה לש חתפה לע שממ בשיש
ץוב האלמ התיה ךרדהו ףרוח רבכ היה ,ותוא רערעל םילוכי
,ותוא זיזהל ליבשב ידמ לודג היה הזה עלסה ,קורי היהנ לכהו
יתטלחה ,המדאב רובק ולש לודג קלחש יתיארו תצק יתרפח
,בשוח ינא חלצומ יד והשמ יתננכת ,יתבוטל ןינעה תא לצנל
יתמשו תורהנמ המכ יתרפח
אל םיאולימב םנמא ,רידסב ןלבח יתייה לכה ירחא ,םינעטמ
רמוחה תא גישהל ,הדובעה תא רכוז ינא לבא הזב יתקסעתה
ץוציפש הככ םינעטמה תא יתמש זא ,יליבשב הייעב היה אל
דעונ הז .הרעמה לש חתפה תא םותסיו עלסה תא ליפי דחא
תא םוסחי הז םנמא ,והשמ וא ונתוא ולגי םא םורח ירקמל
תיבו םינפב ךירצש המ לכ ונל שי ףלא לבא ונילע חתפה


רשפא ,הצוחה רופחל וא האיצי אוצמל ןמז קיפסמ ונל היהי
םינפב תושעל המו .ללכב תאצל ילב םינש םינפב םש תויהל
איה ,הצרת איהש המכ ףסלפתיל לכונ ,רסח אל ,אצמנ רבכ
טלוק ינא ,היגולוכיספו תורפס לש םיסרוק תחקול ירה
ןיבהל הצור אלו הברה ןיבמ אל ,הזמ םירבד ינימ לכ םימעפל
לבא ,הזל סנכהל ילב הככ יתוא םיזיגרמש םירבד שי לבא
זא לשמל הנה ,תופיה םילימה לכ םע חכוותהל השקש ןינעה
דימתש ,הרוקש המ לע הל זומרל תצק יתלחתה ,הל יתרמאשכ
הרמא איה זאו ,תויחל ךישמהלו דרשיהל רשפא בצמ לכבו
,םעט שי םא הלאשה לבא תויחל ךישמהל רשפא דימת ,ןכש
םחל ,חרפ םעו םחל םע בבותסמ היהש יניס הזיא לע יל הרפיס
ינאש תמאה ,תויחל המ ליבשב היהיש חרפו תויחל ליבשב
םירוהה לשמל הנה ,תאזה הבשחמ תרוצה תא ןיבמ אל שממ
לכו המחלמה לכ תא רובעל תוביס םיכירצ ויה םה ,המ ,ילש
איהש הזל םעט שי םא תלאוש אל לשמל היח וליפא וא ,הז
תא המצעל םסרכל הלוכי איה ,הלש עבטב הז ,דורשל תמחלנ
דיגהל ךיא עדוי אל ינא לבא ,תדוכלממ ררחתשהל ידכ לגרה
לע רבדל הל תתל קותשל ףידעמ ינא זא ךירצש ומכ הז תא
םינפב היהנשכו ,אוהה רמא המו הזה רמא המו הלש םירפסה
תושעל לכונ ןוריו ינאו הצרתש המכ אורקל לכות איה
לש ןסחמב השוע יתייהש ומכ םיסוטמ-ימגד תונבל ,תובכרה
םע ךתוחו ןשיה ןחלושה לע םש בשוי יתייה ,ילש םירוהה
ליח ןואטבהמ סוטמה לש םיקלחה תא םינשיה חוליג יניכסה
,סופספ םוש ילב הנובו סקיפ קיודמ הז תא השוע יתייה ,ריוא
יפל רדחב יל םייולת ויה םה ,םימגדה לכ תא יתרכה ,יקנ יקנ
םיגימו ,יפנכ-תלת דחא סוטמ וליפא םש היה ,ואציש רדסה
םעפ םימגד לע ורזח וא וקיספה םהש הפוקת התיה ,'זרימו
המ ,םירישכמ תונבל ,םינפב תושעל לכונ הז לכ תא זא ,הינש
