םירבדה- קרפ 'זרו'ז  םירפס לע :::

.'מע 124 ,לבב תאצוה .רואד ןד :תיתפרצמ


תחא הלימ יתארק םרט דוע קרפ 'זרו'זמ יתמסקוה
לותחה םע תמסרופמה הנומתהמ ליחתה הז :ולש
טבמה םעו ,ןקזהו םילתלתה תמער םע ,רוחשה
ותליחתמ יודב עמשנש ,רואתב ךישמהו ;עשעושמה
םהבו ,בתכש םירפסה תודוא לע ,ופוס דעו
ןיטולחל תרדענ ובש םידומע 300 ןב רפס ,"תומלעהה"
לכמ רתוי ילואו .תיתפרצב רתויב הצופנה , E תואה
רותל איה רפוסכ יתפיאש" :אבה טוטיצה תאז השע
לע תחא םעפ ולו רוזחל ילבמ ינמז-תב תורפסה יבחרב
ונימי ןב םדא לוכיש המ לכ תא בותכלו ,יתובקע
,םיישלב םינאמור...תוזחמ ,הרישו םינמור....בותכל
,םיכשמהב םינמור ,ינוידב עדמ ,תואקתפרה ירפס
רמאמה ךותמ איה האבומה) "...םידלי ירפס
;22 "האירק ןמיס"ב ,רצינש הנפד תאמ "תועדוותה"
לש יחכונה םוגרתה םויסב םג העיפומ איה
,שממ יתגגומתה .(קרפ תאמ רבד תירחאב ,"םירבדה"
תלצאנ הפיאש םכל ירה - תואתשהו תוהזה ךותמ
תירוקמו העיתפמ הרהצה !וננמז ןב רפוסל תמאב
הרודחו תיסינטסיא תונרמוימ היקנ ,שפנ תבבושמו
יתודליה ,יסיסבה הנבומב האירקהו הביתכה-תוודח
,"תודליה ןורכז וא ,W" תא יתארק ךכ רחא .ךזהו
תשק לכ הל הפסונו ,הניעב הרתונ תומסקההו
המיאה םהב ,הזה רפסה ררועמש תושוחתה
םימוצעה באכהו בצעהו ,םיספתנ יתלבה תוירזכאהו
.ובש
,תיגולונורכ ,םדוקה ,"םירבדה" תירבעל םגרות תעכ
וזיא חרכהב הווהמ וניא אוה ;ליעל רומאה לכל
לכש תיגולואידיאה הרהצהה לש הקיטקרפל המגדה
,הלא לכמ והשמ וב שי לבא ;יניעב ןח האצמ ךכ
שטולמ ,קירבמ - ספיספב דחא עטק ,רורבב ,ותויהב
.היהיש לככ קהבומ ןונגס לעבו

רואתל "יגולויצוס לשמ" חנומב ושמתשהש יל המדנ
םש ירסח ,יבליסו םור'ז ,וירוביג ינשש ,הזה רפסה
,יטסיטטס לולקש ןימ הבר הדימב ןכא םה ,החפשמה
,ישומיש-יתרבח רקחמב ןולאש לע תובושתה לכ-ךס
לש שידח לוגלג ילוא ;םדו רשב תויומד רשאמ רתוי
תלמסמה תירופאטמ תומד ,ימייניב-ימיה "םדאלכ"
ינב לש ,םהיתושלוח רקיעבו ,םהיתונוכת לולכמ תא
,םיטרפ-יטרפ סומע רופיסה תאז םע דחיו .םדאה
,תומוקמ תומש ,םייטרקנוק םינותנ לש עפשב לבוט
םירבד ,םירבדה - םיצפח רקיעבו ,םינותיע םילכאמ
.וירוביג לש םלועה תא םירצויה ךכ לכ םיבר
תודחא לש יזואוטריו תפומ ןכ םא אוה "םירבדה"
דח ,ידוחי ןמזב וב אוה הזה רפסב רבד לכ :םידוגינ
סופד לש תופקתשה ,גציימ ,יללכ םגו ,יטרקנוק ,ימעפ
.ץופנ יתרבח

תרדגומ תוהז ילעב םה קרפ לש םיריעצה וירוביג ינש
תונורכז ,עקר לש םיביכר רופסניאמ תבכרומ ,בטיה
תאז םעו - תופיאשו תוקושת לכמ רתויו ,תועד ,תודלי
דועל שאונ ןוימד םימוד םהש ארוקל ירמגל רורב
םינומה םתוא ,םהירחאו םהינפל ויהש םינוילימ
.תיברעמה הכירצה תרבח לש התיתשת תא םיווהמה
םייח לש בטיה שובכ לולסמב םידעוצ יבליסו םור'ז
;הדובע שופיח ךכ רחאו ,םידומיל :םיינגרוב םיינוריע
.החוור ,תוססבתה ,ןיאושינ ,עבטה ךרדמ ,ךכ רחאו
לולסמהמ תוגירחה וליפא ;שארמ עודי םייח חרוא
,והשימ וליאכ :הרואכל-תוגירח קר ןה םהל הוותוהש
,ןובשחב הלאה תוגירחה תא חקל רבכ ,הלעמל םש
ךכ ,םישורדה םילולקשהו םיזוזיקה תא ךרעו
.הניעב רתוות תללוכה תנזואמה הנומתהש

הכירצ רצומ ומכ יכ ולש הביתכה םצעב םיגדמ קרפ
-ספמ אוה המ רבד לש ואצומש הדבועה ,קשחנ הכירצ
הניא ,ותומכ םינוילימ וא םיפלא דוע שישו ,רוצי
.וילא הוואתב זוחאש ימ רובע ודוחימ רבד הדירומ

תורימא ,םיגיגהו םימזירופא םג סומע "םירבדה"
םיבתכנ םהו ,המכח-ירבד סוסיה ילב ןתונכל רשפאש
אורקל תרשפאמה ץמאמ תרסח תויתוכמס התואב
.תודגנתה לכ ררועתתש ילבמ םתוא

הנשמה תרתוכ תא הזה רפסל ופיסוה ילגנאה ומוגרתב
לקו ,עיתפמ וניא הז ."םישישה תונש לש רופיס"
החלצהל ,רואל אצישכ ,"םירבדה" הכז עודמ ןיבהל
תודחה תונחבאה ,ולש "תויטנוולר"ה תוכזב טעמ אל
.'כו םיריעצה תוברת ,הווהה תוברת זא היהש המ לע
תונחבא ןתוא לכש אוה עיתפמ ןכ ילואש המ
אלש קר אל האלה ןכו "תויוושכע" ,"תויטנוולר"
:רתי שושיאל םינשה םע וכז ילוא םא יכ ,ונשייתה
םע רפס םויב םייסי ימו ,הנפואב אל רבכ ילוא סקרמ
;ונממ טוטיצ