הליה ::: תלייא ::: תונב :::

  תלייא לש תודובע דוע

 

computer art by Ayelet - 2000

הירוטסה תצק

:תמסרפתמ תלייא
;םיפי םירבד ובתכ לבא ,התיכ התוא ודירוה םנמוא (21.4.2000 ,ץראה) 'םירפס יעלות' לע הבתכב
.םיריכמ רבכ הז רודמ לש םיעובקה ויארוקש ,תלייא לש הנומת םע - המישר בירעמב המסרופ חספבו

2000 לירפאב 21 ,ס"שת ןסינב ז"ט ישיש םוי "ץראה"ב םסרופ © 

רטופ יראה תא השגפ ילרש ןאשכ

םיכישממו היירפסהמ םיאצוי םהש ינפל אורקל םיליחתמ םה
אל ללכ םירפסה יעלות .היטבמאב ,הטימב ,לכואה ןמזב
וליפא םהו ,בשחמהו היזיוולטה תורמל ,םלועה ןמ ורבע
םינונח םיבשחנ םניא

םתור רמת תאמ

יתשב ןיחבהל רשפא ץמאמב .תודוקנ יתש תודצרמ קחרמב העבגה לע
התיכב תודלי ונחנא .ינאו תימלוש יתרבח .הילע תוצצורתמה תויומד
.ונלש רהה איה ,קרב ינב יתאפב תאשנתמה ,תאזה הבוזעה העבגה .'ז
יצע רעי .רעי אוה וניתולמש תוצקב םיזחאנה םיינצוקה םיחישה ךבס
.וב הכפמה לחנ אוה רוגסל חכש והשימש םימ רוניצ .ןבומכ םישמלגה
וילע תרבוע םוי לכב .תואטורגו םיפנעמ רשג וילעמ תונוב ונא
,טיילב טרבליג ,הבל ריחב םע ,ילנובאמ ילרש ןא ,םירפסהמ ונתבוהא
."הבהאה תוכלמ"ל ךרדב

.ריעב הדיחיה תירוביצה היירפסה תא םידרחה ופרש הנשה התואב
התיה איה .תימלוש םע הברה יתיליב ,םומעש ךותמ ,לודגה שפוחב
ינאו הארי ררועמ רוג דיסח היה היבאש ףא ,רתויב הבוטה יתרבח
דעו בוטמ םלועמ היבא יתא רביד אל התיבב יתייהשכ .יאטיל תיבמ
איצואש הששח איה .תוצימחב יב הננובתה המאו ,הדלי יתייה יכ ,ער
לש םירפס תארוק ינא :יל אציש םשה ללגב הער תוברתל התב תא
.האירק רפס הימימ החתפ אל תימלוש ;הזכ יוכיס היה אל .םינוליח
רפס איצוה אוה .תספרמל וירחא אובל היבא יל זמר דחא םוי לבא
היה הז .הקיתשב ותוא יל שיגהו ןוילעה ףדמה לע ומוקממ
ץיקב .ילש תודליה תרוביגל הרתכוה ,ןא ,ולש הרוביגה ."תיפוסאה"
לש התיבב םיפדמה לע םיאלפנהו םירוסאה םירפסה לכ תא יתעלב אוהה
.רתוי םיפי וארנ אל םלועמ םייחה .תימלוש

האמה תישארב ינומרע רעיש תלעב תחא הדלי לש היתורוקש תופצל השק
(תודלי קויד רתיל) םידלי לש העדות ובצעיו םויכ ךכ לכ ועיפשי
;העתפה ,הנהו .בשחמהו םידליה יצורע ינפל ,םעפ ועיפשהש ומכ
החישמ םגו ,יקצמיטסו ןדומ םירפסה תותשרבו תוירפס המכב הקידבמ
םירפסה תמישרב םויה דע בככמ "תיפוסאה"ש ררבתה ,םידלי םע
יפוריצ לכ ונממ ומלענ םנמאש - שדחה םוגרתה .רתויב םיארקנה
יאדו - ןשיה םוגרתב ויהש םידליל םיריהנ אלהו םיאלפומה ןושלה
בזכאתהל יושע הרדסב םינושארה םירפסה תשולש לע לדגש ימ .ךכל םרת
השיש תדלויו תאשינ ןא םהבש ,שדחה םוגרתב ופסונש םירפסה ינשמ
,הפיחמ 9 תב ,ץ"ש תלייא תרמואש ומכ וא ,הזוגנ הקיטנמורה .םידלי
.התיהש תיטסינימפה הרוביגה התוא אל איה .ןא התוא אל רבכ וז
,הריבסמ איה ,"התייחמל הדבעו 'גלוקב הדמל איה הנתחתהש ינפל"
,הזה םתכה תורמל לבא ."תיב תרקע םתסל הכפהנ ןכמ רחאל לבא"
הארקש רתויב םיבוטה םה ילרש ןא לע םירפסהש תענכושמ תלייא
.ןבומכ ,רטופ יראה םלועל אבש דע .םעפ-יא

