סוטולה ןמיסב - הקלצ ןד :םירפס לע :::


'מע 407 ,לוגרח תאצוה


לע ,ןושלה לש םיאקיטילופה לע םעפ בתכ ןדיבא דוד
.תואיצמה בוציעב הבותכה הלימה ישנא לש לודגה םחוכ
;הלודג הלאשמ קפס ,תינמולגמ הייזה קפס וז התייה
תופש לש ןשלב אוהש יזכרמ רוביג שי הקלצ ןד לש רפסב
םתוא ליטמ הקלצ .ןוירוטסיה אוהש ינש רוביגו ,תוימש
םיילאוטקלטניא-יטנאה ונימיבו ,חדינה ןשה לדגממ
תיתרבח תיטילופ תחלק לש הזכרמ לא ,הזובמ וליפא
תא ןכ םא ביצמ הקלצ .דואמ לודג ךלהמ ליבוהל הדעונש
םייומיד לש םלועב םייזכרמ תוחוככ הירוטסיההו ןושלה
תינומה תרושקתו ,ינושל זנטעשו תוגליע ,םייתוזח
םיגיצנה ינש .יצחו עובש לש ירוטסיה ןורכיז תלעב
דואמ םינוש תונשיה תוילאוטקלטניאה תוטילאה לש וללה
אוה ,ומשמ לצלטצמש יפכ ,ןשלבה וינינ םתוי :הזמ הז
וילוגלג לכב ינורקע ימינפ רהוט וב שי ,רשיו םת שיא
קירבמ שיא אוה ,ןמדלו יאני ,ןוירוטסהה ;םינושמה
גהונ אוה) היסרפד-הינממ לבוסכ ותוא ןחבאל לק ,לפאו
ינש .תותיחש דע ןתנהנ (ןואכדה וילע רבוגשכ םלעהל
ןיינעמהו בכרומה ,רישעה ,עשעשמה ןמורב םירבוח הלא
ךילמהל דעונש ,ללרוטמו ינתפאש טקייורפל הקלצ לש
.דוד תיבל רצנ לארשיב

שחור םוקמכ הקלצ לצא תרייטצמ םיעשתה תונש לש לארשי
לש םירבגתמ םילג .תוירטנצסקא תויורזומ
תימצע תרצותמ ,הנשיו השדח הקיטסימ ,תוילנויצר-יא
,המילא ,העוסש הרבח ,הקירמאמ וא היסאמ תאבוימ וא
לגה לע בכרל :ןויער שי ןמדלו ןוירוטסיהל .תלבלובמ
.וב עובטל םוקמב

ריתומ ,ןחתומ לש בצק תלעב ,תלתופמ הלילע שרופ הקלצ
םירבד םילשהל ארוקה תא םיבייחמה םירעפ םשו הפ
,הנושאר האירקב ,םיריאשמ םניא טעמכ הלא לכו ,ומצעב
תחתמ יובחש המב וא ,לעה-תויועמשמב רהרהל תוהש
הווח ,הימדקאה ןמ שרופ ןשלבה וינינ םתוי .טסקטל
שיאו לופכ-ןכוסכ רזוחו ןמוקרנל ךפוה ,הבהאו תולגתה
.ןמדלו יאני להנמ ותואש ירשפא יתלבה טקייורפב חתפמ
הזה הנושמה ןויערה ליחתה ךיאו ?ןמדלו והימו
תילכתב לבא ,ירמגל יולגו ריהנ לכה אל ?לגלגתהל
הל תאצומ השארב ןמדלוש תירותסמה הרובחה :רוציקה
ןיסחויה ןליאש ,ררחושמ קי'צנלוג ,דמחנו ריעצ רוחב
ול קינעהל רומאש המ ,ישי-תיבב וישרוש ולש
לארשי לע ותוא ךילמהלו התמגוד ןיאש תוימיטיגל
דחאמ רשג רצווי ךכ .םידקת תרסחו הבחר תיממע הכימתב
רבודמש ןוויכמו .םעב םיבטקו םיעסשה לעמ לודג
ךלמה לעש םהל רורב ,רבד עדויו םינובנ םישנאב
ךופהל רקיעבו הכוראו תצמואמ הרשכה רובעל דעוימה
שי ובש קושב קווישל ןתינה אמייק-רב רצומל ותוא
היחרזא לש םשפנו םהיתובבל לע השקו הפירח תורחת
.לארשי תנידמ לש םיהותהו םילבלובמה

