- רבד תירחאו תורעה אובמ .םירופיס רחבמ - ללוקמו שורק םוי ,קינדימ והילא :םירפס לע :::
סניכ .תומישרו םירופיס רחבמ - ןודנול תוצוחב (ק"שי) ןגובנלנצק םולש בקעי
 ; ירנבא לאומש
 .ןמצלוה רנבא - רבד תירחא ףריצו

 

.דומע 175 ןתיב/הדמע ,םיירבע תפומ ירפס


טמרופה :םינש תורשע ינפל בתכנש "שדח" רפס םיחתופשכ הרזומ תצק השוחת שי
,םצעב ,יתייה ךירצ ירהש - םייניע ריאמה ,חוורמה סופדה ,ןויקינה ,שידחה
טנופב הפופצ הספדהו םיבהבהצ םיפד ,תררופתמו היולב הכירכ ידיב קיזחהל
טסקטל םגו ,ארוקה ןמ תוללשנ וללה תוולנה תואנהה לכ ...הבע "להירקנרפ"
תדבוכמה הניטאפה אלל ,ומוריעב ,לוכיבכ ,רתונ אוה - והשמ הרוק ומצע
רענ דוע לש םילילמתה דבעמב התע הז בתכנ וליאכ .םדקתמה וליג לע הדיעמה
:לק עגרל קר לבא .רפוס תויהל ,ןמזה חורל דוגינבו ההימתה הברמל ,ףאושה
.וב רכינ תאז לכב טסקטה לש וליג

סנכהל וכז אלש הלאכ - םיחכשנ םירפוס לשמ םה ןאכ םירקסנה םירפסה ינש
רתוי ילוא :םהינש ןיב והשלכ ןוימד שי .תירוביצה העדותלו ירבעה ןואיתנפל
ןגובנלנצק . 1904- הנש התואב ,ריעצ ליגב םתומ תדבוע ןיעל תרקדזמ לכמ
תוחפה םתסה ןמ אוה קינדימ .תודבאתהב קינדימ ,ירותסמ העיבט עוראב (ק"שי)
,קילאיב םשארב ,םיטלוב חור ישנא לש הכרעהל הכז וייחב .םיינשה ןמ "חדינ"
לש ןחה-תיוול ."חולישה" תעה בתכב יחכונה ץבוקבש םירופיסה תא םסרפו
,השדחה תירבעב ורגתשנש םייוטיבו םילמ הב "תורסח" ןיידעש ,תנשוימה ןושלה
רועש איה 'העש תארוה' ;הרוכש הריד איה 'תונכשב' הריד) ןעמשממ ונישש שיו
הריוואה לע עגרל הליפאמ הניא (זרב אוה 'בזרמ' ,ריג אוה 'רתנ' ,יטרפ
םיינוציק םיישגר םיבצמ םיראתמה ,םירופיסהמ קלח לע הרושה תשאונהו הסוחדה
,לוונמ ינועב םייחה ,םיריעצ בורל ,םידוהי - םירוביגה םיקחדנ םהילאש
ישפנ ןקויד אוה ץבוקה תא חתופה "רוויעה ןצבקה" .הווקת אללו תודידבב
האיבמ וילע תתחינה לרוג תכמש ,םדא לש תיתגרדה תורדרדה לש טרופמו ריהב
לש ותעדות תא ראתמ "ץמח" םג .הגרדמה לפשל ,ינסרה ימינפ ךילהב ,ותוא
תמעזנ תורגתהו הסרתה לש השעמל ותוא איבמ ושואיש םוי השק ידוהי לעופ
ןדבואו רוכינה תושוחת ;תיתרבח תרוקיבו היגולוכיספ .רישעה ודיבעמב
ןמ אוהש "ןורחאה עגרב" רופיסב ,תודבאתהל ףחדה ;ינרדומה םדאה לש הנומאה
תולאשב יתיצמת קוסיע ןכ םא שי קינדימ ירופסב - יפרגויבוטוא טעמכ םתסה
הלא .תידוהי טבמ תדוקנמ ,םירשעה האמה תישארב םלועה ללחב ורסינש תולודגה
"ךחיג קיזייא 'רו "תבש גנוע"ל האוושהב ,רתוי זע םשור םיריתומה םירופסה
רבדה תירחא .ךשונ יריטס טנמלא םג שי םהלש רומוהבש תורמל ,רתוי םיסיופמה
קפואמה ןויסינה לשב םג ,םמצע םירופיסה ומכ טעמכ תקתרמ ירנבא לאומש לש
.קינדימ לש תודבאתהה תדיח רחא תוקחתהל ריהזהו