םהמ םיינש קר ומגרות הכ דעש - רטופ יראה לש םירפסה תרדס לע
גוהנ - תוריכמ לש רידא ףקיה לע םיחוודמ רבכ תויונחבו ,תירבעל
םידליו תוינרפס המכ .האירקה תבהא תא םידליל הבישה איהש רמול
ויה אלש םידלי שי .תאזה תינללוכה הזרכהה עמשל וכחיג יאדווב
תרמוא ,םירפס יעלות .םירפסה תא תולגל ידכ ףשכמה דליל םיקוקז
לכ רזומו רידנ ןיינע אל םה ,התא םימיכסמ םיבר םידליו ,תלייא
דלי ;האירק יבבוח םידלי ורמא ,ןונחל ףדרנ םש אל הזש קר אל .ךכ
תיבב םג .םכח דלי לש דחוימ דמעמ וירבח ברקב לבקמ הברה ארוקה
עצמאב ארוקה דלי רבעבמ רתוי הבר הדהאב םילבקמ ,ררבתמ ,רפסה
.רועישה

יעלות לע הבתכל ונייארתהש םידליה לכש ,הארנה לככ ,הרקמ הז ןיא
,תיתרבח דואמ םילבוקמ :תונורשיכ יכורבו םיטלוב ויה םירפס
.דואמ םיקוסע םגו - בטיה םיאטבתמו םייתריצי ,םיבוט םידימלת
םג םהש ורפיס םבור ךא ,הנושאר תופידעב םלצא התיה םירפס תאירק
םגו (םינבה) םיבשחמ יבבוח וא (תונבה) היזיוולטב םירוכמ םיפוצ
הזה םישרמה קפסהה דוסש הארנ .ןורטאית וא הביתכ יגוחב םיליעפ
- םהירוהל .חינהל רשפאש ומכ ינמלוח אל ,רתוי יתילכת יפוא אוה
תוארהל בושח היה - םירפס יבהוא םמצע םה יכ ודיעהש הלאכ םג
.ירטוזאה ביבחתה תורמל םינחילצמו תואיצמל םירבוחמ םהידליש

אלא ;הברה םיארוק םה יכ םמצע לע ודיעהש םידלי רתאל השק היה אל
11 ןב ,סורג לאיבא לשמל .יסחי ןיינע ןבומכ הז ,םויכ ,הברהש
דלי לעכ וילע הצילמה תיתנוכשה היירפסב תינרפסהש ,ןורשה תמרמ
זירכה אוה .דומע םוש ארק אל אוה םייעובש הזש רפיס ,הברה ארוקש
קחשמב קחשל םייסי ובש עודי אל דעומל דע אורקל ןווכתמ וניא םגש
םיארוק םויכ םיעבשומה האירקה יבבוח .ולש ינורטקלאה ןומיקופה
,היסטנפו חתמ ,תואקתפרה ירופיס םיפידעמ םלוכ ךא ,לכה טעמכ
םיבייח ,םירפסב םג ,םייחה .ןרקסמ ,עיתפמ והשמ םהב הרוקש םירפס
.ידיימ היהי קופיסהש יוצר .רתוי ריהמ בצקב םויכ להנתהל הארנכ

