."רמוז רמ לש רופיסה" ,דניקסיז קירטפ  : םירפס לע::

:תינמרגמ 
.ןמרמה הנליא
.'מע 100 .'תרחא הזורפ' ,דבוע םע 'צוה


תוטשפב ,הארנכ ,רקיעה ? הזכ רופיס םישוע ךיא
םיפונב ,תירפכ תודלי לש ריהבו טושפ רופיס .םירמוחה
- תודליה םלוע לש םיללצהו תורואה ,םייקנו םיקורי
.והשמ דועו ..םייתודלי בל-תונורבשו תונושאר תובהא
הדירטמו תיתיזזת הדוקנ :רמוז רמ אוה "והשמ דוע"ה
.םגאה יפוחו רעיה-תוקלח ,םירפאה ינפ לע הענה
;תודלי תונורכז לש טושפ רופיס רפסמ דניקסיז קירטפ
לבא ,טעמכ בל ירבוש יפויו ןחב תאז השוע אוה
הוולשב גנעתהל ונל חינמ אוה ןיא רמוז רמ תועצמאב
םתה ,הזה יתודליה רהוטה לע קפרתהל ,רופיסה יפונ לע
לדגה דלי לש ורופיס והז ,רומאכ .תחשומ יתלבהו ךזהו
רפכב
הלחתה לש חיר שי רבד לכל טעמכ .המחלמה רחאל ,ינמרג
תוריהמב תכפוה תונושארה םינשה לש הקוצמה .השדח
םישנאה לכ ויה" םישק םימי םתואב .קוחר ןורכזל
קיסהל המב היה אל...םוקמל םוקממ םילימרתב םיצצורתמ
תובר תועש םהילגר תא ותתיכ םלוכו "..לוכאל המ אלו
ףולחב לבא .ללכ רמוז רמ זא טלבתה אל ןכ לע .םויב
תויונחה ,עפשה רזח םימיה
רמו - היפיצב המידק קר וטיבה םישנא ,םיכרצמב ואלמתה
,םויה לכ ,םוי לכ דעוצ :רמולכ ,ולשב רתונ רמוז
.ןיעל תיארנ הרטמ אללו הגופה אלל ,ולקמבו ולימרתב
ישונאה ףונה ןמ קלח אוה רמוז רמ ,דלי לש ויניעב
המ לכ טעמכ הזו ,דעוצ רמוז רמ .רפכה לש ימוימויה
,"רמוז רמ לש ורופיס" והזש יפ לע ףא .השוע אוהש
לע אל ,ורבע לע אל .םולכ אלו וילע םיעדוי ונניא
תודוזיפא ראתמ רפסה בור .הרזומה ותוגהנתהל םיעינמה
היגלטסונ רדגב תורתונו טעמכ ןהו ,דליה לש וייחמ
וללה תודוזיפאה .ןמא-דיב ,רומאכ ,הבותכה - הטושפ
םגו הזמ םג שי ןבורב ,תואכדמ ןקלח ,תועשעשמ ןקלח
קר .רמוז רמ אוה ףסונ דמימ לכל קינעמש המ לבא .הזמ
,רמוז רמ םע רפסמל תועראתמ תובורק "תושיגפ" שולש
תעב הערא ןהמ תחא .תועמשמ-תבר ןהמ תחא לכ לבא
רחאל ,תודבאתה-ירוהרהב היה קוסע רפסמה דליהש
שארמ .ופכב לווע אל לע ול התנאתה רתנספל הרומהש
תא האור אוה ותומ לא ץופקל תנמ לע ספיט וילעש ץעה
וניא רמוז רמ .תיפוסניאה ותדעצמ שופל רצוע רמוז רמ
המכ דע ול ריהבמ ויניעל הלגנש המ .דליה תא האור
דמוע ותברקב ירהש :ךכב המ לש רבד לשב דבאתהל שפוטמ
."תוומה ןמ חרוב וייח לכש" םדא
