!!!"בירעמ"ב ןימ-תיירורעש

"?תצצומה טדנרב" תא בתכ תמאב ימ

תורפסב סקס" לע הבתכב עיפוה ןלהלש םיהדמה עטקה
"עובשפוס" ףסומב ,גרבימ ןור תאמ "השדחה תילארשיה
.בירעמ לש

:אבה בתכמה תא גרבימ ןורל יתחלש ,הבוגתב

25.3.99
,רקיה ןור


!בלחה ונל רמגנש לזמ הזיא
םויב רבכ "עובשפוס" ןויליג תא ונלש הדמחנה תיאקסויקהמ יתגשה הככ
לע ךלש הבתכל ,40 דומעל יתפדפד הקושתמ תוטטור תועבצאבו ,ברעב יעיבר
ילא הלצלצש עגרהמ חתמב יתייהש איה תמאה .תילארשיה תורפסב סקס
היהי המ התוא יתלאש :הבתכה רובע ילש הנומת השקיבו תכרעמהמ לטיל
זאו ,רפסהמ םיטוטיצב הארנכ רבודמש הרמא איהו ,הנומתל תחתמ בותיכה
.היה ךכו ,וקפופ דוד לש הז היהי רחבנה עטקהש ידמל חוטב יתייה .יתעד החנ
סקסה ירחוש רוביצ בור ומכ ,ירפס תא תארק אלש חינמ ינא :רבסה תלימ
םיעטקה תא הלדו ,וב ףדפד קר ךלש ןריקחתה םג ;ץראב תורפסהו
תוידורפ הברהמ בכרומ "העיקשה לא טושל" .בושח שממ אל הז .םייטנוולרה
ומב יתבתכ ןלוכ תא .תונוש תופוקתמ ,םינושמו םינוש םיירבע םיטסקט לע
-םיעשתה-תונשמ -לוגיר-ינחתומ-ונרופ לע הידורפ - רולייט לש ןויזל טרפ ,ידי
שיא ,וקפופ דוד רמ ,ידידי אוה רבחמה :יתבתכש קר ותואש - תומדקומה
ךמתסהש (גנוק-גנוהל המואה תוחילשב בורקב תאצל דמועה) רשכומ תוריכמ
הינורטה תאזו ,ןבומכ ,םיגולמתב וקלח תא שרוד אוה וישכע .ישיא עדי לע
,יתרקויה םכפסומב העיפוה קופיסב תכייחמה יתנומתש הדבועה .ילש הדיחיה
קר - חינמ ינא ,ילש ל"ומלו - יל תמרוג ,םינומרוה תפטונ הבתכ תרגסמב
.יוארכ תייוא ימשש םג המ .הל וניפיצש תיקווישה ךרדה תצירפ יהוז .רשוא
.שורדל רשפא דוע המ

,הדותב

ץש רנבא

.תילארשיה טיישה תרבח - םיצ ,תוריכמ גיצנ - וקפופ דוד רמ :םיקתעה
.ןתיב-הרומז תאצוה - הרומז דהוא רמ
.ןתיב-הרומז תאצוה - ירא-ןב הצינ 'בג

 

sex.jpg (227374 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:העיקשה לא טושל ךותמ רצק עטק הנה ,קפס רסה ןעמל
:בירעמב םסרופש עטקה ינפל תורוש רפסמ

?סקס םע המ" .םיסקמ רמא ",סקס הז בושח יכה לבא"
בושחתו ,םיטרפה תא ךל ןתא ינא .םייטסטנפ םינויז ךירצ
.המיהדמ הייפהפי ,יהשימ הזיא סינכהל םיכירצ .והשמ לע
תא לגלג אוה ".םיליגררררת ינימ לכ תעדויש .תיטלומ
",טדנרב :הל ארקת"....ולש שגדומה ינמורה אטבמב ש"ירה
ןויבה תויונכוס לכ ליבשב תדבועש תרמצ-תנוז איה" .רמא
,הזה יאנותיעב לפטל התוא םיחלוש .תירסנל-ירפ .םלועב
המ לע היצמרופניא ךל ןתא רבכ ינא .השרפה תא רקוחש
"...רכזהל יל ןת .תושעל תעדוי איהש

:ירחא תורוש המכו

ונחנא" .רמא אוה ",לודג טושפ הז" .חנאנו ארק םיסקמ
ךתעדל ימ .תוינמחל ומכ ץורי הזש ךל רמוא ינא .םילודג
"?טרסב התוא קחשת

לא טושל" ךותמ עטק ןאכ איבהל ינוצרב ,תעייסמ תודעכ
אצי םרט) קניז לנ לש הרפס ,"ץש רנבא תאמ העיקשה
:תילגנאמ םוגרתב ,(רואל

האירקהו הלולצה תירבעה ,יתבזכאל ,ךכל ףסונב
"העיקשה לא טושל" יכבנמ תאזכש הוואגב יתילדש
דוד לש אלא ,ץש לש ותדובע ירפ השעמל התיה אל
.םייטילופ םינחתומל תוטויט תביתכל ופתוש ,וקפופ
[רולייט לש] ותשא" ,ץש בתוכ ,יתועטמ עשעושמ
הקירפא םורדמ םיסננא לכאש ללגב...ותוא הבזע
שחרתה הז) תיטילופ תוניקת לש םידוק תרפה ךות
םג איה .ילש תפסותה התיה וז (.םינומשה תונשב
,שיגר תמאב אוה (.וקפופ לש) ול ץוצמל המיכסה אל
,גרהנ אוה תירוקמה הלילעבש יל המדנ .חינמ ינא
קר וב יתשמתשה :רפסב הז תא יתללכ אל לבא
".ןחתומ לכב שיש יפרגונרופה הבוחה-עטק ךרוצל