,םירפס תעלות לש םלשומ רואית שי יחרז תירונ לש "רתסא" רישב
ןחלוש דילו םדא המוה םוקמ עצמאב ,הבישיבו הדימעב תארוקה הדלי
לבא ,'ג התיכב קר איה .תאזכ הדלי היהת ץ"ש תלייאש הארנ .לכואה
תארוק איה ,הטוהר התשענ הלש האירקהש זאמ ,תונורחאה יצחו הנשב
ירחאו" .תקחוצ איה ,"םיתורישב םג ,ןכ" .םוקמ לכב ,הקספה ילב
ידכ ךות אורקל הליחתמ ינא רפס תיב לש היירפסהמ רפס תחקול ינאש
."םישנאב תשגנתמו תוגרדמב היילע

תיזכרמה היירפסהמ רלדירפ הויז ?'ג התיכב תודלי םויה תוארוק המו
המשו תרפוס לש הרדס ,"חומה חוכ" לע העיבצמ ביבא לתב הלאירא תיב
."וקיפוק" תירלופופה רבעה תרדס תא התולילקב הריכזמה ,ביבא רהוז
םינולבזה תרדסב רפס רחא רפס ןובאיתב םילסחמ םג םידליה בור
הל היה אלש ינפמ קר ,הרדסב דחא רפס קר הארק תלייא ."תרומרמצ"
לע תוקד 30 ךותב ותוא אורקל המייס איה .אורקל המ עגר ותואב
ארקתש ןורחאה רפסה םג הארנכ היהי הז ,התניחבמ .הנושלכ ,ןועשה
קר לבא ,בוש תארוק איה וישכעש) ילרש ןא ירפס דבלמ .הרדסהמ
יימ הזיאול לש "תונטק םישנ" תא םג הארק איה (םירחבנ םיעטק
םירפס הזמ ץוחו רדפ ןור הלילג לש "י'גני'ג" תרדס לכ תא ,טוקלא
הנא" תא אורקל הטילחה הנורחאב .םמש תא תרכוז הניא עגרכש םיבר
םתס םהש ילרש ןא ומכ םירפס לע תרמוא ילש הרבח" ."הנינרק
ינא .חתמ רפס תויהל בייח אל רפס לבא" ,תרמוא איה ,"םיממעשמ
."תורחא תופוקתב םייח לע אורקל תבהוא

איה תירשפאה הנקסמה ,םירפס תעלותל המגודכ תלייא לע םיבשוחשכ
"ץראה") םירפס רקבמו רפוס ,ץ"ש רנבא ,היבא .יטנג ןיינע הזש
היה דליכש ומצע לע דיעמה יתייפכ ארוק אוה ,("תונורחא תועידי"ו
םיארוקש ומכ ,תינעדימ וא) תינרפס המא ."רפסב ףאה םע" ןמזה לכ
דע הפצרהמ םירפס םיסוכמ ץ"ש תיבב תוריקה .(תרמוא איה ,םויה הזל
וארק דואמ םדקומ ליגמ רבכ .הניפ לכב םיבבותסמ םירפסו ,הרקתה
.'ב התיכ דע וקיספה אלו ,םירפס תלייאל

הז לבא" ,ץ"ש רנבא רמוא ,"תנווכמ תוינידמ ונלצא התיה אל"
הנטק התיה תלייאשכ .הברה ארוק ינא .תישיא המגודל רושק יאדווב
הזמ יתלבס אל ינאו ,ףקותב השרד איה :השירד יפ לע יתארק
,לכואה דיל ,םיכשמהב רפסמ הל ארוק היה אוה ןמזמ אל דע ."דחוימב
םידעוימה םירפס הלא ויה דימת אל .היטבמאב םגו הנישה ינפל הטימב
רותרא לש סמלוה קולרש תרדס לכ תא ,לשמל ,ותבל ארק ץ"ש .םידליל
הקיסאלקו ,ינטלומיס םוגרת םע תילגנאב םג םימעפל ,ליוד ןנוק
יכ ששח אוה .ץ"ש ףיסומ ,רומוה םהב שיש םירפס קר לבא .תרחא
,הדבל תארוק איה רשאכ ,התע לבא ,הל םיארוקש ךכל לגרתת תלייא
תוכזב יל ובחרתה םייחה" .הצורמ תלייא םג .תחנ הוור אוה
ינא ךכ .ימצעב תארוק ינאשכ תרחא הז" .תלייא תרמוא ,"האירקה
םירוביגה לש תומשה תא ינוימדב הנשמ ינא .םילמה תא שממ השיגרמ
."רתוי יל םירכומ םישענ םהש דע