.השעמל תחנעפתמ אל תאזה הדיחה ? רמוז רמ והימ
רמ לש ותומדב אוצמל לקו תויונשרפ ןימזמ רופיסה
וב ןיאש ,םידלי לש םלועב .הטוב טעמכ תוילמס רמוז
לבא .טיטרמ ןירותסימ אלא וניא ילוא רמוז רמ ,רבע
טיבהל ,ונממ םלעתהל ,רבעה תא קוחמל לדתשמה םלועב
,ןיק-תוא םג אוה רמוז רמ הזכ םלועב - המידק קר
הינמרגב .תגגופתמ הניאש המיענ יתלב תרכזמ ,תקלצ
היפוא וליפא .המכ יפ תרדוקו הלפא תועמשמ לכה שבול
,החירב קפס ,תיביססבוא תודוונ - ותרזומ לש דחוימה
.דאמ תומיוסמ תויצאיצוסא תעדה לע הלעמ - שופיח קפס
אוה ןיא .תיאלנ יתלבה ותכילהמ לדח וניא רמוז רמ
לש תושדחה םהיתוינוכמב עסונ
המב ןיינעתמ וניא ,םיצורחהו םיבוטה םיחרזאה
,אשדל תורטממו הסיבכ-תונוכמ - םלוכ םיניינעתמש
ןמ םתכ אוה .ימצע-תורש תויונחו היזיוולט תוינכת
.קחמהל ברסמה רבעה
אוה לקה רבסהה .םירבסה אוצמל םיסנמ ,ךכש ןוויכ
."היבופורטסואלקמ לבוס רמוז רמ" :ינילקה רבסהה
,תאזה הדיחפמה הלימב דליה הגוה הניש-ימודמד ךותמ
םש ןתמבש הרקעה תוילגעמה תא ןיבמ ינואג קזבהבו
ריבסמ וניא םשה :היהיש לככ יזעול אהיו ,העפותל
.רבד
תומוקממ דחפ" השורפ רמוז רמ לש היבופורטסואלקה
בבותסהל בייח םירוגס תומוקממ דחופש ימו ,"םירוגס
םצעב ,אוה המשש הלחממ לבוס רמוז רמ ,ךכ םא ;ץוחב
םג .ץוחב בבותסמ אוה ןכ לעו ,"ץוחב בבותסהל חרכה"
רמ לש ותדיח תא רותפל םהב ןיא םירחאה םירבסהה
גהנתהל ,ונממ םלעתהל ןבומכ אוה חונה ןורתפה .רמוז
הז ;רפכה יבשות םישוע ךכ .ללכ םייק היה אל וליאכ
,הפיח-וכע שיבכב םיגהנה םג םישוע ךכ - ידמל יעבט
תכרועה ,םדו רשב ,דאמ תיתימא תומדב םוי ידמ םיפוצה
היצאיצוסאה התיה תאז .הכראב המיהדמ הדעצ םוי םוי
הרומאה תומדה .רמוז רמ לש ורואת ארקמל ילש תידיימה
הווהמ איה םג ;רוזאה יבשות לש ףונה ןמ קלח איה םג
והז .תחאכ הדיחפמו תקתרמ ,המומע תרוכזת וזיא
לש םוטפמיסכ ותוא גווסל רשפאש רותפ אל ןירותסימ
.קיצהלו ןנקל לדח אוה ןיא לבא ,םתס תישפנ הערפה
הדוקנ דועב ,םישמ ילבמ ,דניקסיז קירטפ עגפ ךכב ילוא
תאז ידעלבמ םג לבא .יומס םינ דוע טיטרהו ,השיגר
רוקמ לע עבצאה תא םישל השקש ,אלפנ רופיס והז
םישועש םה ,והשמ דוע ילואו ,םירמחה תוטשפ .ומסיק
- דבלב םידומע האמב תאז תושעל לבא ;הארנכ תאז
םיחוורמ
.אלפ טעמכ הז ירה - םירויאב םירטועמ