תא הל איבהל יתבשח ,םמעתשהל ךירצ אל םעפ ףא ,אל
איבהל ,תבהוא איהש םירישה םע תוטסק הברהו פייט-וידרה
תינוירנימסה הדובעה תא תושעל לכותש ,הלש םירפסה תא הל
המכ ןמז ונל היהי ,תושעל ןמז הל ןיאש הכוב ןמזה לכ איהש
הרעמה לש הניפב תבשל לכות איה ,הצרנ קרש
לש םירפסה לכ הל ויהי ,הרונמו אסכו ןחלוש הל ןגראנו
בותכש המ לכ לע יל רפסתו בותכתו ארקת איהו םירוספורפה
ינא ,שארה םע ןכ הל השעיו בל םישיו בישקי ינאש עבשנ ינאו
לכש ,תמאה תא עדנ ונינש לבא ,הל בישקי תמאב
,הרעמב הברה םיווש שממ אל םירפסה לכו תוטיסרבינואה
הברה השענ אלו הצוחה אצנ אלו םינפב בשנ ונחנא םנמא
,םירבדקודבל ליחתהלו הצוחה תאצל ךרטצנש ינפל ,הלחתהב תוחפל
לכב היהי ,ןכומ טעמכ לכה רבכ ,םינפב תבשל לכונ ,הרוק המ
השק רתוי היהנ הרעמב רתוי יתעקשהש המכ לבא ,ןפוא
המכ ,תושעל םדאנבה לוכי רבכ גניגו'ג המכ ,הז תא ריתסהל
דבל תועש ילש רזועה תא ריאשמ ,תונחה לש םיניינעב תועיסנ
,דצהמ ןויז הזיא יל שיש בשוח חטב אוה ,םירופיס ול רפסמו
תצק התיה איה ,הצור אוהש המ בושחיש ,יל תפכא המ
ךכ לכ אל ,חירסמ והשמש תבשוח איהש הילע יתיאר ,תדרטומ
,הרוק המ העדי אלש הזמ רתוי ,הזכ והשמ וא תודיגב ללגב
התיה דימת ,יתייה הפיא הרקמב וליאכ הככ לואשל הליחתה
יל התיה דימת ,הנוע יתייה ינאו ,הז תא תושעל אל תלדתשמ
טושפ םימעפל ,הרזחו הרעמל ךרדב תובושת יתאצמה ,הבושת
ןמזה לכו ,הוורמ וא רתעז איבמ יתייה ,יתלייטש הל יתרמא
ןסחמ ,םירופיש דוע ,ךירצש יתרכזנש םירבד דועו דוע ויה
לכ אל הלחתהב ,דימת חדקאה תא תחקל יתלחתה, תשומחת
,רומשל המ לע יל שיש רתויו רתוי יתשגרה לבא ,יתדפקה ךכ
הז ,הזה טקייורפה לע ןיע םישל לוכי והשימ יכ ,דחפל הממו
עגרב לכה תא סורהי והשימש ןכומ אל ינא ,טושפ רבד אל
סנכהל ןוכנה עגרל הכחמ קר ינאו ןכומ רבכ לכהשכ ,ןורחאה
ןינעבש יתטלחה ,יתוא םילגמ םא קסעה לכל םעט ןיא ,המינפ
לש ףוסה ירה ,דחפל הממ יל ןיא ,םיקחשמ קחשמ אל ינא הזה
,הרעמל יל ברקתי והשימ םאש הככ זא ,בורק ךכ לכ ןינעה לכ
ךירצ אל ינא ,תוניצרה אישב ןווכתמ ינא ,ולש ףוסה הז
לע יל ולעי םיטטושמ-גוחמ טוידא וא טטושמ העור הזיאש
יתעקשה ,הרקי הזש ןכומ אל טושפ ינא ,לכה וסרהיו הרעמה
.תולקב ךכ לכ הזמ דרא אל ינאו הזה ןינעב ידמ רתוי רבכ
תא יתעמששכ הז ללגבו ,ירחא ובקעי אלש רתויו רתוי יתדפקה
,ךשוח טעמכ ,ברעב שש רבכ היה ,חתפה דיל הלאה םישערה