קר לבא ,תוקידאב םירפס וארק הילצרהמ ןמלטימ תחפשמ ידליל םג
תרמוא ,הליעפ הדלי איה .תיתייפכ תארוק איה ,יצחו 13 תב ,הירוא
,טלפמל הקוקז איה םעפל םעפמ לבא ,תובר תורבח הל שי ,הילט םאה
ילב רועישה עצמאב םגו היזיוולטה לומ תארוק איה .הלשמ יטרפ ןמזל
,יתחפשמה יונמה לכ .רפס ילב תכלוה הניא םילויטל .וארי םירומהש
םיימוי השידקמ איה .םירפסל הלש הוואתל שדקומ ,םירפס הרשעכ
.ןמזב וב םירפס המכ תארוק איה ללכ ךרדבו רפסל עצוממב

תריחבל הנמאנ הפתוש איה ,תיעוצקמ םירופיס תרפסמ ,ןמלטימ הילט
יפ לע אל ,ףודפדה תעב יב הלועה השוחת יפ לע תרחוב ינא" .םירפסה
יפל ,ךכ רוחבל הדמל הירוא םג" .תרמוא איה ,"רכמ-יבר וא תוצלמה
."החתיפש םעטו היציאוטניא

תושדח תוכירכל רתוי בל םישל םויכ םידלי לש הייטנה תמועל
םיארנש םירפס לעו םימוגרת לע םילכתסמ אל םה") תוינועבצלו
םירפס תבהוא הניא איהש תרמוא הירוא ,(רלדירפ תרמוא ,"םינשי
רתוי ךכ ול שי" .תובר םיידי רבעש רפס הפידעמ איהשו םישדח
ונממ אצויש תוארלו רפסה תא רוגסל תבהוא איה .תרמוא איה ,"יפוא
,הב םיבככמ .תינייפוא הניא הילע םיבוהאה םירפסה תמישר .קבא
לע םילטומה ,("יגליג") תידוושה ןרגדניל דירטסא לש םירפסה ,לשמל
ומכ הקיסאלק םגו ,טבמ םהב ףיעמ דליש ילב םישדוח תוירפסה יפדמ
עדמ רפס הדיל תחקול איה הרירב ןיא תמאבשכ קר ."םייחה יבולע"
תארוקו ילרוג רמ םע המילשמ ינא" ,תרמוא איה ,"זאו" .ינוידב
."ןורחאה ףדה דע ותוא

םייעובשכ ינפל וצבקתה ןורשה תמרב השרומ תנוכשב הנטק היירפסב
םהש םירפסמ ,12 ינב ,ןרהא ןב איגשו גיאצ ילש .םירפס יבהוא המכ
תועשהמ ךכ לכ םיצורמ םניא םהירוה יכ ,אבחיהב םימעפל םיארוק
איגש .הריווא ףילחתש םירמוא ילשל .האירקל םישידקמ םהש תוברה
זירפהש ךכ לע שנוע ןיעמ םה ביכרמ אוהש םייפקשמהש ענכושמ
אוהש ןמזב םייכרבה לע רפס ריתסמו קפאתמ וניא אוה לבא .האירקב
.בשחמה לומ בשוי

לבא .רטופ יראה בושו רטופ יראה ,רטופ יראה ?אורקל םיבהוא םה המ
רידנ הזו ,וליפאו ,היירפסב ןרו לו'ז ירפס לכ תא ארק רבכ איגש
,הכובנ טעמ ,ותמועל ,ילש .יאמ לרק לש "ץפנה די" תא ,טלחהב
םירוענה תונבל תוקתקתמ תורדס :תונב לש םירפס תבהוא איהש תרמוא
,הנטקה תבה םע התהדזה איה) "תונטק םישנ" ומכ הקיסאלק דצב
ךא ,המולעת םהב שיש םירפס םגו סקימוק ףידעמ סורג לאיבא .(ימייא
היהש ,בלרוא ירוא לש "םירופיצה בוחרמ תיבה"מ דואמ שגרתה אוה
דליה םע ההדזה אוה .האושה םוי תארקל תיב ירועישכ אורקל ךירצ
.רבעש המ רבוע אלו דבאתמ היה ,בשוח אוה ,ומצעבש ףא ,רופיסבש

