גוויו לאכימ ,בא-תבהא ימשור  :םירפס לע :::


 .ידנובתור  :תיכ'צמ
 .'מע 142 ,םינווג תאצוה

לש - והשמ לברוסמ וליפא ילוא - רזומה ומש
וניא ,תירבעב עיפומה גוויו לש ישילשה ןמורה
תורפסה-בכוכ לש ונונגסב והשלכ תינפת לע דיעמ
ונב ,אבצ שיא לש םרופיס והז .ריעצה יכ'צה
לכ לש טבמה תדוקנמ ןיגורסל רפוסמ אוהו ,ותבו
קוידב אל .יגולונורכ םינמז רדס אלל ,םהמ דחא
שודיח אל םג לבא ,ןמור לש תיסאלק תינבת
הארנכ סחייתמ ומצע גוויו :ינכפהמ ינונגס
ןמזב ,והשימש תענמנ יתלבה הדבועל ינחלס ךויחב
אוהש הארנ .ותריצי תא גייתיו חתני ,והשלכ
,רוחאמ ריאשהל - חילצמ ,העודי הדימבו - לדתשמ
וא ,תויתורפס-אטמה תולאשה תא ,רתוימ לשנ ומכ
רוטפ לבא .רופיסב זכרתהל ידכ ,תויטאופ-סראה
ותריד לא עיגמ םיוסמ עגרב .רשפא יא םולכ אלב
הלה .ןייועו ריהי תורפס רקבמ ריעצה חאה לש
םזילאיר ןונגסב בתוכ אוהש חאה ינזאב ןעוט
תאשו" ,םילימה לש ןכרעמ תיחפמ ,יטסילטיפק
ירוהרה תויהל םירומאש המ ,תורפסל ייתועיבת
ןולימ יפל חסנמ ינא ,םיינרדומ-טסופ רבחמ
רקבמה תא חאה חצור ,הבוגתב ."יטסיבונד'ז
םחפה תמירעב ותוא רבוקו ,ושארב תא תוכמב
.ףתרמבש

רופיס עגר ותוא דע היהש הממ תימואתפה הייטסה
יתימא ךפהמ הניא ביבח לבא ירטנצקא תצק יתחפשמ
חצר אלא וניא "חצר"ה .רפסה לש ויפואב
םלענ רצק ןמז ךותב :רעשל רשפא ךכ וא ,ירופאטמ
תא שפחמ וניא שיאו ,ףתרמה ןמ הלועה ערה חירה
רפוסה לע תרוקיב חותמל זעהש תורפסה רקבמ
ןועושעשב וליפא עיפוהל קיפסה רבכש - הלועה
ותוחא תייחנהב תינכותב רבודמ !היזיוולט
ותייטנ .םהינימל םיטוס הניינעש ,הלודגה
זאמ "םשור" אוה - הביתכל חאה לש תיתייפכה
תחתמ םקמתמו ,ותחפשמב םוימויה ייח תא ותודלי
דצל ,"הטוס" ראותב ותוא הכזמ - ךכ םשל ןחלושל
חצרה תדוזיפא .ירטוזא ינימ םעט ילעב םיחרוא
קר איה - תירבקמ החידב ןימ - תאזה תפלוחה
ןוכמה ישנא לש םרוקיב םג ךכ .םיילוש תרעה
ריעצה חאה תא הליחתכלמ וענכשש ,תיכ'צ תורפסל
תורפסה תבוטל ,רואל ויתומישר תא איצוהל
ידכ דע עורג תיכ'צה תורפסה לש הבצמ" .תיכ'צה
תא ול םילגמ ןוכמה ישנאו ,לאוש אוה "?ךכ
.תע התואב תיכ'צ הזורפ לש תעצוממה הצופתה
.םכסמ אוה ,"ןוברח תמאב הזש ,יתנבה"

,תיכ'צה תורפסה לש יתימאה הבצמ המ גשומ יל ןיא
תמיוסמ הדהאב תלבקתמ איהש קפס ןיא לבא
,גוויו (.תורפס ירקבמ לצא תוחפל) וניתומוקמב
תוצירקהו םיינונגסה םיעושעשה לכ לע
םירפוס לש ידמל ןמאנ ךישממ אוה ,תויתורפסה
ףתושמ יפוא-וק ורציש ,םירכומו םיקיתו םייכ'צ
םע ,תיכ'צה תורפסל ןייפאמ םתוח ןיעמ קינעמה
,לבארהל הרדנוק ןיבש םיקומעה םילדבהה לכ
תיבב לדג גוויו יכ ,בגא ,אילפמ אל הז .לשמל
ןדיעה ירפוסמ המכ ותודליב רבכ ריכהו יתורפס
ןדיע ותוא - טוהוק לוואפ תמגוד ,יטסינומוקה
קר ומסרופ בורלש ,תויתורפס םינינפ הברה קיפהש
,"לבזב תואלפנה םינשה" ,ןושארה ורפס .תרתחמב
.בטיה התוא אטבמ ומשו ,איהה הפוקתב קסוע
ןדיעה תא אוה םג רכזאמ גוויו לש יחכונה ןמורה
לע תוניינעמ תונבות המכ קפסמו ,יטסינומוקה
.וב וחמצש םישנאה לש הבישחה חרואו חורה ךלה
לש יתימאה דקומל עקר אלא וניא םצעב הז לכ לבא
.ותבו בא יסחי :רפסה

