טנרטניאב הריש  םירמאמ :::


ביתכמ רסמ הזיא ;ןהולקמ לשרמ זא-יא קספ ,רסמה אוה םוידמה
לכ ינושאר בלשב טופשל םדקומ דוע ילוא ? טנרטניאה לש םוידמה
יגולונכטה אלפה לש ומויק םצע חכונל םיאתשמ ןיידע םישנאשכ ,ךכ
תאפמ - ,תוחפל התע תעל ,ןוויכה לבא .ישוקב-הדדמ ודועש ,הזה
לומ אסכה לע הבישיה תחונתו ,עדימה תמירז תויטיא ,העיריה רצוק
ןה הלא , העודי הדימב .דוקימו ,רוציק ,תוצמית אוה - בשחמה
ירהו . היתויומלגתהמ קלחב תוחפל ,הרישה לש תולענה היתונוכת
ילכל בגשנו קיתע יוטיב יעצמא ןיב אלפומ ילאיצנטופ ךודיש ונינפל
?םנמאה .שידח יגולונכט
ירתא רחא יראלופופה "והאי" ןונגנמב דחוימב דקוממ-אל שופיח
םהב ףרפרמו יקלח ןויע ;םירתא לש דאמ לודג עפש הלעמ הריש
םה השדחה םלועה תריש לש היתוזוחמ .תובוט אל תובשחמ הלעמ
אל איה ךסמה לע העיפומה תיטקלקאה קנעה תמישר .תעדונ אל ץרא
הפ" :םיתיעל הריהזמ רתויה לכלש ,רתויב תיקלח ,תמליא הפממ רתוי
."תוצלפמ שי
-טסופה יביוא לש םיתועיבה םולח - תויכרריה לש טלחומה רדעהה
המ תעדל רשפא ךיא :ירמגל תישחומ הרוצ עתפל שבול - םזינרדומ
.רכומ וניא םש ףא טעמכ ?רקי טנרטניא-ןמז הווש הזה לילבה לכמ
תווצמ רחא םיאלממ "הריש" ירתא לש המוצע תומכ
ותריצי ירפ תא חולשל ןיפכיד לכ םינימזמו תויביטקארטניאה
לש ןקת לע ,םתסה ןמ ,םידקפתמ הלאכ םירתא .רתאב םוסריפל
םיתרשמ םה לבא ,הלא לע רבד יבלב ןיא .םי"סנתמב הריש תואנדס
ךרד הרישב אצומה (רבתסמכ ,לודג) להקל תורש לש תרדגומ היצקנופ
הלבק סרוק וא המרקמל גוחל המודב ,רישעמ קוסיע ,תיתיווח יוטיב
.תילגנאב ,רמול םיבייח ,לכהו .םיליחתמל
לש העיגרמה ותוחכונל עגעגתהל ךובנה שלוגה ליחתמ הלאכ םירקמב
תא עקפתמה ףדמה ןמ ףולשייש ,רבס-ץומח ,יפיטוארטס ןרפס הזיא
הרוחסה תא אצמיש ;דלי ,ךליגל םיאתמש והשמ - "ןוכנ"ה ךרכה
דסממ ,דסממה לש ותרכהל התכזש ,תיתוכיא הריש - תרחבומה
קר ,רשפא ;ןבומכ ,תמייק איה .דבלב ירופאטמ םג ולו ,והשלכ
ארוק ותוא עומשל ףאו ,שולימ בלס'צ לש םיריש אורקל ,אמגודכ
אוצמל רשפא יריאה ינייה סומייש תא םג ;תינלופבו תילגנאב ,וירישמ
םימוגרת ללוכו ,יקסדורב ףיסויל שדקומ לודג דומע .םוקמ ותואב
יבגל ןוכנ הז .ומצע יקסדורב ידי לע ומגרות םקלח ,וירישמ תילגנאל
.םיבר םיעדונ םיררושמ דוע
םימסרפמה ,הרישל םיינורטקלא תע יבתכ לש ןטק אל רפסמ
תא תוארל דאמ השק ,רומאכ .תשרב םילעופ ,תוחפ םיעודי םיררושמ
אמגוד אוה " דנייקרבייס" .םכרעכ םתוא ךירעהל ןכש לכ אל ,םלוכ
דוע .ומצע טנרטניאה םוידמל םיסחייתמ וב םיבר םירישו ,הבוט
ורפסמ הארנכ החקלנש וטומ) - SOITGOES - "הז הככ" הנוכמ רתא
.תויארקא טעמכ תואמגוד הלא .(טגנוו טרוק לש
עבטמ ךכ לכ םייקלחה ,יטוטישב יתלקתנ םהבש םירתאב בוטה ילוא
."The Morpo Review" ארקנ ,םירבדה
-יטאופ-סרא ריש םש יתאצמ ראשה ןיב
.ךפהל וא ,הריש בבוח שלוג לכ לש וחור ךלה תא םולהיש ,יטנרטניא
( :ולש םוגרתב ןאכ ןכתסא אל) ונממ תורוש המכ הנה

Internet in the morning:
a trip to Brown
for poetry
creates a menu of all things
touching the word (poetry)
highlighted in black,.......

.......Bring a menu with honey on it!
Slick clear juice of the bee,
my own digital network,
cross-referenced and very, very fast.

(Leonard S. Edgerly)


,טוג-יעלקלא ןרק :רכומ םשב עתפל הזחאנ ןויצל הפוצה ןיעהו
.תירבע הרישל ונתוא איבמש המ .הירישמ הזה תעה בתכב תמסרפמה
עציהה .השקומ ןינע והז ,טנרטניאב תירבעל רושקש רבד לכ ומכ
רמול אלש ,םייסאלק םיריש המכ איבמ דחא ירבע רתא .יספא טעמכ
.ופלחוי וא ודרוי םה ,תוניינעתה היהת אל םאש םייאמ לבא - םישודנ
.קילאיב לש םיריש המכ םיאבומ רחאב
דע) ולש םימדוק םיכרכש ,"ןוקילה" תעה בתכ אוה ללכה ןמ אצויה
. תירבעה הטיסרבינואה לש "תינונס" רתאב םאולמב םיאבומ (1994
ילש הדיחיה הנעטה .םירחתמ םוש ןיא הזה ,יצולחהו ,ידוחיה לעפמל
יכות לש םוליצ ומכ איה דוקינ אלל תירבע הריש :דוקינה ןינעב איה
ןורתפ הל שי לבא ,תינכט היעב אוה דקונמ טסקט .ןבל-רוחשב
ךירצ ,ימלועה עפשה לומ לא .(הנומתכ דקונמ טסקט לש םוליצ תגצה )
םירתאה דחא קינעי אמש .הלאכ תוימוקמ תומזוי דוע ויהיש תווקל
:תשרב תירבע הריש םוסרפל תוסח תוירטפכ םויכ םיצצה םיירחסמה
ןטק ,הארנכ ,ראשי םיארוקה רפסמו ,רפס תספדהמ רתוי לוז הז
.ריינ לע הרישב ומכ שממ - דאמ

.'96 ילויב 26 ,"ץראה"ב םסרופ