םע יטרפ םכסה תרזעב םיקפסמ םה םירפסל םהלש לודגה ןובאיתה תא
,(םידליו) םידלי ירפס תבבוח ,ןורשה תמרמ רנשריק הנשוש .תינרפסה
םירפסהש הכירצ אל ינא" .םירפסה רפסמב םתוא הליבגמ הניאש תרמוא
םאה .םירפס הנומש םג םיחקולש הלאכ שי .הרמא ,"םיפדמה תא וטשקי
אל ילש םירבחה בור" ?םיארוק םניאש םידלי ןיבהל םילוכי םה
.בשחמ וא היזיוולט תוארל םהל לק רתוי" .לאיבא רמוא ,"םיארוק
אל הז םירפס" ."םיסנמ אל םג םה לבא .ץמאתהל םיכירצ אל םה הככ
רבד הז אורקלש תובשוחש תורבח יל שי" .ילש תרמוא ,"הנפואב
וא טנרטניא הז לוק .לוק אל הז אורקלש םיבשוחש םידלי שי .ןשוימ
םייח דוע הז .לודג םלוע ומכ הז םירפסה ,יליבשב לבא .לגרודכ
."ןוימדב היח ינאש

םירפסה ידעצמ
המכמ םידימלת ןיב העבצה ךוניחה דרשמ םייקמ הנש לכ :רפס יתב
הרחבש םירפס 100-כ לש המישרמ םהילע בוהאה רפסה לע רפס יתב תואמ
בוהאה רפסה .תיחכונה הנשל העבצהה היהת אבה שדוחב .םיטפוש תדעו
:'99 תנשל
תודידי" .2 ;קרלט הפי תאמ "לוחכה לותחה םות" .1 :'ג-'א תותיכב
ןועמש תאמ "הנבלה הבלכה לש שיאה" .3 ;דגרוא תירוד תאמ "ןחבמב
יבטנא
ןור הלילג תאמ "תורגבתהה ליג עצמאב םואתפ" .1 :'ט-'ז תותיכב
תאמ "הרוגחב אל קר" .3 ;הילדג ימע תאמ "רותסמב םירוענ" .2 ;רדפ
רדפ ןור הלילג
ירפס תרדס .1 :יקצמיטס תשר :(הנורחאה הנשב) םירפס תויונח
.3 ;קניפ ירוא תאמ "גנבז" .2 ;ןייטס ל"ר תאמ "תרומרמצ"
ירמוגטנומ ל"א תאמ "תיפוסאה"
.2 ;ירמגוטנומ ל"א תאמ "ילרש ןא" לש הרדסה .1 :ןדומ תשר
רדפ ןור הלילג תאמ "ןמזה תרהנמ" .3 ;"תרומרמצ"
תינרפסה יפ לע רתויב םישקובמה ,ביבא לתב הלאירא תיב תיירפס
:רלדירפ הויז
"תיפוסאה" .3 ;"תרומרמצ" .2 ;ביבא רהז תאמ "חומה חוכ" תרדס .1
"םיקותמ תומולח" תרדסו
םה םייתעבגב "תונורכיז רפס" תונחה לא םינופהמ םיבר :היגלטסונ
,יול רמתיא רפסמ ,םתודליב ובהאש םירפסב םירכזנה םירגובמ םישנא
תורזוחה תוינפה יפל .הנמזה יפ לע םירפסה תא שפחמה ,תונחה לעב
:םישישהו םישימחה תונש יטיהל לע דומלל רשפא ,רמוא אוה ,ןמצע לע
סלר'צ ןונגסב חכשנ רפס) רנזט הזיל תאמ "ןאירוצ ןא יעסמ" .1
"לטילוד ר"ד" .3 ;סי'צימא הד ודנומדא תאמ "בלה" .2 ;(סנקיד
גניטפול וי תאמ

04/21/2000 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ ©

 

 

 


 