באה תבהא איה רפסב תדעותמו תמשרנה "באה תבהא"
היזיוולטה תינכותל דוגינבו ,הטנר ותבל לראק
הב ןיא ,תורזומ ןימ-תויטסב תקסועה ,תבה לש
רוהטה הנבומב בא-תבהא יהוז :יטרברפ רבד םוש
תחא הוושמ התואש הבהא - רתויב יתרוסמה ,רתויב
.םא תבהאל ,םייעדמ םירקחמ לע ךמתסהב ,תויומדה
תיהמיא תוגהנתהל םילגוסמ תובא םגש חכוה' "
ןכ יפ לע ףא' .ךודכדב 'מ רמוא 'תינייפוא
םאה לש לופיטל םישוריגב דליה תא םירסומ
םג ןאכ שי "'.םירקמה לש זוחא השימחו םיעשתב
לבא ,דאמ דע בצמה תא םיכבסמה ,ןכ םא ,ןישוריג
דימעמה ,תורגבתהה ליג ומכ תינוציק הדימב אל
,םייפיזיס םינחבמ תרדסב גאדומהו בהואה באה תא
תכפוהה תנודליל הגאדה .םיירשפא יתלב טעמכ
ינריתמ עבטה ךרדמ אוהש רודב ,השאלו הרענל
ירוסי באל םרוג ,ול םדקש רודהמ רתוי רקפומו
הברהל רוקמ םג ןבומכ אוה לבא .םימוצע שפנ
תאצומ רבד לש ופוסב רשאכ .תוימוק תודוזיפא
,יתימאה הבל בוהאכ רייטצמש ימ תא ,תבה ,הטנר
,שורג םג אוהש ררבתמ ,ליכשמו ןונש ,םיסקמ שיא
תיארקאה היירטמיסה .הרשע שולש תב הדליל בא
הגוז ןבו הטנר לש היבאש ךכל האיבמ תאזה
ימ שי יכו :שפנו בלב םידידיל םיכפוה דעוימה
,תרגבתמ תנודליל שורג בא לש ובלל ןיבהל לוכיש
?המצע היווח התוא תא ורשב לע הווחש יממ רתוי
ריעצה באה לש ינחור ךירדמ ןיעמל ךפוה באה
ול קינעמו ותקוצמ םע ההדזמ ,ובלל ןיבמ ,רתוי
,לצלצמ התאש ינפל :תחא רפסמ ללכ" .םניח תוצע
קוחצב רמוא אוה ,"םיצורעה לכ תוינכת תא קודב
תא וינפל חטוש ריעצה ותומד ןבש רחאל ,ינחלס
ןופלטה תחישל םימלש םימי ןיתממ אוה :ותקוצמ
,דוע ךכב דמוע וניא ףוסבלו ,ותבמ תחטבומה
תמוארט תכומ ,הנועמה הדליה לא רשקתמו
- ךכ רחא רשקתהל ול רמאתש ידכ קר ,ןישוריגה
."םילבכב סליה-ילרווב שי קוידב"

הקתינ ןהב םייתנשב יגארט והשמ שי ,תאז לכבו
םלצ ,הלש בוהאה ץחלב היבא םע רשק לכ הטנר
היהש ימ םע רשק לכ עיקומה ריעצ יטסידרגנווא
איה םייתנש רובעכ קר .תיטסינומוקה הגלפמה רבח
טילשמה ,ינחור ןחודקא" :הלש רבחה והימ תנחבאמ
טוידאה .האנש לוכא טסינמוה...טלחומה קוחה תא
,ררבתמ ןאכמ ".יתרכה םעפ יאש ליכשמ יכה
ןמ ישיאה תא דירפהל תמאב רשפא יאש ,ליגרכ
רקיעב ,ימיטניאה ןמ יטילופה תא ,יללכה
קר אל לבא - ירטילטוט ןוטלש ווחש תונידמב
.ןהב

תיתורפס תינבתל תובייוחמ ןאכ ןיאש ןוויכמ
הריתומה הלילע לע ןנולתהל רשפא יא ,תיתרוסמ
,םאה לש התומדש ךכ לע וא ,םירותפ אל םיניינע
המולע תרתונ - הטנר הלדג הלצא - לשמל
תנווכב ,םלשומ אל ספיספ רייצמ גוויו .ןיטולחל
עדומו ינרע ,ןיטולחל יוושכע רפוס אוה .ןווכמ
תרוסמל דחוימב םתסה ןמ עדומ אוה .דאמ ומצעל
לש הריטאסה לבא ,תיכ'צה תורפסה לש תיריטסה
הב שי רבד לש ורקיעב .דאמ תינכשנ הניא גוויו
.תסייופמו הנותמ םלוע תייארו ינחלס רומוה
ןכפהמה אוה הזה ןמורב דיחיה לבנה
םירבדה ויה םאש רעשל שי - יטסינומוק-יטנאה
וא ריעה רכיכב םילתנ םיבר ויה ,וב םייולת
תא דפרל םיפידעמ םיכ'צה לבא ;םיגאלוגל םילגומ
,ותביתכב שי :גוויו םג ךכו ,הפיטקב םהיתוכפהמ
שואיל איבהל יושעש ןוחכפ ןימ ,רומוהה דצל
םיריהבמש יפכ ;תואיצמה םע המלשהל וא - רדוק
,ףידעמ אוה ,הטנר לש םויסה יטפשמ הטיה רהבה
.המלשהה תא ,תילוכנלמ החנא ךותמ םא םג