לצה תא יתיאר זא לבא הלודג היח הזיא םתס הזש יתיויק
סנכהל הסנמש םדאנב אלא היח םוש אל הזש רורב היהו
רבכו ,ךשוחל לכתסהל ,ךשוחל לגתסהל הסנמו ילש הרעמל
יתיכיח אל ,ירחא ובקע תאז לכב ,הסינכב םיסרבסה תא רבע
דועש חתפה לע הרורב תיללצ התיה - ןווכל לק היה ,ידמ רתוי
רידא שער היה ,תחא הירי ,קדהה לע יתצחל ,רוא וב היה
היהו טקש ךכ רחאו החנא ךכ רחאו ,ולצלצ םיינזאהו םינפב
יתכלה ,תוקד המכ דוע יתיכיח לבא רחא דחא ףא ןיאש רורב
רכומ ךכ לכ רבד יתיארו ןורפע-סנפה םע יתראהו חתפה ןווכל
ינאשכ רקוב לכ ומכ היה הז יכ יתלהבנ אל ללכב הלחתהבש
םע םינפה תא ךכ רחאו םדוק הלש ראוצה תא האורו ררועתמ
חקלו יתיאר הז תא ,הינפל םק דימת ינא יכ תומוצע םייניעה
הרעמל ילא המינפ התוא יתכשמו זוזל יתלחתהש דע ןמז תצק
םעט ןיא רבכש יתעדיו ךשוחב יתבשי ,רוא יתקלדה אלו
המ לכ תא םינפב ןאכ שי ,ונלש הרעמב ראשנ ינאש ,תאצל
תא ,ןאכ רירקו םיענו ךושח ,ונינש ןאכ ראשנ יאוב ,ךירצש
ונאצישכ אבצב זא ומכ ,שאר ימיש ,חונלו םיניע םוצעל הלוכי
םיעלסב עקש ןימ הזכ ךותב חונל ונבשיו ונינש קר לחנב לייטל
ןאכ ומכ ילולפא לכהו םיכרשו םיצעו ביבסמ םימרוז םימ םע
תא םישל םוקמ תאצמ אלו תבכשנו הפייע תאש תרמא תאו
םע תושעל המ יתעדי אלו ילע שארה תא תחנה ףוסבו שארה
וא םירופיסב ומכ ,יטנמור ךכ לכ ,הפי ידמ רתוי היה ,ימצע
הזה רישה ?תרכוז ,דחא הניש קש לע ריש הזכ שי ,םירישב
היה הככ ,דלי יתייהשכ דוע בלב עוזעז הזכ יל השע דימת
אל םנמא , דבל הרוחב םע לויטל תכלל ,ילש בוטרה םולחה
ויהש םירחא םילייטמ ביבסמ ונעמש יכ דבל ירמגל ונייה
תורמל הרק הז הנה ,םידדובמ יד ונייה תאז לכב לבא חטשב
ישוקבש איה תמאהו םעפ הרקי הזש טעמכ יתנמאה אלש
יתלכתסה קר ,ךל עירפהל אל ידכ זוזל יתזעה אלו זוזל יתלוכי
יתיצר םגו ליט ומכ יל דמע ךרבה לע יל חנומ ךלש רעשה לע
,ןוילמ יל םינתונ ויה םא וליפא זז יתייה אל לבא ןיתשהל


,ונקשנתה ,רחואמ רתוי ,ךכ רחא ,יטנמור ךכ לכ היה הז
ונייה אלש היה בושח יכה ,ףוסניא דע הככ ראשהל יתיצר
לכתסהל אל וליפא .םולכ דיגהל אל ,ללכב רבדל םיכירצ
לגרל ךלש שארה ןיבש םוחהמ קר לכה תא ונבה ,םייניעב
ןינעש המ הז ירה יכ הטימ רמגי הזש ונינשל רורב היה ,ילש
לכ זא תארוק תייהש תורמל, רבד לכמ רתוי זא ונינש תא
העיקשה תא תוארל תבהאו םהילע יל תרפסמו םינמור ןמזה
תווצק םע ףלק לע תבתוכ תייהש םיריש אורקלו חריהו
םיפורש