   לירפאב 25 ,ישילש םוי תרודהמ

ןוילעה לגרסב "ףד חלש" לע וצחל ?םירבחל הבתכ חולשל םיצור
תורפס <<גח ףסומ
 
ץש רנבא :םוליצ .ןודנולב קראפ
/ םיאנס םע םוקמ
ץש רנבא

הזמ הנושארה םעפב ןאכל רזוח ינא"
"םינש

ותאפב ונתארקל דעוצ ,םיספ םע הבינעבו הרקי הפילחב הדיפקב שובלה ,הארמל ביבחה שיאה
לע רורבב גנעתמ אוה :רהממ וניא אוה לבא ,הדובעל וכרדב אוה ילוא .קראפה לש תימורדה
.המלצמה קדה לע ונרובע ץוחלל ץלחנו ,האנה ריוואה גזמ

,וילא םיעגעגתמש םוקמה ,וב תויהל םיצורש םוקמה :רחא םוקמ דימת אוה ילש 'םוקמ'ה
אלו ,הארנכ ,ילש תיטרפ היעב .יל המדנ ,תוחפל ,ךכ ;הנוש ,קוחר םוקמ ותוהמ םצעמ אוה
ריהבהלו ץראו םיימש םהילע דיעהל ידכ םרדגמ םישנא םיאצוי יביבסש המדנ :טלושה ללכה
םוקמ לכמ רתוי םייח םה ובש םוקמה תא םיבהוא םה יכ ,אלש ימל םגו ,ןיינועמה לכל
,םמוקמ לע תיאנק הרימשב םיקוסע םייח ילעבו םדא-ינב .תרחא ץרא םהל ןיאש .רחא
םיטלוב ,תוחפ םיאג ,ינשה דצה ןמש אלא .םהלש הירוטירטה לע הנגהב םשפנ תא םיפרחמו
םגו ,םישנא םילבוס המכ דע םידיעמה ,םיקסופ יתלב ,םימוצע הריגה ילג םישחרתמ ,תוחפ
םיפיו םיקוחר תוזוחמל עיגהל ,עונל ףחדה קזח המכו ,םתדלוה םוקמב ,םירחא םירוצי
ובושי וא ,שפנ תבהא שדחה םמוקמ תא ובהאיש םידלי םהל ודלווי ילוא םהבש ,רתוי
.שדח ץפח-זוחמל ורגהיו

.ףונהמ יעבט קלחאוה ונתוא םלצמה רודהה ןמלטנ'גה .קראפ סטנ'גירב םימלטצמ יתבו ינא
ךרכ תמאב בוהאל רשפאש אל ;ןודנול אוה ,שודנ המכ ,הזה ץפחה-זוחמ ,ילש רחאה םוקמה
,תויווז ,תוניפ בוהאל רשפא ;ופוריטו ותמהוז ,ויערכו ובריק לע ,יטנגיג ,יתצלפת
רמז ,ינטסיקפ תונח לעב ,תצרמנ םיקסע תשא ,קראפ-דייהב םאונש שיא ;לילצ ,הריווא
.םדוקה רוקיבה ןמ תונורכזה תאו .בוחר

יריתע םירויס ירחא .םינש הזמ הנושארה םעפב ןאכל רזוח ינא .םירופס םימיל ונאב
,הזמתה תדג תא ,עבטל ןואיזומה תא הוואגב יתב ינפב גיצמ ינא) הבוח-ירתאו םינואיזומ
,ובלכה תויונח לע תושיתמ תוטישפו (תיטרפה יתזוחא ויה ומכ ,'בויט'ה תונחת תא
לגרב לויטב ,הפמ וא תינכות ילב הלבנ ונל הרתונש םויה תיצחמ תא .ךכב ידש יתטלחה
טעמ םיאשונ ,ךרדל םיאצוי ונא .תויחה ןגל דע עיגנ ילוא .ןולמל ךומסה קראפ סטנ'גירב
תולובג םימלענ הדיעצ לש תוטעמ תוקד ךותב .ןגה לש יברעמ-םורד רעשב םיסנכנו ,הדיצ
הוולשב תחנב םיעלבנ ונאש העשו .קפוא דע קפואמ ערתשמכ המדנ אוהו ,ריעה תמלענ ,ןגה
רבכ הילעש - הדבועה םשארבו ,םירבד המכ םטיאל םיררבתמ ,ןגב רקוב תעש לש הקוריה
,םימכחותמ םינקתמב ךרוצ ןיא רשע תב הדלי עשעשלו רדבל ידכש - שארמ תועידי יתלביק
,םצעב ,אוה ךירצש המ לכ .ראפ תונומראו תוראופמ תוירלג ,םירייתל םישעותמ רמז תוזחמ
תוהכ םייניעו ,היפהפי הצונ-תוורפב ,םינידעו םיזירז .ךדי-ףכמ םילכואש הלאכ :םיאנס
:תיטרפה היגולותימה ןמ םוקמ ותוא עגרכ אצמנ קוידב ןאכש ,עתפל ררבתמ דועו .תוקרובו
עגור :לטמ חלו רקוב-שמש זפומ ;ומוקמב קוידב חנומ ,םלש ,ןוכנ הארנ לכה ובש הז
.קורי ,קורי ,קוריו וילשו