הברהו ,בותכל םיברמ ילארשיה םויקה לש תויגארטה לע
ינפמ ילוא .ולש םיימוקה םיטביהה לע ךכמ תוחפ
קיחצמ הארנ ישי רטוח תא לארשי לע ךילמהל ןויערהש
הדימב - םתעדב םיבשוימו םיילנויצר םישנאל תועמד דע
- יאניו םתוי רומאכ םתוא םיגציימ ,תיקלח ,תמיוסמ
הרבחב םידבכנ םיחתנ רובע קיחצמ רבד םוש וב ןיא לבא
ךכ לכש המ הז ,קיחצמ ךכ לכש המ הז ;תילארשיה
םיירורהסה םיסותימהש - תאזה הנבותה תא .דיחפמ
ןמדלול הקלצ קינעמ - הבר המצועב םייח ןיידע רתויב
םגו ('ץיבוביל והיעשיל ,רופיסה יפ לע ,ברוקמ היהש)
הנשיה תוילנויצרה לש החוכב .ארוקל םג םכרדו ,םתויל
תרסחו תפרוטמ תואיצמב שדח רדס תושעל םיסנמ םה
םייאמקה םימרזה לש קוביחו היטפמא ךותמ ,ןויגה
ינוליח רוחב .ךכ לכ םיבחר םירובצ םיעינמה םיקזחה
רומא ,סיטו טרופס תוינוכמ בבוח ,ידמל ינקירו ריעצ
ינברמ ,ם-ל-ו-כ לש לבוקמהו בוהאה םגיהנמל ךופהל
.תורטנמ ילמלממ םיטניו'ג ילגלגמ דעו היסכודותרואה
באכ דע םיעדומה ,םתויו יאני ומכ םישנא לש וליפא
.םיעינמ םהש אלפומה דרוסבאל

,הקלצ ןאכ דיעצמ תויומד לש תינועבצו הלודג הכולהת
םינעוטב הלכו םיאקירמא םידוהי םינוקייטב לחה
,םיבנע והימרי ומכ םיחכשנ אל תומש םע ,תוכלמה-סכל
;דועו יטקנרב רטיר ,וראלוס ןזורה ,ונאוב-ךייט
םיפצמה תא ןאכ םישגופ םיקורי םירזייחל םיפצמה
העונתה ,ןויצ-ינקז םע ןקיתוה יגיצנ ,חישמל
םיקמעמה תלוברעמ לכב .ודוהמ םיראומהו תינכולמה
וליאכ ,יזכרמה םרזה לש לארשי טעמכ תרדענ תאזה
לש ,םינותיעה תורתוכ לש לארשי- ןיטולחל המלענ
רבד לש ופוסב תתחונ איה :תעגיימה םוימויה תקיטילופ
חצרה .ןיבר חצר םע רפסה ירוביג לש העובה םלוע לע
געלה ;רפסה לש יזכרמ ריצכ ,ןורחאה עגרב ,ררבתמ
.עתפל קנחנ יארפה

הזחמ ונינפב גיצהל ,ןמוימ ףשא ומכ ,חילצמ הקלצ
תוברה תויומדה תא עינהל ,רוונסמו קירבמ םיעותעת
םגו ,העיגר לש עגר הב ןיאש הלילעל תואצויו תוסנכנה
תווצק לכמ םינטק םיכפבו תופי תונבותב עיתפהלו שגרל
.ישונאה עדיה

2002 רבמטפס ,תונורחא תועידיב םסרופ