.ורפ ינא תאמ ,תונפסה תושדח   : םירפס לע::


.הנבל הנח תילגנאמ
.'מע 354 .ירא ןב הצינ תכירעב םוגרת רחבמ ,ןתיב הרומז תאצוה

הבריק יל שי :הליחתכלמ הטומ ילוא ילש טופישהש הדומ ינא
יא - "תונפסה תושדח" - הזכש םש םעו ,תונפס ינינעל תדחוימ
הדהאב תוכזל םג ילואו ,יבל תמושת תא דוכלל אלש רשפא
יחבשבו ,םינש המכ ינפל רצילופ סרפב הכז רפסה .שארמ הנותנה
ןמור :ןאולמב ושממתה תויפיצה ,רידנ המכ ,הנהו .תרוקיבה
יליפרעה ופוח לע ,דנלנואפ-וינב ולוככ ובור שחרתמה ,חבושמ
םיימי עקר-ירופיסב סומע ,יטנלטאה סונייקואה ןופצ לש רעוסהו
.רעיש-ירמסמו םיקתרמ

שחרתמ אוה ;דרנוק וא ליוולמ לש םתרוסמב "ימי" ןמור הז ןיא
תעדל ילב וכרד תא ליחתמ ,ליווק ,ורוביגו הקצומה השביה לע
,דאמ יוושכע רופיס םג והז .םייתכריו םוטרח ןיב לדבהה תא
עבטה-ינתיא אקווד ואל ,ורקיע םה םיינרדומה םייחה תואלתו
לודג שיא אוה .תגעלנ תוללמוא לש םייח יח ליווק .םיינסרהה
.ימוקמ ןותע לש בתכ שמשמה דחפנו ףופש ןדיספמ ,רעוכמו
-םישולש תודלות תא ורפ תללוגמ ,ןוזפיחב טעמכ ,תונכסחב
- תוידגרט לש הרזומ הרדס ןמויסבש ,תונושארה ויתונש והשמו
וירוה ,הבהאמ םע הנואתב תגרהנ ,(בעתנ סופיט) ,ותשא
תולצינ תונטקה ויתונבו הב וקלש תראממ הלחמ בקע םידבאתמ
וייחב העיפומ זאו .דירחמ ינימ לוצינ לש לרוגמ ןורחאה עגרב
הלחתה העיצמו ,היישות תברו תישעמ השא ,םאה סנגא ,הדודה
לע ןיידע בצינה ,הדנקב ןשיה החפשמה תיב לא הרזחב :השדח
.סונייקואה לא ףיקשמ ,דדובמ קוצ

הנטקה הליהקב םהלשמ םוקמ םיאצומ ויתונבו ליווק
תוינועבצה תויומדה תא ראתל האילפמ ורפ .תקחורמהו
ןותעה ,"דריב ימאג"הו ;תחדינהו הנטקה הרייעה תא תוסלכאמה
אוה ,תינימ תוללעתהו םיכרד תונואתב החמתמה ,ימוקמה
בותכל הנמתמ ליווק .תילאיצניבורפ תונותיע לע הלועמ הידורפ
הגרדהבו ,גשומ לכ ול ןיא ובש אשונ ,"תונפסה תושדח" רוט תא
ךפוה אוה ךכב שיגרהל ילבמ טעמכ ;העיתפמ תלוכיו ןינע חתפמ
.ורובע ןיטולחל השדח היווח - ישונאה ףונהמ יוצרו לבוקמ קלחל
ללוכ ,הנשמ תולילע המכ ורפ תשרופ ליווק לש ורופיסל ליבקמב
.תירותסמ חצר תמולעת

לע ,םעפ לש םייחה לש םיפוי לע תיטנמור הדגאב רבודמ םאה
הלאב אצויכו עבטה ןמ ןוזמ ,םיאירבו םיטושפ רפכ ייחל הרזח
,הדגא לש טנמלא הזיא ןאכ שיש קפס ןיא ? תויפאי םע תודגא
ןמ רתוי המכח ורפ לבא ,הלרדניס וא רעוכמה ןוזוורבה רנא'זמ
,המלחה לע ,השדח הלחתה לע רופיס תרפסמ איה .ונלש תויפיצה
רשפאש "רסמ"ה םא םג .רבד הפימ הניאו תרפאמ הניא לבא
הזש בושחל הטונ ינאו) ,ודוסיב ימיטפוא אוה הזה ןמורב אוצמל
תורדס לש לכשה-רסומ ןימ - יטקדיד טעמכו (רפוכי-לב אטח וניא
רומוהו ןחב תאז השוע ורפ - רעונל תויאקירמא היזיוולט
.ובל לכב הזה רסמב ןימאהל ארוקל םורגלו שגרל החילצמו

לש וחוכ רבד לע םיימומרע םיזמרב עורז "תונפסה תושדח"
ליווק .םדאה ייח תא בצעל עזגהו השרותה לש םחוכ לע ,לרוגה
,םייאמו ירזכא טבש לש תשרומ - הקיתעה ותשרומב לקתנ
ידכ תוחיגמ רבעה ןמ תומייאמ םיאפר תוחור .םיזזובו םי ידדוש
,םה םיזמרה לבא .ויתונבו ליווק לש םישדחה םהייח תא רערעל
תותואה ,םידורי םימיא יטרסל דוגינב .אל-ותו הלובחת ,רומאכ
תיקלח הטילש לש תחכופמ היצפוא הגיצמ ורפ .םימשגתמ םניא
םע דדומתהל תונוכנו תישעמו הריהז תוימיטפוא לש ,לרוגב
לוכי אוהש דמול חורה-ךומנ ליווק .חוטב זחאמ ךותמ םיישק
,לוכי אוהש דמול אוהו .תוכזלו שקעתהל ,ותעד לע דומעל ,סועכל
,ןויגהה ןמ ךכ לכ קחורמ ול הארנש המב תוכזלו בושל ,וליפא
הז לבא ,ארונ יאקירמא שטיק ומכ עמשנ הזש עדוי ינאו .הבהאב
.ךכ ונניא

רצק - הנונגס לע םיחבשל התכז ורפ .םוגרתהו ןונגסה לע הלמ
םילשכ המכ שי םוגרתב .םיהדמ ירואת רשוע דצל ,קיודמו
ומגרות תוימיה םילימה ;םתוא תונמלו תבשל םעט ןיא .םיזיגרמ
,התמ תוא ורתונ םבורש הימדקא יחנומ יפ לע ,ינכמ ןפואב
תומלעתהה ,לשמל ,הטלב .דאמ רכינ יעוצקמ ץועי לש ונורסחו
המ ,הלודג הינאל םג סחייתהל היושע BOAT הלימהש הדבועהמ
לפרועמ ןגלבל ךפוה תימי הנואת לש טרופמ רואתש ךכל םרוגש
חילצמ וניא הזה הבעה ףיעצה לבא .(94 'מע) חונעפל ןתינ יתלבו
. ורפ ינא תחלושש תיתורפסה הקישנהמ האנהב םוגפל