םיעוגעגה ויה רשע ןב יתייהשכ ...רשע ןב יתייהשכ יכ .תואקתפרה ןפוצ :רמול יתחכשו
םייתורפס םייומידמ רקיעב ונזוה םה .רתוי םיפירח ,יתיאר אל םלועמש ,הזה ןגל ילש
ויה יביבס ;תידוסה היעיבשה דעו דוה-ןיבורמ ,םימת יתוברת םזילאינולוק לש המצוע יבר
ודלונ םרטב דוע ,הנחבא רסח יתביבס םוהיז יכומ ,דחא לחנו םי-ףוח ,םיחיחצ תולוח
הבאיוג יצע ,םילורחו םיצוק תודש ,תחפוק שמש התיה ;הלאככ םתוא ורידגיש םייוטיבה
תוינמכואו םינבדבוד לע ,אשד ירפאו םיננוצ רעי-יבעמ לע יתמלח ינאו - ןומילו
.םיאנס לעו .וב דקרפתהל רשפאש ,ךרו הובג בשע לעו םיכפכפמ םיגלפ לע ,תורוחש

- בטיה תורודג תורגסמ ךותב לבא ,ערפתמ יחמצה עבטה - םיחרפ תוגורעו אשד יבחרמ
עדוי ינניא.עורזלו לותשל ,רודעל תאצוי ,דיב תאו בלב ןור ,םינלמע םיננג לש הרובחו
םיאנסה םג .תורז תשוחת לש ץמשל ףא םרוג אל הז לבא ,םיחרפהו םיצעה תומש תא
.םיצעה תומש תא םיעדוי םניא (?םינולא) םיהכה םיעזגה ןיב םהל םיצרה הוורפה-ירופא
ךרעב רידנ ,יתרגיש הארמ אלא םניא םיאנסה ,ונתוא םלצל בדנתהש בידאה ןמלטנ'גה רובע
.וניתומוקמב םירורד וא בוחר ילותח ומכ

םינגב דיה-ףכמ לוכאל םינכומה םיתיובמ אל םייח-ילעבב ,החלצה אלל ,רכזיהל הסנמ ינא
ינא .דרטמ םהב האורש ,םתוא לבוס וניאש ימ יאדו שי ןאכ םג .םימת אל ינא .םיילארשי
לע רבגתהל תנמ לע ,'םיצע ישורבכע' םיאנסה תא וניכ הקירמאבש ךכ לע םעפ יתארקש רכזנ
םהל םיחינמ ןודנולב .ךכ-לכ הדומח תימדת לעב רוצי לוסיחב הכורכה תישגרה הבכעה
.שונא ירוציב רבודמשכ םג ףקתה ,ימוקמ גהנמ ןימ - הערפה ילב םהייח תא תויחל

קבאמב ,וקחדו ,19-ה האמב הקירמאמ ואבוה וללה םידומחה םירופאה םיאנסה םג ,םצעב
רשפא יא רבכ תעכש ,םוקמה ידילי ,םיינומרעה םהיבורק תא ,םימחר רסח ינויצולובא
קיודמב םיעדוי םניא ןיידע םירקוחה .םינגומו םירופס תומוקמב קר אלא ,ללכ םתוארל
תוחפ שיגר ילואו ויתונוזמב תוחפ ןררב רופאה עזגהש הארנ - ךכל םרגש ןונגנמה והמ
.לכ ןיעל היולג האצותהש אלא - תורעשה תניחבב לכה לבא ,תולחמל