לש הרקב ורבע אלש תובית-ישאר) ק"שי אוה ,ןגובנלנצק לש "ןודנול תוצוחב"
היה ךירצ ק"שי תא םלוא ;עיתפמב אלש ,ידמל המוד םלוע הלגמ (תונ"צחי דרשמ
ויבתכ ,הרקוהו םוסרפ טעמל קר הכז וימיב .רתוי הקומע היישנ םוהתמ ץלחל
ןאכ וטקולש םיעטקה ןמ קלח תוחפל .ירמגל טעמכ חכשנ אוהו םלועמ וסנוכ אל
,דאמ םישגרנ ,םירצק םיעטק - הלישבה םרטש החטבה לע ,המדנ ךכ ,םידיעמ
תויביסנטניאל הנמאנ תודע ילוא םהש ,תודוקנ שולשו האירק ינמיס יסומע
,"ןודנול חרזמ תובוחר ינפ לע ףרוח ליל" .בר יתונמא השעמ םניא לבא תישגר
הקד הנחבא םהב שיש םיטרופמ םירואית סוחד ,ץבוקב טלובה רופסה ,תאז תמועל
תולאש' ןתוא תא ,רומאכ עיתפמב אלש ,הלעמ אוה םגו ,ירזכאו ףושח םזילאירו
אלא תקחורמ היפוסוליפ תניחבב ויה אלש תולאש ,םהב קסוע קינדימש 'תולודג
יזיפה םמויק לע וקבאנש םישולת םידוהי םיריעצ לש םוי םויה ייח תלחנ
."תישילשה הטוידה לעופו רתנספה" םג אוה הזכ .אכדמו השק םלועב ינחורהו
תולאש"ב דחוימ ןיינע יתאצמ ,רורב יתורפס גשה ןהב שיש ,וללה תוריציה דצל
ןיינע שי הזה ץבוקב םגו .תירוקמו תניינעמ תיטסינימפ-וטורפ המישר ,"םישנ
,ןמצלוה רנבא לש רבדה תירחאב ,ןמצע תוריציב רשאמ תוחפ אל ילוא ,בר
תנייצמ םגו ,רציו יח הב הביבסהו עקרה ,רפוסה לש וייח תודלות תא תשרופה
תלהקמב לוק...ריעצ ירבע רפוסל ןויצ ביצהל" - הזה ץבוקה םוסרפל עינמה תא
תורפסה לש היתודוסי תא םייאורה םיצמאמבו תושק תוביסנב וחינהש םידדובה
(7)".םויה דע םייח ונא היתוריפמש תוברת ורציו ,תינרדומה תירבעה

תומזויב ךרוצה רבדב לואשל והד ןאמ יושעש תולאשל תירשפא הבושת םג יהוז
ןמ ,םיאב םניא םירפוסה ינש לש םייוושכעה םהילאוג .הז גוסמ תויטסיטילא
שולק יתורפס דהב רבודמ אל ;רכמה יבר דעצמב םיטיהלל םתוא ךופהל ,םתסה
לכ ירוחאמ .ךכל המודב וא תקולחמב היונשה תילקיזומה היגלטסונה לובמל
תרעוב הנשי תירבע תורפסש והשימ ,"רבדל עגושמ" בור יפ לע דמוע הזכ םוסרפ
ירבדל לודג ירוביצ אמצ ןיאש ,בוצע ןוחטיבב רמול רשפא לבא ;ויתומצעב
תוברת ירחוש להק לש וייוואמ תא קפסל דעונ אל םמוסרפו ,הז גוסמ תורפס
דידנאק ירבדכ ,"םהלש םנג תא םידבעמ" תאזה הכאלמב םיקסועה .בהלנו לודג
לבלובמ ןדיעב יתוברתה ןורכיזה רומיש לש בר השעמ םישוע םה ;רייטלוו לש
.רתוימו סועל ,לפת עדימ לש תורהנ עפושו

 2003 ילוי תונורחא תועידיב םסרופ