הגמואו אפלא תומישר :::


הרפואב שמא 

םניח יסיטרכ ונלביק הלודג תונפס תרבח תובידאב
השדח הרפואה ",הגמואו אפלא" לש הרוכב-םורטל
לכב תונגרפמו תובחרנ ףסומ תובתכל התכזש
),תירבילה ,תורפואב לבוקמל דוגינב .םינותיעה
הכז ,םילימה רמולכ ,(?וטרבילל תירבע הלימ
ידי לע בתכנש הדבועה תוכזב ,תרכינ בל תמושתל
.ןמרה הנאו רונמ ירוד ,םיריעצ םיררושמ ינש
הכרעהל הכז רבכש םגרתמו ררושמ אוה רונמ ירוד
תא התנישש תירותסמ תומד איה ןמרה הנא ,הבר
הדבועה אלא ,בלה תמושתל הביסה תאז אל .המש
תרוסמב ,המישרמו תיתוכיא הרישב רבודמש
שפוטמה שוקשקב אלו ,תזרוחמו הלוקש תינמרתלא
הביסמו ,ללכ ךרדב הרפואב םילימ ןייפאמ הארנכש
השקו תצמואמ הרשכה םירבוע הרפוא ירמז :הבוט
.הנבהל תנתינ יתלב היצקיד חתפל ידכ םינש לש
חתפל הארנכ תודמול ילארשי אטבמ תולעב תורמז
,םייאשידיאו םייסור םיטנמלא וב שיש ,רז אטבמ
םעפ יתעמש .המודכו "ןיייישי"ל ךפוה "ןשי"ש ךכ
ירמזש ,תאזה הנושמה העפותה לע ההות גולוקיסומ
לכבש םילימ םיחרוצ הרשכה ירסחו םידורצ קור
רשפא יא הרפואב וליאו ,תונבומ תועמשנ תאז
אל הרפוא ירמזש יתעדל איה הביסה .הלימ ןיבהל
ותוא אל הזו ,תולוק תושעל אלא ,רישל םידמול
טושפש הלא םה תמאב םיאלפומה תולוקה .רבד
וסנתה םא ןיבו לוק חותיפ ודמל םא ןיב ,םירש
ונרקוה לזמה הברמל .תויתחפשמ תוחמש הרישב קר
האנהה תא ריבגהש רבד ,המבה לעמ םילימה
,רמול ךיא ,רתויה םיעטקב תרכינ הדימב הרפואהמ
.םייארפוא
תורוסממ תעפשומ טחוש ליג לש הקיסומה
,תירלופופו תיטרבק הקיסוממ ,תויטנמור-ואינ
אל שממ ינא לבא ,ילאנוט-אה דרגנוואל תרכנתמו
אלשכ בורל) דאמ הפי היה הנממ קלח .הזב ןיבמ
המבה בוציעבו יומיבב (.הלהקמה יעטקב וא ,ורש
עסונה ,פמק יסדניל לש תועפשה ורכינ תושובלתהו
תא ונצחל ףוסב .הללאמרב 'ץנילהו IV ינימשה
תא ונינקש ול ונרמאו רונמ ירוד לש ודי
רבש םע ינווי טלס ונלכא הרזח ךרדב .תירבילה
הגוע ונלביקו ונמליש אל הרומתבו ,דח קיטסלפ
.יוציפל