לכ תויוטבחתה םוש ילב לסוחי ,הוורפ ימודא םיאנס לש ןורחא זועמ ,טייוו-ףוא-לייאב
םיחטשל םימודאה םיאנסה תא ריזחהל תונויסנ םישענ םשו הפ .חטשל רודחיש רופא יאנס
םיענ אלש םיעצמאב ןיסולכוא ףדועב ןאכ םילפטמ ילוא .םירופא םיאנסמ םייקנ ,םינגומ
טטור ומוטרח ,ןטק יאנסש העש ,הזה ןמזבו הזה םוקמב ךכב רהרהל השק לבא .םהילע רבדל
ןוזמל ולגרתהש םיאנס .הליכאל םייואר ונמע ונאבהש םיפיטחה םא קדוב ,תושגרתהב
םיעתפומ םינעדמל רבתסה רחא קראפב ;םיזוגאו םיטולב ינפ לע ותוא םיפידעמ ,בגא ,ישונא
.תוירגיס-ילדב םוסרכ לש הדלות ,ןיטוקינל םירוכמ םיאנסהש

ידילי םניא ןודנולבש הלא םג ירה .הצרא םיאנס אבייל :רחא ןויער הלוע תאז תחתו
םינימ םהל םידדונ םוי לכב :םייעבטה הצופתה ימוחתו יגולוקאה ןוזיאה לזאזעל .םוקמה
םינז םיציפמו םילובי םידימשמ ,יעבטה ןוזיאה תא םישבשמו םוקמל םוקממ םייח ילעב לש
תחצפמ קר םויה לכש ,הצורחה תיאנסל רדח ריכשנ םא םרגי קזנ הזיא .תולחמ לש םירידנ
?םהל הצקנש הירוטירטה ןמ קוחדל ולכוי רבכ ימ תא ?םיזילע םייח תויחל תעדויו םיזוגא
ילע ןיב םהל וצצורתיש ,וללה םידומחה םירוציה תא ונילא איבנ .םיאנסמ הקיר ונצרא
םג איבנ םתיא דחיו ;םידליה תא ועשעשיו ,ףרוחה ףוס לש ישמש רקובב םיינועבצה תכלשה
םהל םידעוצה םיחרזאהו םיננגה תאו םירישנה םיצעה תא ,םיחרפה תוגורעו אשדה ירפא תא
,םיאנס םע םוקמל םיקוקז ונא םג יכ .רחא םוקמל םתסה ןמ םיגרוע ,קראפב רקוב לש הדעצ
.תיבל בורק

הזש ענכושמ יניא לבא ,השדחה המלצמה לש ימצעה םוליצה ןונגנמ תא ליעפהל הסנמ ינא
יתוא גישמ ךרדה תיצחמב ידועב לבא ,ןווכמ ,ךומנ ץע עזג לע התוא חינמ ינא .חילצי
הרדשב ול דעוצה ביבחה שיאה וניע תיווזב האור תאז תא .המלצמל יבגב יתספתנ .קזבהה
םיכייחמ ונחנא .ץוחלל ןכיה ול הארמו החמשב הנענ ינא .ותרזע תא עיצמ אוהו ,קראפבש
.םיצעו אשד ונירוחאמ ,המלצמל

ול ונידוהשכ ,"השקבב" ,תירבעב ,למלמש ירחא ,וכרדב ךישממ ונתוא םליצש דמחנה ילגנאה
תניצלו םילשורי ירה לש שבויל ,תטהול שמשל - הארנכ עגעגתמ אוה םג .ותוריש לע
.ןיסירפק וא הזיביא לש קריה ירסחו םיקהובה ,םינבלה םיפוחל ילואו ,הלש םינבאה

* * *

(ןתיב-הרומז) 'העיקשה לא טושל' .(רתכ) 'םיספדומ םילגעמ' :ץש רנבא ירפס


ץש רנבא

תורומש תויוכזה לכ © All rights reserved

pan1.gif (5134 bytes)

Ayeletgif.gif (19953 bytes)

תלייא :םירויא

chick.gif (5402 bytes)

םיקחשה ןמ דדונה
ץש תלייא תאמ
(1997?)

םיקחשה ןמ דדונה
ןמנמש ,ךומנ ,ןטק אוה
התכב אוה דמל אל
הרצוצחב ןגינ אל
עדי אלו עמש אל
.הדידנמ רחא רבד

 

 

http://www.beautyoflife.net/